Search form

JUAN 13

Ti' pocbeyob yoc ajcʌnt'añob i cha'an Jesús

1Cʌyʌl tyo jump'ej q'uin cha'an i tyaj i q'uinilel jini pascua bʌ q'uin i cha'an israelob. Yujil isujm Jesús cha'an i yorojlelix i cʌye' ili mulawil cha'an mi cha' majlel ba'an i Tyat ti panchan. Jesús ti' wen p'untyʌ i cha'añob wʌ' bʌ añob ti mulawil. Mi quejel i pʌs'eñob jini más ñuc bʌ i señʌjlel cha'an ti' p'untyʌyob.

2Jini xiba tsa'ix ujti i nijcʌben i pusic'al Judas Iscariote i yalobil bʌ Simón cha'an i ña'tyan i yʌc' ti cʌchol Jesús.

3Jesús yujil isujm ti tyʌli ti Dios. Yujil isujm je'el mi quejel i cha' majlel ba'an Dios. Yujil isujm tsa'ix aq'uenti i p'ʌtyʌlel ti i Tyat cha'an i mele' chʌ bʌ yes yom mi' mele'.

4Jesús ti tyechi ba' buchul ti mesa. Ti' jocho pʌl bʌ i bujc. Ti' cʌchʌ tyam bʌ sujquic'ʌbʌl ti xinil.

5Ti' jebe ja' ti poc'. Ti queji i pocben i yoc jujuntiquil ajcʌnt'añob i cha'an. Ti' sujcubeyob i yoc ti sujquic'ʌbʌl cʌchʌl bʌ ti xinil.

6Che' bʌ yom i pocben i yoc Simón Pedro ti queji i yʌle': C Yum, ¿mu' ba quejel a pocbeñon coc? che'en.

7Jesús ti' jac'ʌ: Max tyo ba'an ma' ch'ʌmben isujm chʌ bʌ muc'on. Pero mu' tyo quejel a ña'tyan, che'en.

8Pero Pedro ti' sube: Mach'an ba' bʌ ora mi quejel a pocbeñon coc, che'en. Jesús ti' jac'ʌ: Mi mach'an mic pocbeñet a woc mach c cha'añetic, che'en.

9Simón Pedro ti' sube: C Yum, mach jinic jach coc, pero ma' pocbeñon j c'ʌb col je'el, che' jini, che'en.

10Pero Jesús ti' sube: Jini ujtye bʌ i cha'leñob ts'ʌmel yom jach pocbentyel i yoc cha'an cha' sʌquix mi yajñel. Sʌc isʌbiletla aunque mach ti pejtyeletla sʌc isʌbiletla, che'en.

11Ti yʌlʌ cha'an mach sʌc isʌbilob ti pejtyelelob, como yujil isujm majchqui jini mu' bʌ quej i yʌc ti cʌchol.

12Che' ti ujti i pocbeyob i yoc ti' cha' xojo pʌl bʌ i bujc. Ti cha' buchle ba'an mesa. Ti' subeyob: ¿Mu' ba la' ch'ʌmben isujm chʌ bʌ tic cha'le? che'en.

13Jatyetla mi la' pejcañon ti la' Maestro, la' Yumon. Melelʌch como chʌ'ʌch añon.

14Mi joñon la' Maestro, la' Yumon tic pocbeyetla la' woc, jatyetla je'el yom la' pocben la' bʌ la' woc.

15Tic cha'le pʌsoñel cha'an mi la' cha'len che' bajche' tic cha'le.

16Melel mic subeñetla, mach'an ajtoñel más an bʌ i ñuclel bajche'on i yumon. Mach'an más ñuc jini chocol bʌ majlel bajche'on jini tsa' bʌ c chocoyetla majlel.

17Che' la' wujil isujm chʌ bʌ tic subetla c'ajacña la' woj mi chʌ'ʌch mi quejel la' cha'len.

18Mach ti la' pejtyel mic subeñetla. Cujil isujm majchqui jini tsa' bʌ c yajcʌ. Pero wersa yom c ts'ʌctisan jini Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios ba' mi yʌle': Jini mu' bʌ ti uch'el quic'ot ti' contrajiyon, che' ts'ijbubul, che' ti yʌlʌ Jesús.

19Mic wʌ subeñetla cha'an che' mi yujtyel bajche' ti cʌlʌ mi la' ña'tyan majchonqui.

20Melel mic subeñetla, jini mu' bʌ i pʌy ochel jini mu' bʌ c choc majlel mi' pʌyon ochel yubil. Jini mu' i pʌyon mi' pʌy ochel Dios tsa' bʌ i chocoyon tyʌlel. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Jesús ti wʌ alʌ Judas mi quej i yʌc' ti cʌchol

(Mt. 26.20-25; Mr. 14.17-21; Lc. 22.21-23)

21Che' ujtye i yʌle' tyac ili Jesús, wen ch'ʌjyem ti queji i yubin. Ti wen tsiquil bʌ t'an ti' subeyob: Melel mic subeñetla juntiquiletla mi quejel la' wʌc'on ti' c'ʌb j contrajob, che'en.

