Search form

ᕈᒪᓇ 15

ᐁᑳᐎᓚ ᐐ ᓇᐃᓚᐌᐃᑎᓱᔭᓐ, ᒫᑲ ᓇᐃᓚᐌᐃᒃ ᑯᑕᑭᔭᒃ

1ᑭᓚᓈᓇᐤ ᒫᑲ ᑳ ᒪᔥᑲᐎᓯᔭᒃ ᑭ ᑳ ᓇᔭᑕᒸᑕᓇᐤ ᐅᑦ ᐊᓕᒥᓯᐎᓂᐗᐗ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓕᓚᒥᓯᒋᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᒋ ᓇᐃᓚᐌᐃᑎᓱᔭᒃ᙮ 2ᐁᑯᔑ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔭᒃ ᑲᑕ ᓂᐃᓚᐌᐁᐤ ᐎᒋᐃᓕᓕᐗ ᑭᒋ ᐃᔑ ᒥᓗᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑯᐎᓯᓕᒋ᙮ 3ᐌᓴ ᐙᐙᒡ ᙭ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᓇᐃᓚᐌᐃᑎᓱ; ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᐅ ᑭᑐᔑᐌᐎᓂᐗᐗ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᑭᑐᑎᔅᑭᒃ ᓂ ᑮ ᐸᑲᒥᔅᑳᑯᐙᓐ᙮ 4ᐌᓴ ᑫᒀᓇ ᑳ ᑮ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᑭ ᐌᔅᑲᒡ ᑮ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᐗ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᒃ, ᑭᓚᓈᓇᐤ ᔑᐱᓚᐌᓯᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᓜᓕᒧᐃᑯᔭᒃ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓇ, ᑭᒋ ᐅᒋ ᐋᔮᔭᒃ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓐ᙮ 5ᐁᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᔑᐱᓚᐌᓯᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑳᑭᒋᐃᐌᐎᓂᓕᐤ ᑭ ᑳ ᐎ ᒥᓕᑯᐗᐤ ᒣᒥᔅᑯᒃ ᑭᒋ ᒥᓗᐃᑌᓕᒥᑐᔦᒃ ᑳ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ ᙭ ᒋᓴᔅ: 6ᐯᔭᑯ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐯᔭᑯ ᒥᑐᓂᒃ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒫᒥᒋᒣᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐅᑖᐎᔭ ᐅᑎ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭᙮

ᒥᓗᐙᒋᒧᐎᓐ ᐎᑕᒪᐙᑲᓂᐎᐗᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ

7ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒣᒦᔅᑯᒡ ᐅᑎᓂᑐᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᙭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐅᑎᓂᑕᒃ ᑭᒋ ᐅᒋ ᑭᔅᑖᒋᒫᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 8ᓂᑦ ᐃᑣᓐ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐁ ᑮ ᐊᑑᔅᑫᔅᑕᒃ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᐎᓂᓕᐤ ᐅ ᑖᐺᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᐋᔨᒋᑖᓂᐗᑭ ᐊᓂᐃ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓇ ᑳ ᑮ ᐊᔓᑕᒫᒋᒃ ᐅᑖᐎᒪᐗᒃ: 9ᓀᔥᑕ ᒉᑣᐃᓚᒃ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒫᒥᒋᒫᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ; ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᐅᒪ ᑭ ᑳ ᐅᒋ ᐋᓕᒧᒥᑎᓐ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᒋᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑳ ᓂᑲᒧᔅᑌᓐ ᑭᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ᙮ 10ᒥᓇ ᒫᑲ ᐃᑗᐤ, ᒥᓚᐙᑕᒧᒃ, ᑭᓚᐗᐤ ᒉᓐᑖᐃᓕᑐᒃ, ᐊᓯᒋ ᐅᑦ ᐃᓕᓕᒪ᙮ 11ᒥᓇ ᒫᑲ, ᒫᒥᒋᒥᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᒥᓯᐌ ᑭᓚᐗᐤ ᒉᓐᑖᐃᓕᑐᒃ: ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑖᒋᒥᒃ ᒥᓯᐌ ᑭᓚᐗᐤ ᐃᓕᓕᑐᒃ᙮ 12ᒥᓇ ᒫᑲ ᐋᐃᓭᔭ ᐃᑗᐤ, ᐅᒉᐱᒃ ᒉᓯᒃ ᑲᑕ ᐅᒋᐸᓕᐤ, ᐊᓇ ᒫᑲ ᑫ ᑕᑯᔑᒃ ᑭᒋ ᑎᐯᓕᒫᑦ ᐊᓂᐃ ᒉᓐᑖᐃᓚ, ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᐊᔅᐯᓕᒧᑕᒫᑯᑦ ᒉᓐᑖᐃᓚ᙮

13ᐁᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓂᓕᐤ ᑭ ᑳ ᐎ ᓵᑲᔅᑭᓇᐃᑯᐗᐤ ᒥᓯᐌ ᒥᓚᐙᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᐁ ᑖᐺᑕᒣᒃ, ᑭᒋ ᐌᓗᑎᓯᔦᒃ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓐ, ᑳ ᐸᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ ᐅ ᓱᑳᑎᓯᐎᓐ ᐅᒋ᙮

ᑄᓪ ᐎᑕᒻ ᑫᒀᓐ ᐌᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᑦ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᓲᑫᓕᒧᑦ

14ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑫᒋᓇᐅᓐ ᐁ ᐃᑌᓕᒥᑖᑾᒃ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑭᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᔦᒃ ᒥᓨᑎᓯᐎᓐ, ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᔦᒃ ᒥᓯᐌ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓐ, ᐁ ᑲᔥᑭᑖᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᑲᑫᔅᑭᒥᑐᔦᒃ᙮ 15ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᓂᒋᔖᓂᑕᒃ, ᐊᐙᓯᑌ ᑭ ᑮ ᓱᑭᑌᐁᐎ ᒪᓯᓇᐊᒫᑎᓇᐗᐤ, ᑭᒋ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓯᐃᑕᑾᒃ, ᐊᓂᒪ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 16ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐙᐎ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒥᑦ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐁ ᑮ ᐋᔭᒥᐊᑭᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ, ᐁ ᒫᑎᓇᒶᒃ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐁ ᐸᑭᑎᓈᑲᓂᐎᒋᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᑭᒋ ᓇᐁᓕᑖᑾᓂᓕᒃ, ᐁ ᑮ ᐸᓓᑭᐋᑲᓂᐎᒋᒃ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᑾ ᐅᒋ᙮ 17ᓂᑦ ᐋᔮᓐ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑫ ᐅᒋ ᒫᒪᑖᑯᒧᔮᓐ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒋ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐅᒋ ᑳ ᐅᑦ ᐋᔮᓂᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 18ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᐃᔅᐱᒋ ᓱᑭᑌᐋᓐ ᑭᒋ ᐋᓕᒧᑕᒫᓐ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐁᑳ ᙭ ᑳ ᑭ ᑐᑕᒃ ᓂᓚ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᑐᑕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᑭᒋ ᓇᓇᐃᑕᑭᒃ, ᐋᔭᒥᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᑐᑕᒧᐎᓂᒃ᙮ 19ᑭᒋ ᒫᒪᑖᐎ ᐃᓯᒋᑫᐎᓇ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᒥᐋᒥᔅᑳᑌᓕᑖᑾᑭ, ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᒃ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᑭᒋᒪᓂᑐ; ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐙᔅᑲ ᐃᓕᕆᑲᒥᒃ ᐃᔅᑯ, ᒥᑐᓂ ᓂ ᑮ ᐙᐎᑕᒸᓐ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᙭᙮ 20ᐁᐁ, ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᑯᒋᑖᔮᓐ ᑭᒋ ᐙᐎᑕᒫᓇ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑕ ᐋᔕᔾ ᐁ ᑮ ᐎᒋᑳᑌᓕᒃ ᙭ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ, ᐌᓴ ᒫᔅᑯᒡ ᓂ ᑳ ᐙᔅᑲᔨᑳᑖᔾ ᑯᑕᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᑦ ᐅᓚᔅᑕᒋᑲᓂᒃ: 21ᒫᑲ ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᐋᓕᒧᑕᒧᐙᑲᓂᐎᒋᒃ, ᑲᑕ ᐙᐸᑕᒶᒃ: ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᐯᑕᑭᒃ ᑲᑕ ᓂᓯᑐᑕᒶᒃ᙮

