Search form

ᕈᒪᓇ 13:4

4ᐌᓴ ᐎᓚ ᐁᐗᒀᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ ᑭᒋ ᒥᓗᑐᑖᔉ᙮ ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑐᑕᒪᓀ ᑳ ᒫᓛᑕᒃ, ᑯᔅᑖᒋ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᔐᔥᒀᑦ ᑕᑯᓇᒻ ᔑᒫᑲᓂᓕᐤ: ᐌᓴ ᐎᓚ ᐁᐗᒀᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓇ, ᐁ ᐸᑭᑎᓈᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋ ᑐᑕᐙᑦ ᓇᓀᑳᒋᐃᐌᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᒪᒋᑐᑕᒥᓕᒋ᙮