22Jini ajcʌnt'añob i cha'an ti queji i q'uelob i bʌ. Pero mach'an ti' ña'tyʌyob majchqui chʌncol bʌ i tyaje' ti t'an.

23Juntiquil ajcʌnt'añob i cha'an Jesús tsa' bʌ wen p'untyʌnti ti Jesús ti' cha'le uch'el ya' ti' t'ejl Jesús.

24Simón Pedro ti' pʌsʌ ti' c'ʌb cha'an yom i c'ajtiben Jesús majchqui jini mu' bʌ quejel i yʌc' ti c'ʌb i contra.

25Che' jini, ti' más lʌc'ʌ Jesús cha'an i c'ajtiben: C Yum, ¿majchqui jini chʌncol bʌ a tyaj ti t'an? che'en.

26Jesús ti' jac'be: Mi quejel c ts'aje' ts'itya' caxlan waj. Jini mu' bʌ cʌq'uen, jiñʌch jini, che'en. Che' jini, ti' ts'aja ts'itya' caxlan waj. Ti yʌq'ue Judas Iscariote i yalobil bʌ Simón.

27Che' ti' ch'ʌmʌ jini caxlan waj Judas, ti ora ti ochi Satanás ti' pusic'al. Che' jini, Jesús ti' sube: Ora jach ma' cha'len jini mu' bʌ quej a cha'len, che'en.

28Pero mach'an majch ya' bʌ chʌncol ti uch'el ti' ch'ʌm'eyob isujm chucoch che' ti yʌlʌ Jesús.

29Cha'an an ti' wenta Judas jini tyaq'uin motin i cha'año' bʌ, an jini tsa' bʌ lolon pensaliyob Jesús ti' sube cha'an an chʌ bʌ yom i mʌn cha'an q'uiñejel o cha'an mi' cotyan p'ump'uño' bʌ. Che' ti' lolon pensaliyob.

30Che' ñac ti ujti i c'uxe' jini caxlan waj tsa' bʌ aq'uenti, Judas ti loq'ui majlel. Ac'bʌlelix.

Tsiji' bʌ mandar

31Che' tsa'ix loq'ui Judas, Jesús ti' subeyob: Wale an chʌ bʌ mi quej c tyumbentyel mu' bʌ i tsictisan c ñuclel Joñon i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob. I ñuclel Dios mi tsictiyel ti joñon.

32Che' bajche' Joñon i Pi'ʌlon Quixtyañujob mic tsictisan i ñuclel Dios, chʌ'ʌch Dios mi' tsictisan i ñuclel i Yalobil. Ora jach mi quej i tsictisan.

33Calobilet bʌ la, mach bej cabʌl ora wʌ' añon la' wic'ot. Mi quej la' sajcañon. Pero chʌ'ʌch bajche' tic subeyob jini israelob año' bʌ i ye'tyel chʌ'ʌch mic wʌ subeñetla je'el wale: Mach ch'ujbi la' majlel ya' ba' mi quej c majlel.

34Mi cʌq'ueñetla tsiji' bʌ mandar cha'an la' p'untyan la' bʌ. Chʌ'ʌch bajche' tic p'untyʌyetla chʌ'ʌch yom la' p'untyan la' bʌ je'el.

35Mi ti la' p'untyʌ la' bʌ ti pejtyelel quixtyañu mi quejel i ña'tyan ajcʌnt'añetla c cha'an, che'en.

Jesús ti wʌ alʌ chʌ bʌ mi quej i cha'len Pedro

(Mt. 26.31-35; Mr. 14.27-31; Lc. 22.31-34)

36Simón Pedro ti' c'ajtibe Jesús: C Yum, ¿baqui mi quej a majlel? che'en. Jesús ti' jac'be: Ya' ba' mic majlel mach ch'ujbi la' tsʌcleñon majlel wale iliyi. Pero mu' tyo quej a tsʌcleñon majlel ti tyal tyo bʌ ora, che'en.

37Che' jini, Pedro ti' sube: C Yum, ¿chucoch mach ch'ujbi c tsʌcleñet majlel wale iliyi ba' ma' majlel? Chajpʌbilon cʌc' c bʌ ti sajtyel cha'añet, che'en.

38Jesús ti' jac'ʌ: ¿Chajpʌbilet ba cha'an a wʌc' a bʌ ti sajtyel cha'añon, ma' wʌl? Melel mic subeñet: Che' max tyo i cha'le uq'uel tyat mut, uxyajl mi quej a wʌl mach a cʌñʌyon, che'en.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index