ᐹᓪ ᐃᑌᓕᑕᒻ ᒋ ᑭᐗᑌᑦ ᕈᒥᒃ

22ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑡᐤ ᓂ ᑮ ᐅᑕᒥᐃᑳᐎᓐ ᐁ ᐎ ᐯᒋ ᓈᑎᑕᑾᒃ᙮ 23ᒫᑲ ᐁᑯ ᐁᑳ ᐙᔦᔥ ᐁ ᐋᔮᔮᓐ ᐅᑕ ᐃᑌᑫ, ᓀᔥᑕ ᒥᒉᑦ ᐱᐴᓋ ᓈᔅᐱᒡ ᐁ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᑕᒫᓐ ᑭᒋ ᓈᑎᑕᑾᒃ; 24ᐃᔅᐱ ᐃᑐᑌᔮᓀ ᔅᐯᓂᒃ, ᑭ ᑳ ᓈᑎᑎᓇᐗᐤ: ᐌᓴ ᓂ ᐸᑯᓭᓕᒧᓐ ᑭᒋ ᐙᐸᒥᑕᑾᒃ ᓂ ᐱᒥᐱᒋᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐊᓐᑕ ᐃᔑ ᑭᓚᐗᐤ ᑭᒋ ᐃᑐᑕᐃᔦᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᓃᔥᑕᒻ ᒫᓐᔑᔥ ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᑕᑾᒃ᙮ 25ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᓂᑦ ᐃᑐᑖᓐ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑭᒋ ᐅᒌᔅᑕᒪᑄᑭᒃ ᐅᐸᓓᑭᓯᐗᒃ᙮ 26ᐌᓴ ᑮ ᐃᔑ ᒥᓜᓕᑕᒶᒃ ᐊᓂᑭ ᒫᓯᑐᓂᔭᐃᒃ ᓀᔥᑕ ᐊᑳᔭᐃᒃ ᑭᒋ ᒫᒪᐎ ᒥᓕᐌᐎᓂᑫᒋᒃ ᐊᓂᐃ ᑭᑎᒫᑭᓯᐎ ᐅᐸᓓᑭᓯᐗ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᑳ ᐃᑖᓕᒋ ᐅᒋ᙮ 27ᑖᐺ ᑮ ᐃᔑ ᒥᓜᓕᑕᒶᒃ; ᐅᐅ ᐁ ᑮ ᒪᓯᓇᐃᑫᔅᑕᐙᒋᒃ᙮ ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᑮ ᒥᓛᑲᓂᐎᐗᒃ ᑭᒋ ᑭᑭ ᐋᔮᒋᒃ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᐎ ᐋᔮᓂᓕᐗ, ᐎᓚᐗᐤ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᐅᒋᔅᑕᒪᐙᐗᔅᐸᓐ ᐎᔮᓯᐎ ᑫᒀᓇ᙮ 28ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒪ ᑮ ᑎᐱᑐᑕᒫᓀ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑎᓇᒶᒃ ᐅᒪ ᑳ ᐃᔑ ᒥᓂᔑᐎᒋᒃ, ᑭ ᑳ ᓈᑎᑎᓇᐗᐤ ᐁ ᐊᑎ ᐃᑐᑌᔮᓐ ᔅᐯᓂᒃ᙮ 29ᐌᓴ ᓂ ᑫᒋᓇᐅᓐ, ᐃᔅᐱ ᐯᒋ ᐅᑎᑎᑕᑾᐗ, ᓂ ᑳ ᑕᑯᔑᓂᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎ ᔕᐌᓕᑖᑾᓂᓕᒃ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᙭᙮

30ᑭ ᐸᑯᓭᓕᒥᑎᓇᐗᐤ ᒫᑲ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐎᓚ ᐅᒋ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᙭, ᓀᔥᑕ ᐅ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᐅᒋ ᐊᒑᒃ, ᓱᑲ ᑭᒋ ᒫᒪᐎ ᐎᒋᐃᔦᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᐌᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓂᓚ ᐅᒋ᙮ 31ᑭᒋ ᐅᒋ ᐎᑾᒋᐃᑲᐎᔮᓐ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᑕᑭᒃ ᒎᑎᐊᐃᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ; ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ ᑳ ᐋᔮᔮᓐ ᒋᕉᓴᓚᒻ ᐅᒋ ᑭᒋ ᐎ ᐅᑎᓇᑭᒃ ᐅᐸᓓᑭᓱᐗᒃ; 32ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᑎᑕᑾᒃ ᒥᓕᐙᑕᒧᐎᓂᒃ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑭᒋ ᒥᓜᓕᒧᐃᑳᐎᔮᓐ ᐊᓯᒋ ᑭᓚᐗᐤ᙮ 33ᐁᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓕᓕᐤ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᑭ ᑳ ᐎ ᐎᒉᐎᑯᐗᓇᐗᐤ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ᙮ ᐁᒣᓐ᙮