Search form

ᕈᒪᓇ 6

ᒫᒥᑐᓀᓕᒥᑎᓱᒃ ᐁ ᓂᐱᔦᒃ ᒪᒋᑣᐎᓂᒃ ᐁᑯ ᒫᑲ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᔅᑕᐌᒃ ᙭

1ᑖᓂ ᑫ ᐃᑗᔭᒃ ᒫᑲ? ᑫᔮᐸᒡ ᓈ ᑭ ᑳ ᐃᑖᓈᓇᐤ ᒪᒋᑣᐎᓂᒃ, ᑭᒋ ᒥᒉᑎᒃ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ? 2ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐎ ᐃᑭᓐ᙮ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑳ ᓂᐱᔭᒃ ᒪᒋᑣᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᑖᓂ ᑫ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᓯᔭᒃ ᐁᑯᑕ ᑭᔮᐸᒡ? 3ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔭᒡ ᒋᓴᔅ ᙭ᑎᒃ ᐁ ᑮ ᓯᑲᐋᑕᑲᐎᔭᒃ ᑭ ᑮ ᓯᑲᐋᑖᑲᐎᓈᓇᐤ ᐅ ᓂᐱᐎᓂᒃ? 4ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᓇᐃᑳᑲᐎᔭᒃ ᐊᓯᒋ ᐎᓚ ᓯᑲᐋᑖᑫᐎᓐ ᐅᒋ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᐃᔑ: ᑖᐱᔅᑯᒡ ᙭ ᐁ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓂᑯᑦ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ ᐅᑖᐎᒪᐤ ᐅ ᓱᑳᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑭᒋ ᐱᒧᑌᔭᒃ ᐅᔥᑭ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ᙮

5ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᓯᒋ ᐎᓚ ᑮ ᐸᑭᑎᓂᑲᐎᐗᑴ ᐁ ᐃᔑᓈᑾᓂᓕᒃ ᐅ ᓂᐱᐎᓐ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐃᔑᓈᑯᓯᔭᒃ ᐁ ᐃᔑᓈᑾᓂᓕᒃ ᐅ ᐗᓂᔥᑲᐎᓐ: 6ᐅᒪ ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᒃ ᑭ ᑳᔮᔥ ᐃᓕᓕᐎᐎᓂᓇᐤ ᑳ ᒋᔅᑖᔅᑾᐃᑳᑌᒃ ᐊᓯᒋ ᐎᓚ, ᒪᒋᑣᐎᓂ ᒥᔭᐤ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᑕᒃ, ᐁᑯᔅᐱ ᐅᒋ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐊᑑᔅᑫᔅᑕᒪᒃ ᒪᒋᑣᐎᓐ᙮ 7ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᓂᐱᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᑎᐯᓕᒥᑯ ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ᙮ 8ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑭ ᐎᒋᓂᐱᒪᒃ ᙭, ᑭ ᑖᐺᑌᓈᓇᐤ ᐊᓯᒋ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐎᒋᐱᒫᑎᓯᒪᒃ: 9ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᒃ ᙭ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓂᔥᑳᓈᑲᓂᐎᑦ ᐅᓂᐱᐗ, ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓇ ᑲᑕ ᓂᐱᐤ; ᓂᐱᐎᓂᓕᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᔮᐸᒡ ᑎᐯᓕᒥᑯ᙮ 10ᐌᓴ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᑮ ᓂᐱᑦ, ᒪᒋᑣᐎᓂᓕᐤ ᐯᔭᑾᐤ ᑮ ᐅᒋ ᓂᐱᐤ; ᒫᑲ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᐱᒫᑎᓰᑦ, ᐱᒫᑎᓰᔅᑕᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 11ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑭᓚᐗᐤ ᐃᑕᑭᒥᑎᓯᒃ ᐁ ᓂᐱᔦᒃ ᒪᒋᑣᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᐁ ᐱᒫᑎᓲᔅᑕᐌᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ᙮

12ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐁᑳᐎᓚ ᒪᒋᑣᐎᓐ ᑭ ᑳ ᑎᐯᓕᒥᑯᓇᐗᐤ ᑭᔭᐎᐙᒃ ᑫ ᓂᐱᒫᑲᑭ, ᑭᒋ ᐎ ᓇᓇᐃᑕᒣᒃ ᐁ ᐃᔑ ᒪᒋᐃᑌᓕᑕᒧᒪᑲᒃ᙮ 13ᐁᑳᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᐸᑭᑎᓇᒧᒃ ᑭ ᐸᔅᑫᓯᐎᓂᐙᐗ ᑕᐱᔅᑯᒡ ᒪᒑᑎᓯᐎ ᐋᐸᒋᑖᑲᓇ ᒪᒋᑣᐎᓇᒃ ᐃᔑ: ᒫᑲ ᐸᑭᑎᓇᑎᓯᔅᑖᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᐸᔅᑫᓯᐎᓂᐗᐗ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎ ᐋᐸᒋᑖᑲᓇ ᑭᒋ ᓂᑐᒃ ᐃᔑ᙮ 14ᐌᓴ ᒪᒋᑣᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑎᐯᓕᒥᑯᓇᐗᐤ: ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᑦ ᐃᑖᓇᐗᐤ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᒫᑲ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᒃ᙮

ᑭᓚᐙᐤ ᒋ ᑎᐯᓕᒥᑯᔦᒃ ᒀᔭᔅᑾᑕᑎᓯᐎᓐ

15ᑫᒀᓐ ᒫᑲ? ᑭ ᑳ ᒪᒋᑐᑌᓈᓇᐤ ᓈ ᐁᑳ ᐁ ᐃᑖᔭᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᒫᑲ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᒃ? ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐎ ᐃᑭᓐ᙮ 16ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᑄᐤ, ᐊᓇ ᑳ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓂᑎᓱᔦᒃ ᐁ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒥᑖᒃ ᑭᒋ ᓇᓇᐃᑕᐌᒃ, ᐁᐗᒀᓇ ᑳ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒥᑖᒃ ᑳ ᓇᓇᐃᑕᐌᒃ; ᑮᔥᐱᓐ ᒪᒋᑣᐎᓐ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓇᓇᐃᑕᒧᐎᓐ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᒡ ᐃᔑ? 17ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑲᑕ ᐎ ᓇᓈᔅᑯᒪᐤ, ᐁ ᑮ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓚᑲᓂᒥᑯᔦᒃ ᒪᒋᑣᐎᓐ, ᒫᑲ ᑭᑌᐃᐙᒃ ᑭ ᑮ ᐅᒋ ᓇᓇᐃᑌᓇᐗᐤ ᐊᓂᒪ ᑐᐎ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᑲᐎᔦᒃ᙮ 18ᐁ ᑮ ᐎᑾᒋᐃᑲᐎᔦᒃ ᒫᑲ ᒪᒋᑣᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᑭ ᐊᑎ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒥᑯᓇᐗᐤ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ᙮ 19ᓂᑦ ᐋᔭᒥᓐ ᐁ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐁ ᓕᓚᒥᓯᒪᑲᒃ ᑭ ᐎᔮᓯᐗᐤ: ᐌᓴ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒣᒃ ᑭ ᐸᔅᑫᓯᐎᓂᐗᐗ ᑭᒋ ᐊᑐᔅᑫᔅᑕᒧᒪᑲᑭ ᐎᓂᓯᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᒪᒑᑎᓯᐎᓐ ᒪᒑᑎᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ; ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐊᓄᒡ ᐸᑭᑎᓇᒧᒃ ᑭ ᐸᔅᑫᓯᐎᓂᐗᐗ ᑭᒋ ᐊᑑᔅᑫᔅᑕᒧᒪᑲᑭ ᑳᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ ᐸᓓᑭᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ᙮

20ᐌᓴ ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓚᑲᓂᒥᑯᔦᒃ ᒪᒋᑣᐎᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑮ ᑎᐯᓕᒥᑯᓇᐗᐤ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓐ᙮ 21ᑫᑯ ᒥᓂᔕ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐋᔮᔦᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᑭ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓂᒃ ᐊᓄᒡ ᑳ ᐅᒋ ᓇᓀᐯᐎᓯᔦᒃ? ᐁᓴ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᐃᑕᒧᐗ ᓂᐱᐎᓂᒃ᙮ 22ᒫᑲ ᐊᓄᒡ ᐁ ᑮ ᐎᑾᒋᐃᑲᐎᔦᒃ ᒪᒋᑣᐎᓂᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐅᑦᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒥᑖᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᑭ ᒥᓂᔑᐎᓇᐗᐤ ᐸᓓᑭᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ ᑳ ᐃᑕᒧᒃ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ᙮ 23ᐌᓴ ᑎᐸᐊᒫᑫᐎᓇ ᑳ ᒥᓕᐌᒪᑲᒃ ᒪᒋᑡᐎᓐ ᐁᐗᑯ ᓂᐱᐎᓐ, ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᒥᓕᐌᐎᓐ ᐁᐗᑴᓕᐤ ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ᙮