Search form

ᕈᒪᓇ 5:17

17ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐯᔭᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐅ ᐗᓂᑐᑕᒧᐎᓐ ᐅᒋ ᓂᐱᐎᓐ ᑮ ᑎᐯᓕᒋᑫᒪᑲᒃ ᐊᓇ ᐯᔭᒃ ᐅᒋ; ᐋᓕᐙᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒥᓛᑲᓂᐎᒋᒃ ᒥᔅᑕᐃ ᔖᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐊᓕᐤ ᒥᓕᐌᐎᓂᓕᐤ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᑲᑕ ᑎᐯᓕᒋᑫᐗᒃ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᐯᔭᒃ ᐅᒋ, ᒋᓴᔅ ᙭᙮