Search form

ᕈᒪᓇ 12:3

3ᐌᓴ ᓂᑦ ᐃᑡᓐ, ᐊᓂᒪ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᐅᒋ ᑳ ᒥᓕᑳᐎᔮᓐ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᒋ ᑭᔅᑌᓕᒥᑎᓱᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᑫ ᐃᑌᓕᒥᑎᓱᔅᐸᓐ; ᒫᑲ ᑭᒋ ᐯᑳᒡ ᐃᑌᓕᑕᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᑭᑮ ᐃᔥᐱᔑ ᒫᑎᓇᒫᐙᑦ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓕᐗ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ᙮