Search form

ᕈᒪᓇ 9:4

4ᐊᓂᑭ ᑳ ᐃᔅᕃᐃᓚᐃᑎᐎᒋᒃ; ᑳ ᑮ ᒥᓛᑲᓂᐎᒋᒃ ᐅᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᒥᑯᓯᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐊᓂᐃ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᓕᐙᓂᐗᓂᓕᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᐊᑐᔅᑲᐙᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᓀᔥᑕ ᐊᔓᑕᒫᑫᐎᓇ;