Search form

ᕈᒪᓇ 13:9

9ᐌᓴ ᐅᒪ, ᒪᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐱᔑᒀᑎᓯᓐ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᓂᐹᔨᐙᓐ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑭᒧᑎᓐ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑭᓛᒃᑭ ᑎᐹᒋᒥᐙᓐ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᒧᔅᑌᓇᒫᑳᓐ; ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐁᑕᑾᓄᑴ ᑯᑕᒃ ᑲᑫᔅᑴᐎᓐ, ᐃᑕᑾᓐ ᐅᑕ ᑳ ᑕᒀᒃ ᐃᑗᐎᓂᒃ, ᐅᒪ, ᑭ ᑳ ᓵᑭᐊᐤ ᑭᒋᐃᓕᓕᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐃᔑ ᓵᑭᐃᑎᓱᔭᓐ᙮