Search form

ᕈᒪᓇ 4

ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐗᐸᒫᑲᓂᐎᑦ ᐁᑉᕋᐋᒻ

1ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᑫ ᐃᑗᔭᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑰᑕᐎᓇᐤ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐎᔮᓯᒃ ᐃᔑ ᑳ ᑮ ᒥᔅᑲᒃ? 2ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᒃ ᑮ ᐅᒋ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᒀᓂᐎᑦ, ᐋᔭᐤ ᑫᒀᓕᐤ ᑫ ᐅᒋ ᒫᒪᑖᑯᒧᑦ; ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᑎᔥᑲᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 3ᐌᓴ ᑖᓐ ᐁᑗᒪᑲᒃ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓐ? ᐁᑉᕃᐋᒻ ᑮ ᑖᐺᑕᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐃᑕᑭᑕᒫᑦ᙮ 4ᐊᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐊᑑᔅᑫᑦ ᑳ ᑎᐸᐊᒪᐙᑲᓂᐎᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑕᑭᒪᐤ ᐁ ᑮ ᔕᐌᓕᒫᑲᓂᐎᑦ, ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᑎᐸᐊᒪᐙᑲᓂᐄᑦ᙮ 5ᒫᑲ ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᐊᑑᔅᑫᑦ, ᒫᑲ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒫᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐗᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᒪᓂᑐᐙᑎᓯᓕᒋ, ᐎᓚ ᐅ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᐃᑕᑭᒋᑳᑌᓕᐤ᙮ 6ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑌᐱᑦ ᑳ ᑮ ᐃᑖᒋᑕᒸᑦ ᐅ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᐊᓂᐃ ᐃᓕᓕᐗ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᐃᑕᑭᒫᑦ ᐁ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᓕᒋ ᐁᑳ ᐁ ᐊᑑᔅᑫᓕᒋ, 7ᐁ ᐃᑗᑦ, ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐳᓀᓕᑕᒫᒋᒃ ᐅ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᐗᐗ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐊᑾᓇᐊᒫᒋᒃ ᐅ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᐗᐗ᙮ 8ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐊᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐁᑳ ᑫ ᐃᑕᑭᑕᒫᑯᑦ ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ ᑌᐯᓕᒋᑫᓕᒋ᙮

9ᐅᒣᓕᐤ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᓈ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᒋᒃ ᐱᑯ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐊᓂᑭ ᐊᓯᒋ ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᒋᒃ? ᐌᓴ ᑭᑦ ᐃᑣᓈᓇᐤ, ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᑮ ᐃᑕᑭᑕᒪᐙᑲᓂᐎᐤ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒀᔭᔅᑭᑖᔕᓯᐎᓂᓕᐤ᙮ 10ᑖᓂ ᒫᑲ ᑳ ᐃᔑ ᐃᑕᑭᑕᒪᐙᑲᓂᐎᑦ? ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᑦ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐁᑳ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᑦ? ᓇᒪᐎᓚ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᑦ, ᒫᑲ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᑦ᙮ 11ᑮ ᒥᓛᑲᓇᐎᐤ ᒫᑲ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐗᑲᓂᐎᑦ ᐁ ᒀᔭᔅᑳᑎᓯᒪᑲᓂᓕᒃ ᐅ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐋᔮᑦ ᐁᔥᑾ ᐁᑳ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔡᑲᓂᐎᑦ: ᑭᒋ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒥᒫᑦ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑖᐺᑕᒥᓕᒋ, ᐗᑕ ᐁᑳ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᓕᒋ; ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓂᐤ ᑭᒋ ᐃᑕᑭᑕᒪᐙᑲᓂᐎᓕᒋ ᐊᓂᐃ ᐊᓯᒋ: 12ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒥᒫᔥ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔔᐎᓐ ᐅᒋ ᐊᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐱᑯ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᓕᒋ, ᒫᑲ ᑳ ᐱᒧᑌᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎ ᐃᑖᑎᓯᐎᓂᒃ ᑯᑖᐎᓇᐤ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᑳ ᑮ ᐋᔮᑦ ᐁᔥᒀ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᑦ᙮

ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑕᔓᑕᒫᑫᐎᓐ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᐅᒋᐸᓕᐤ

