Search form

ᕈᒪᓇ 5:16

16ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᑳ ᑮ ᐃᑭᑯᐸᓐ ᐯᔭᒃ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᒃ, ᐁᑯ ᐁ ᐃᔑᓈᑾᒃ ᐊᓂᒪ ᒥᓕᐌᐎᓐ: ᐌᓴ ᐯᔭᒃ ᐅᒋ ᑮ ᐃᑕᑾᓐ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓐ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑯᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᒧᔐ ᒥᓕᐌᐎᓐ ᑮ ᐃᑕᑾᓐ ᐁ ᒥᒉᑎᑭ ᐗᓂᑐᑕᒧᐎᓇ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐃᐌᐎᓂᒃ ᐃᔑ᙮