Search form

ᕈᒪᓇ 5

ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐁ ᐅᒋ ᒀᔭᔅᑾᑎᓯᐌᓕᒥᑲᐎᔭᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ

1ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒫᑲ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓐ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐃᑲᐎᔭᒃ, ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭᑦ ᐋᔮᓈᓇᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒋ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒋ: 2ᐁᐗᒀᓇ ᓀᔥᑕ ᐅᒋ ᓈᑕᒪᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᐅᒪ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᐃᑕ ᐁ ᐁᔑ ᓂᐸᐎᔭᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᒥᓚᐙᑌᓈᓇᐤ ᐁ ᐊᔅᐯᓕᒧᑐᑕᒶᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ᙮ 3ᓇᒪᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐅᒪ ᐱᑯ, ᒫᑲ ᑭ ᒥᓚᐙᓈᓇᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᓕᒥᓯᐎᓂᒃ; ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᒃ ᐊᓕᒥᓯᐎᓐ ᐁ ᐃᔅᐸᓕᒃ ᔑᐱᓚᐌᓯᐎᓂᒃ; 4ᓀᔥᑕ ᔑᐱᓚᐌᓯᐎᓐ, ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓂᒃ; ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓐ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓂᒃ: 5ᓀᔥᑕ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓐ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᓇᓀᐯᐎᓯᓋᓂᐗᓐ; ᐌᓴ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᓯᑭᓂᑳᑌᓕᐤ ᑭᑌᐃᓈᒃ ᐸᓓᑭ ᐋᒑᒃ ᐅᒋ ᑳ ᒥᓕᑲᐎᔭᒃ᙮

6ᐌᓴ ᒣᒀᒡ ᑫᔮᐸᒡ ᐁᑳ ᐁ ᒪᔥᑲᐎᓯᐎᓂᔭᒃ, ᐃᔅᐱ ᐁᑎ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ, ᙭ ᑮ ᓂᐳᔅᑐᒪᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᐁᑳ ᑳ ᒪᓂᑐᐙᑎᓯᓕᒋ᙮ 7ᐌᓴ ᐊᑳᐙᒡ ᐊᐌᓇ ᑲᑕ ᐎ ᓂᐳᔅᑕᒪᐌᐤ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᓕᒋ ᐃᓕᓕᐗ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᒫᔅᑯᒡ ᐊᐌᓇ ᑲᑕ ᐎ ᓂᐳᔅᑕᒪᐌᐸᓐ ᒥᓗᐃᓕᓕᐗ᙮ 8ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭ ᐙᐸᑎᓕᑯᓇᐤ ᐅ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ, ᒣᒀᒡ ᑫᔮᐸᒡ ᐁ ᑮ ᒪᒋᑣᔭᒃ, ᙭ ᑭ ᑮ ᓂᐸᔅᑕᒫᑯᓇᐤ᙮ 9ᐊᐙᓯᑌ ᒫᑲ, ᐁᑯ ᐁ ᑮ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐃᑲᐎᔭᒃ ᐅᒥᑯᒻ ᐅᒋ, ᑭ ᑳ ᐱᒫᒋᐃᑲᐎᓈᓇᐤ ᐋᑯᓚᐌᓯᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᐎᓚ ᐅᒋ᙮ 10ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔅᐱ ᑫᔮᐸᒡ ᑳ ᐸᒀᔑᐌᔭᑯᐸᓐ, ᑭ ᑮ ᐙᑯᑕᐃᑲᐎᓈᓇᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᓂᐱᐎᓂᓕᒃ ᐅᒋ ᐅᑯᓯᓴ, ᐊᐙᓯᑌ ᒫᑲ, ᐋᔕᔾ ᐁ ᑮ ᐙᑯᑕᐃᑲᐎᔦᒃ, ᑭ ᑳ ᐱᒫᒋᐃᑲᐎᓈᓇᐤ ᐅ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᐅᒋ᙮ 11ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒪ ᐱᑯ ᓀᔥᑕ, ᒫᑲ ᑭ ᓯᑭᓓᓯᓈᓇᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᒋᓴᔅ ᙭ ᐅᒋ, ᐊᓇ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐅᒋ ᒥᓕᑲᐎᔭᒃ ᐙᑯᑕᐃᑯᓯᐎᓐ᙮

