Search form

HECHOS 17:18

18Lamital jini winicob chʌncol bʌ i cʌmben i cʌntisa epicúrejob bʌ i c'aba' yic'ot yaño' bʌ chʌncol bʌ i cʌmben i cʌntisa estoicojob bʌ i c'aba' ti queji i pejcañob Pablo. ¿Chuqui yom i subeñonla jini winic mu' bʌ ti chʌc t'an? che'ob. Yaño' bʌ ti yʌlʌyob: C'o'ojlʌch jiñʌch juntiquil mu' bʌ i sube' tsiji' bʌ t'an cha'an yambʌ dios tyac, che'ob. Che' ti yʌlʌyob como Pablo chʌncol i subeñob t'an cha'an Jesús yic'ot chʌncol i subeñob cha'an Jesús ti tyejchi loq'uel ba'an sajtyemo' bʌ. Chʌ'ʌch mi quej i tyejchelob yaño' bʌ je'el. Che' ti yʌlʌ Pablo.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index