Search form

ᑕᐃᑕᔅ 3

ᑫ ᐃᔑ ᐱᒫᑎᔅᐸᓐ ᑲᕆᔅᑎᔭᓐ

1ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᒥᐃᒃ ᑭᒋ ᓇᓇᐃᑕᑭᒃ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᓱᑳᑎᓯᐎᓇ, ᑭᒋ ᓇᓇᐃᑕᐙᒋᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᑭᒪᐗ, ᑭᒋ ᐎ ᑐᑕᑭᒃ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᒥᓗ ᐊᑑᔅᑫᐎᓂᓕᐤ, 2ᐁᑳᐎᓚ ᑭᒋ ᒪᒋ ᐋᓕᒧᒫᒋᒃ ᐊᐌᓕᐗ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᒀᓗᑐᑕᑫᒋᒃ, ᒫᑲ ᑭᒋ ᑳᔮᒣᐎᓯᒋᒃ ᒥᑐᓂ ᐁ ᓗᔅᑳᑎᓰᔅᑕᐙᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ᙮ 3ᐌᓴ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑫᒋᐙᒃ ᐊᓯᒋ ᐌᔅᑲᒃ ᑭ ᑮ ᑲᑫᐹᑎᓯᓈᓇᐤ, ᐁ ᑮ ᔑᐱᑕᒪᒃ, ᐁ ᐙᔦᔑᐃᑲᐎᔭᒃ, ᐁ ᑮ ᐊᑑᔅᑳᑕᒪᒃ ᓇᓈᑲᐤ ᒪᒋ ᓇᑕᐌᓕᒋᑫᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᒥᓚᐙᑎᑾᑲᒥᑭᓯᐎᓇ, ᐁ ᑮ ᐱᒫᑎᓯᔭᒃ ᑭᒧᒋ ᐸᒀᑎᑐᐎᓂᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᑌᓕᒥᑐᐎᓂᒃ, ᐁ ᑮ ᐸᒀᑎᑯᓯᔭᒃ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐸᒀᑎᑐᔭᒃ᙮ 4ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔐᐙᑐᑕᐙᑦ ᓀᔥᑕ ᓵᑭᐋᑦ ᐃᓕᓕᐗ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭ ᐱᒫᒋᐃᐌᒥᓇᐤ ᑮ ᓄᑾᓂᓕᐤ; 5ᓇᒪᐎᓚ ᑾᔭᔅᑭᑕᑎᓯᐎᓂ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ ᑳ ᑮ ᑐᑕᒪᒃ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᐁ ᐃᑕᔅᑌᓕᒃ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭ ᑮ ᐅᒋ ᐱᒫᒋᐃᑯᓇᐤ, ᐅᔥᑭ ᓂᑕᐎᑭᐎᓂ ᑭᒋᔅᑖᐸᐎᑭᒋᑫᐎᓐ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐅᔥᑭ ᐅᔑᐃᐌᐎᓐ ᐯᓓᑭᓯᑦ ᐊᒑᒃ, 6ᑳ ᑮ ᐌᓗᒋ ᓯᑭᓇᒫᑕᒃ, ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭ ᑭ ᐱᒫᒋᐃᐌᒥᓇᐤ; 7ᐁ ᑮ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐃᑯᐗᒃ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ, ᑭᒋ ᐋᓂᔅᑫ ᐋᔮᔭᒃ, ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓐ ᐅᒋ, ᑳᑭᑫ ᐱᒫᑎᓯᐎᓐ᙮ 8ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᑎᐋᐺᒪᑲᒃ ᐃᑗᐎᓐ;

ᐅᐅ ᑫᑾᓇ ᓀᔥᑕ ᑭ ᓇᑕᐌᓕᒥᑎᓐ ᒧᔕᒃ ᑭᒋ ᐙᐎᑕᒪᓐ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᒫᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᑭᒋ ᔮᒀᒥᓯᒋᒃ ᑭᒋ ᒥᓗ ᐊᑑᔅᑫᒋᒃ: ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᒥᓦᔑᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐋᐸᑕᓂᓕᐤ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮ 9ᒫᑲ ᐁᑳ ᐱᓯᔅᑫᓕᑕ ᑲᑫᐹᑎᓯᐎ ᑲᑴᒋᑫᒧᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᐋᔮᓂᔅᑫᐋᔭᒥᐎᓇ, ᓀᔥᑕ ᑾᓗᑐᑖᑫᐎᓇ ᓀᔥᑕ ᐋᔑᑌᒥᐌᐎᓇ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᐅᒋ; ᐌᓴ ᓇᒪᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᐃᑖᐸᑕᓋ ᓀᔥᑕ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᐃᑌᓕᑖᑾᓋ᙮ 10ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᐋᓉᑕᒧᔅᑭᑦ, ᐯᔭᑾᐤ ᓀᔥᑕ ᓂᔡᐤ ᑮ ᓇᑭᒪᑌ, ᑭ ᑳ ᐌᐱᓇᐤ; 11ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᓐ ᐊᓇ ᐁᑯ ᑳ ᑐᐎᑳᓂᐎᑦ ᐁ ᐗᓂᔑᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᒪᒋᑐᑕᒃ, ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᐁ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑎᓱᑦ᙮

ᒫᒋᒡ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐎᓐ

12ᐃᔅᐱ ᐃᔑᑎᔕᐊᒫᑖᓀ ᐋᕐᑎᒫᔅ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑎᑭᑲᔅ, ᑲᑴᒋᑕ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᔑᔭᓐ ᓂᑲᐸᓕᔅ ᐃᑖᐎᓂᒃ; ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᑫᒋᓀᓕᑌᓐ ᐁᑯᑕ ᑭᒋ ᐱᐳᓀᓯᔮᓐ᙮ 13ᓱᑲ ᐎᒋᐃᒃ ᐁ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᒋᒃ ᓯᓈᔅ ᐅᓚᔓᐌᐎᓕᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐊᐸᓚᔅ, ᐁᑳ ᑫᒀᓐ ᑭᒋ ᑶᑕᒫᒋᒃ᙮ 14ᐁᑯᔑ ᒫᑲ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᔭᒃ ᑲᑕ ᐎ ᑲᑴ ᑭᔅᑫᓕᑕᒶᒃ ᑭᒋ ᓄᑯᑖᒋᒃ ᒥᓗ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇ ᐁ ᐃᔑ ᓇᐃᐸᓕᑭ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᐁᑳ ᒥᓂᔑᐎᒋᒃ᙮

15ᒥᓯᐌ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎᒉᐎᒋᒃ ᑭᑦ ᐊᑕᒥᔅᑳᑾᒃ᙮ ᐊᑕᒥᔅᑲᐎᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓵᑭᐃᑕᒃ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᒃ᙮

ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑭ ᑳ ᐎ ᐎᒉᐎᑯᓇᐗᐤ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ᙮ ᐁᒣᓐ᙮