Search form

ᕈᒪᓇ 16:17

ᒫᒋᒡ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ

17ᐁᑯ ᑭ ᐸᑯᓴᓕᒥᑎᓇᐗᐤ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐱᓯᔅᑫᓕᒥᑯᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐅᒋ ᐃᑕᑾᑫ ᐸᑳᓂᐃᑐᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᓇᔦᑕᐎ ᐃᑐᑕᒧᐎᓇ ᐱᑐᔥ ᑳ ᐃᑌᓕᑖᑾᑭ ᐊᓂᒪ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑲᐎᔦᒃ; ᐁᑳᐎᓚ ᒫᑲ ᐎᒉᐎᑯᒃ᙮