Search form

ᕈᒪᓇ 9:30

ᐃᔅᕃᐃᓪ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᒥᓚᐙᒋᒧᐎᓐ

30ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᑫ ᐃᑗᔭᒃ ᐊᓂᑭ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑕᑭᒃ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᑮ ᐅᑎᑎᒶᒃ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ, ᐊᓂᐁᓕᐤ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᐅᑎ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᓕᒃ᙮