Search form

ᕈᒪᓇ 11:2

2ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐌᐱᓀᐤ ᐅᑦ ᐃᓕᓕᒪ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᓂᑳᓂᑭᔅᑫᓕᒫᑦ᙮ ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᑖᓐ ᐁᑗᒪᑲᒃ ᐅᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓂᒃ ᐃᓛᐃᒐ? ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᐙᐧ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐃᔅᕃᐃᓚ ᐁ ᒫᒥᔑᒫᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ,