Search form

ᕈᒪᓇ 4:9

9ᐅᒣᓕᐤ ᔕᐌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᓈ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᒋᒃ ᐱᑯ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐊᓂᑭ ᐊᓯᒋ ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᒋᒃ? ᐌᓴ ᑭᑦ ᐃᑣᓈᓇᐤ, ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᑮ ᐃᑕᑭᑕᒪᐙᑲᓂᐎᐤ ᐁᑉᕃᐋᒻ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒀᔭᔅᑭᑖᔕᓯᐎᓂᓕᐤ᙮