13ᐌᓴ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐎᑕᒫᑯᓯᐎᓂᓕᐤ, ᑭᒋ ᐋᓂᔅᑫ ᐋᔮᑦ ᐊᔅᑭᓕᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐅᒋ ᒥᓛᑲᓂᐎᐤ ᐁᑉᕃᐊᒻ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᐁ ᒀᔭᔅᑲᑎᓱᒪᑲᓂᓕᒃ, ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ᙮ 14ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑎᐯᓕᒥᑯᒋᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ ᑌᐯᓕᑖᑯᓯᑾᐎ, ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᐃᑕᑭᑖᑲᓂᐗᓐ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᐃᑖᐸᑕᓐ: 15ᐌᓴ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᐋᑯᓚᐌᓯᐎᓐ ᐅᔑᑖᒪᑲᓐ: ᐌᓴ ᐃᑕ ᐁᑳ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑕᑾᓐ ᐗᓂᑐᑕᒧᐎᓐ᙮

16ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᒫᑲ ᐅᒋ, ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᒃ ᑭᒋ ᐅᒋᐸᓕᒃ: ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓂᓕᐤ ᑫᒋᓈᔥ ᑭᒋ ᐃᔅᐸᓕᐃᑯᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᐊᐙᔑᔕᒃ: ᓇᒪᐎᓚ ᐱᑯ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑎᐯᓕᒥᑯᒋᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ, ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᐅᒋ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᐅ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ; ᐊᓇ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐃᑕᔑᔭᒃ ᑳ ᐅᑖᐎᔭᒃ, 17ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᑭ ᑮ ᐃᔑᐃᑎᓐ ᑭᒋ ᐅᑖᐎᒪᔅᑭᒃ ᒥᒉᑦ ᑳ ᐃᑕᔅᑳᓀᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐅᑎᔥᑲᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᑖᐺᑕᐙᑦ, ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐅᑎ, ᐊᓇ ᑳ ᐱᒫᒋᐋᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓂᐱᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑕᒃ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ᙮ 18ᐊᓇ, ᐋᑕ ᐁ ᐋᓕᒪᒃ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓐ, ᑮ ᑖᐺᔦᓕᑕᒻ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓂᓕᐤ, ᑭᒋ ᑮ ᐊᑎ ᐅᑖᐎᒥᑯᑦ ᒥᒉᑦ ᑳ ᐃᑕᔅᑳᓀᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐃᑣᓂᐗᓄᑯᐸᓀ, ᐁᑯ ᑫ ᐃᔑᓈᑯᓯᒋᒃ ᑭᑦ ᐊᐙᔑᒥᔕᒃ᙮ 19ᐁᑳ ᒫᑲ ᐁ ᓕᓚᒥᓰᑦ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐃᑌᓕᑕᒻ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᔭᐤ ᐁ ᓂᐱᒫᑲᓂᓕᒃ, ᐃᔅᐱ ᐁᑯ ᓈᓐᑕᐤ ᐯᔭᑾᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᐁ ᑕᑐ ᐱᐴᓀᓯᑦ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐋᔕᔾ ᐁ ᑮ ᓂᐱᒫᑲᓂᓕᒡ ᐅᔅᐹᔭᐤ ᓭᕋ: 20ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐋᔮᐸᓕᔅᑕᒬᐤ ᐅᑦ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐋᓉᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᒫᑲ ᑮ ᒪᔥᑲᐎᓯᐤ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᐁ ᒫᒥᒋᒫᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ; 21ᓀᔥᑕ ᒥᑐᓂ ᐁ ᑫᒋᓇᐅᑦ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐊᔓᑕᒫᑫᓕᒋ, ᐁ ᑮ ᑲᔥᑭᑖᓕᒋ ᑭᒋ ᑎᐱᑐᑕᒥᓕᒋ᙮ 22ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᑮ ᐃᑕᑭᑕᒪᐗᐤ᙮ 23ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐎᓚ ᐱᑯ ᐁ ᐯᔭᑯᑦ ᑮ ᐅᒋ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ, ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᑮ ᐃᑕᑭᑕᒫᑦ; 24ᒫᑲ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐊᓯᒋ, ᑫ ᐃᑕᑭᑕᒫᑲᐎᔭᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑖᐺᔦᓕᒪᑫ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓈᑦ ᒋᓴᓴ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐗ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ; 25ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓈᑲᓂᐎᑦ ᑭ ᐗᓂᐊᔨᑎᐎᓂᓇᐗ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓈᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐃᑲᐎᔭᒃ᙮