Search form

ᕈᒪᓇ 13

ᑳ ᓇᓇᐃᑕᐗᑖᓇᒃ ᑳ ᑎᐯᓕᒋᑫᒋᒃ

1ᐁᑯᔑ ᒥᓯᐌ ᐊᐌᓇ ᑲᑕ ᓇᓇᐃᑕᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑎᐯᓕᒋᑫᓕᐤ᙮ ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑕᑾᓐ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓐ ᐱᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᒃ: ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓇ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ ᑮ ᐸᑭᑌᓕᑕᒻ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 2ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᑳ ᓇᔅᑯᔅᑕᒃ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ, ᓇᔅᑯᔅᑕᒬᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅ ᐸᑭᑌᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ: ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᓇᔅᑯᔅᑕᑭᒃ ᑲᑕ ᐋᔭᐗᒃ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑯᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 3ᐌᓴ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑯᔅᑖᒋᑖᐗᒃ ᒥᓗ ᐊᔨᑎᐎᓇ, ᒫᑲ ᑳ ᒫᓛᑕᑭ᙮ ᓇᒪ ᓈ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᑯᔅᑕᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ? ᑐᑕ ᑳ ᒥᓨᔑᒃ, ᑭ ᑳ ᐅᒋ ᒥᓗ ᐋᓕᒧᒥᑲᐎᓐ ᒫᑲ: 4ᐌᓴ ᐎᓚ ᐁᐗᒀᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᑭᒋ ᒥᓗᑐᑖᔉ᙮ ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑐᑕᒪᓀ ᑳ ᒫᓛᑕᒃ, ᑯᔅᑖᒋ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᔐᔥᒀᑦ ᑕᑯᓇᒻ ᔑᒫᑲᓂᓕᐤ: ᐌᓴ ᐎᓚ ᐁᐗᒀᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ, ᐁ ᐸᑭᑎᓈᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋ ᑐᑕᐙᑦ ᓇᓀᑳᒋᐃᐌᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒥᓕᒋ᙮ 5ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑾᔭᔅᑭᑌᓕᑖᑾᓐ ᑭᒋ ᓇᓇᐃᑕᐌᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᐁ ᑯᔅᑕᒣᒃ ᐋᑯᓚᐌᓯᐎᓐ, ᒫᑲ ᑭ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᐗᐗ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ᙮

6ᐌᓴ ᐅᒪ ᐅᒋ ᑭ ᑎᐸᐙᐗᐤ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎ ᔓᓕᐋᓐ ᓀᔥᑕ: ᐌᓴ ᐁᐗᒀᓂᑭ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ, ᒧᔕᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᐁ ᐃᑖᐸᑎᓯᒋᒃ᙮ 7ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒥᓖᑯᒃ ᒥᓯᐌ ᑫ ᐋᔭᐙᔅᐸᓐ: ᑎᐯᓕᒋᑫᐎ ᔔᓕᐋᓐ ᐊᓂᑭ ᑫ ᐅᑎᓇᐙᔅᐸᓐ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎ ᔔᓕᐋᓇ; ᑎᐸᐊᒫᑫᐎᓐ ᐊᓂᑭ ᑫ ᐅᑎᓇᒪᐙᔅᐸᓐ ᑎᐸᐊᒫᑫᐎᓇ; ᓇᓂᒋᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᑭ ᑫ ᓇᓂᒋᔅᑕᐙᑲᓂᐎᐙᔅᐸᓐ; ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᑭ ᑫ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐙᔅᐸᓐ᙮

ᑎᐱᑐᑖᑐᑖᐤ ᒫᒣᔥᑯᒡ

8ᐁᑳᐎᓚ ᑫᒀᓕᐤ ᒪᓯᓇᐃᑫᐧᒃ ᐊᐌᓇ, ᐱᑯ ᑭᒋ ᓵᑭᐃᑐᔦᒃ: ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᓵᑭᐋᑦ ᑯᑕᑭᔭ ᑮ ᑎᐱᑐᑕᒻ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ᙮ 9ᐌᓴ ᐅᒪ, ᒪᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐱᔑᒀᑎᓯᓐ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᓂᐹᔨᐙᓐ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑭᒧᑎᓐ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑭᓛᒃᑭ ᑎᐹᒋᒥᐙᓐ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᒧᔅᑌᓇᒫᑳᓐ; ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐁᑕᑾᓄᑴ ᑯᑕᒃ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ, ᐃᑕᑾᓐ ᐅᑕ ᑳ ᑕᒀᒃ ᐃᑗᐎᓂᒃ, ᐅᒪ, ᑭ ᑳ ᓵᑭᐊᐤ ᑭᒋᐃᓕᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑ ᓵᑭᐃᑎᓱᔭᓐ᙮ 10ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᒪᒋᑐᑕᐌᐤ ᐎᒋᐃᓕᓕᐗ: ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᑎᐱᑐᑕᒧᒪᑲᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ᙮

11ᐅᒪ ᓀᔥᑕ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᑖᓐ ᐁᔑ ᑭᔑᑳᑭ ᐊᓄᒡ, ᐋᔕᔾ ᐁ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ ᑭᒋ ᑯᔅᑯᓯᔭᒃ ᓂᐹᐎᓂᒃ ᐅᒋ; ᐌᓴ ᐊᓄᒡ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᔑᐙᒃ ᐃᑕᑾᓐ ᑭ ᐱᒫᒋᐃᑯᓯᐎᓂᓇᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᔥᑕᒻ ᑳ ᑖᐺᑕᒪᑭᐸᓐ᙮ 12ᐋᔕᔾ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᒃ ᒥᔅᑕᐃ ᒥᔭᐎᐸᓕᐤ, ᐁ ᑭᔑᑳᒃ ᑭᔑᐙᒃ ᐃᑕᒀᓐ: ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐌᐱᓈᑕᐤ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ, ᐳᔅᑎᔥᑳᑕᐤ ᒫᑲ ᐙᔅᑌᐎᓂ ᓇᑐᐸᓕᐎ ᐗᐸᒋᑖᐎᓇ᙮ 13ᐁᑯᔑ ᒀᔭᔉ ᐃᔑ ᐱᒧᑌᑕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ; ᐁᑳᐎᓚ ᒪᒋ ᒪᑯᔕᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᑮᔥᑴᐯᐎᓂᒃ; ᐁᑳᐎᓚ ᒪᒋ ᑳᐎᔑᒧᑐᑖᑐᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐱᔑᑳᑎᓯᐎᓂᒃ; ᐁᑳᐎᓚ ᒀᓗᑖᑐᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᑌᓕᒥᑐᐎᓂᒃ᙮ 14ᒫᑲ ᐳᔅᑎᔥᑳᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᙭, ᐁᑳᐎᓚ ᒫᑲ ᐙᔦᔥ ᐃᑌᓕᑕᒧᒃ ᐎᔮᓯᐎᐤ, ᑭᑕ ᑎᐱᑐᑕᒣᒃ ᐁ ᐃᔑ ᓇᑕᐌᓕᑕᒧᒪᑲᒃ᙮