Search form

ᕈᒪᓇ 11:1

ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᔖᐌᓕᒫᑦ ᐃᔅᕃᐃᓚ

1ᓂᑦ ᐃᑣᓐ ᒫᑲ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓈ ᑮ ᐌᐱᓀᐤ ᐅᑦ ᐃᓕᓕᒪ? ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐎ ᐃᑭᓐ᙮ ᐌᓴ ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐃᔅᕃᐃᓪᑎᐎᓐ, ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐅ ᓯᒥᓇ ᑳ ᐅᒋᔮᓐ, ᐁ ᐗᓂᔅᑫ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᑦ ᐯᓐᒋᒥᓐ᙮