ᐋᑕᒻ ᓀᔥᑕ ᙭

12ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒫᑲ, ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᒋ ᒪᒋᑣᐎᓐ ᐁ ᑮ ᐱᑐᑫᒪᑲᒃ ᐊᔅᑮᒃ, ᓀᔥᑕ ᓂᐱᐎᓐ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᒃ ᐁ ᐅᒋᐸᓕᒃ; ᓀᔥᑕ ᓂᐱᐎᓐ ᐁ ᑮ ᐸᑲᒥᔅᑳᑯᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᒶᒃ: 13ᐌᓴ ᐱᓕᔥ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑕᑾᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᒪᒋᑣᐎᓐ ᑮ ᐃᑕᑾᓐ ᐊᔅᑮᒃ: ᒪᒋᑣᐎᓐ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑕᑭᒋᑳᑌᐤ ᐃᔅᐱ ᐁᑳ ᐁ ᐃᑕᑾᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ᙮ 14ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓂᐱᐎᓐ ᑮ ᑎᐯᓕᒋᑫᒪᑲᓐ ᐊᔅᐱᓐ ᐋᑕᒻ ᐅᒋ ᐱᓕᔥ ᒧᓯᔅ, ᐙᐙᒡ ᐁ ᑎᐯᓕᒥᑯᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᑭᒃ ᒬᒋ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐋᑕᒻ ᐅ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓕᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᓇᔅᐱᑕᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑕᑯᔑᓂᓕᔅᐸᓐ᙮ 15ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐗᓂᑐᑕᒧᐎᓐ ᐁ ᐃᔑᓈᑾᒃ ᐊᓂᒪ ᒧᔐ ᒥᓕᐌᐎᓐ᙮ ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐯᔭᒃ ᐅ ᐗᓂᑐᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᒥᒉᑦ ᓀᐱᒋᒃ, ᐋᓕᐙᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᐧᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᒥᓕᐌᐎᓐ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᒃ, ᐊᓂᒪ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᐅᒋ ᑕᑾᒃ, ᑮ ᑌᐱᐸᓕᐃᑯᐗᒃ ᒥᒉᑦ᙮ 16ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᑳ ᑮ ᐃᑭᑯᐸᓐ ᐯᔭᒃ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᒃ, ᐁᑯ ᐁ ᐃᔑᓈᑾᒃ ᐊᓂᒪ ᒥᓕᐌᐎᓐ: ᐌᓴ ᐯᔭᒃ ᐅᒋ ᑮ ᐃᑕᑾᓐ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓐ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑯᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᒧᔐ ᒥᓕᐌᐎᓐ ᑮ ᐃᑕᑾᓐ ᐁ ᒥᒉᑎᑭ ᐗᓂᑐᑕᒧᐎᓇ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐃᐌᐎᓂᒃ ᐃᔑ᙮ 17ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐅ ᐗᓂᑐᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᓂᐱᐎᓐ ᑮ ᑎᐯᓕᒋᑫᒪᑲᒃ ᐊᓇ ᐯᔭᒃ ᐅᒋ; ᐋᓕᐙᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒥᓛᑲᓂᐎᒋᒃ ᒥᔅᑕᐃ ᔖᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐊᓕᐤ ᒥᓕᐌᐎᓂᓕᐤ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᑲᑕ ᑎᐯᓕᒋᑫᐗᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᐯᔭᒃ ᐅᒋ, ᒋᓴᔅ ᙭᙮

18ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᐅᒋ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐯᔭᒃ ᐅ ᐗᓂᑐᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓂᓕᐤ ᑮ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑯᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ; ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᐯᔭᒃ ᐅᒋ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᒧᔐ ᒥᓕᐌᐎᓂᓕᐤ ᑲᑕ ᐅᑎᑎᑯᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒀᔭᔅᑭᑕᑎᓯᐃᑯᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ ᑭᒋ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ᙮ 19ᐌᓴ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐅᑦ ᐋᓉᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᒥᒉᑦ ᑮ ᒫᒑᑎᓯᐊᐗᒃ, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐯᔭᒃ ᐅ ᓇᓇᐃᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᒥᒉᑦ ᑲᑕ ᑲᑕ ᒀᔭᔅᑭᑕᑎᓯᐊᐗᒃ᙮

20ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᑮ ᐱᑐᑫᒪᑲᓐ ᑭᒋ ᒥᒉᑎᒃ ᐗᓂᑐᑕᒧᐎᓐ᙮ ᒫᑲ ᐃᑕ ᑳ ᐃᔑ ᒥᒉᑎᒃ ᒪᒋᑣᐎᓐ, ᐁᑯᑕ ᐋᓕᐙᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᑮ ᒥᒉᑌᓐ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ: 21ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒫᑲ ᒪᒋᑣᐎᓐ ᑳ ᐃᔑ ᑎᐯᓕᒋᑫᒪᑲᒃ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑫ ᑎᐯᓕᒋᑫᒪᑲᒃ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᐅᒋ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ᙮