Search form

HECHOS 12:19

19Herodes ti' xiq'ui i wen sʌclañob Pedro. Pero ma'an ti' tyajayob. Che' jini ti' wersa c'ajtibe soldadojob bajche' ti loq'ui Pedro. Pero mach ch'ujbi i jac'ob como ma'an ti' ch'ʌmʌyob isujm. Jin cha'an Herodes ti yʌc'ʌ ti tsʌnsʌntyel soldadojob. Che' jini Herodes ti loq'ui majlel ti Judea. Ti majli ti chumtyʌl ya' ti Cesarea.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index