Search form

JUAN 14

Jesús yic'ot i Tyat

1Jesús ti yʌlʌ: Mach la' cha'len bʌq'uen ti la' pusic'al. Mi la' ch'ujbin Dios. Ch'ujbiñon je'el.

2Ti yotyot c Tyat an cabʌl chumlibʌl. Machic ba'an cabʌl chumlibʌl tsa'ix c wʌ subetla i wentyʌlel mi machic ba'an, como mi quejel c majlel c chajpʌbeñetla la' wajnib.

3Che' mi yujtyel c chajpʌbeñetla la' wajnib, mic cha' tyʌlel c pʌyetla majlel ba'añon, cha'an ya' ba'añon ya' añetla je'el.

4La' wujil isujm baqui mic majlel. Cʌñʌl la' cha'an i bijlel panchan. Che' ti yʌlʌ Jesús.

5Tomás ti yʌlʌ: C Yum, mach cujil lojon isujm baqui ma' majlel. ¿Bajche'qui ch'ujbi lojon j cʌn jini bij? che'en.

6Jesús ti' sube: Joñoñʌch jini bij yom bʌ la' t'un majlel. Mic subeñetla melel bʌ t'an yom bʌ la' ch'ujbin. Mi cʌq'ueñetla la' cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel. Mach'an majch mi c'otyel ba'an c Tyat. Jini jach am bʌ tic wenta.

7Mi ti la' cʌñʌyon ti la' cʌñʌ c Tyat je'el. Wale cʌñʌlix la' cha'an c Tyat. Tsa'ix la' q'uele yubil, che'en.

8Felipe ti' sube: C Yum, pʌsbeñon lojon a Tyat. Jasʌl mi ti a pʌsʌ, che'en.

9Jesús ti' sube: Wajalix wʌ' añon quic'otyetla. ¿Max tyo ba a chʌc cʌñʌyon, Felipe? Jini tsa'ix bʌ i yilʌyon, tsa'ix i yilʌ c Tyat je'el yubil. ¿Chuqui i wentyʌlel a cha'an che' pʌsbeñon lojon a Tyat? che'et.

10¿Mach'a ba'an ma' ch'ujbin añon tic Tyat, c Tyat an ti joñon? Jini t'an mu' bʌ c subeñetla mach'an mic sub tic bajñelil. C Tyat mu' bʌ i yajñel ti joñon, mi' cha'len ili toñel tyac.

11Ch'ujbin cha'an añon tic Tyat, c Tyat an ti joñon. Mi mach'an mi la' ch'ujbin ili c t'an cha'an tic subeyetla o machqui, jinic jachix ca la' ch'ujbin jini ñuc tyac bʌ tsa' bʌ c pʌsʌ.

12Melel mic subeñetla jini mu' bʌ i yochel tic cha'an, mi quejel i pʌs ñuc tyac bʌ p'ʌtyʌlel je'el mu' bʌ c pʌs. Más ñuc bajche' tic pʌsʌ mi quejel i pʌs como mux quejel c cha' majlel ba'an c Tyat c bajñel.

13Pejtyel chʌ bʌ tyac mi la' c'ajtiben c Tyat cha'an che' com, joñon mi quejel c cha'len cha'an mi tsictiyel i ñuclel c Tyat ti i Yalobilon.

14Muc'ʌch cʌq'ueñetla chʌ bʌ tyac jach yes mi la' c'ajtin tij c'aba', cha'an che'ʌch com.

Jesús mi quej i choque' tyʌlel Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel

15Mi ti la' p'untyʌyon yom la' jac'beñon c mandar.

16Joñon mi quej j c'ajtiben c Tyat. Jini mi quej i yʌq'ueñetla yambʌ mu' bʌ i yʌq'ueñetla la' ña'tyʌbal, mu' bʌ i ñuc isʌbeñetla la' pusic'al, cha'an mi yajñel la' wic'ot ti bele' ora.

17Jiñʌch Ch'ujul bʌ c Ch'ujlel mu' bʌ i pʌs i sujmlel Dios. Jini i cha'año' bʌ mulawil mach ch'ujbi i yʌq'uentyelob Ch'ujul bʌ c Ch'ujlel como mach ch'ujbi i q'uejlel. Mach ch'ujbi i cʌñob je'el. Jatyetla mi la' cʌn, como mi yajñel la' wic'ot. Mi quejel i bele' ajñel ti la' pusic'al.

18Mach'an mi quej j cʌyetla ti meba'. Cha' tyalon ba' añetla.

19Jumuc' jach mach'an mi quej i chʌc q'ueloñob jini año' bʌ ti mulawil. Jatyetla mi quej la' q'uelon. Cha'an cuxulon, mi quej la' tyaj la' cuxtyʌlel je'el.

20Ti jin jach bʌ q'uin mi quej la' ña'tyan añon tic Tyat. Añetla ti joñon. Añon ti jatyetla.

21Jini mu' bʌ i ña'tyan c xic'ojel, mu' bʌ i jac' c xic'ojel mi' tsictisan cha'an yoque melel mi' p'untyañon. C Tyat mi quejel i p'untyan jini mu' bʌ i p'untyañon. Jonon mi quej c p'untyan je'el. Mi quej cʌq'ueñetla la' wen cʌñon. Che' ti yʌlʌ Jesús.

22Yañʌch bʌ Judas, mach jinic jini Judas Iscariote, ti' sube: C Yum, ¿chucoch mi quej a wʌq'ueñon lojon c wen cʌñet, che' mach'an ma' wʌq'ueñob i cʌñet jini i cha'año' bʌ mulawil? che' ti yʌlʌ Judas.

23Jesús ti' sube: Jini mu' bʌ i p'untyañon, mi' jac' chʌ bʌ mi cʌl. C Tyat ti panchan mi quej i p'untyan. Che' jini c Tyat yic'ot joñon mi quej c tyʌlel lojon ti chumtyʌl quic'ot.

24Jini mach bʌ ba'an mi' p'untyañon mach'an mi' jac' mu' bʌ cʌl. Jini t'an tsa' bʌ la' wubi mach c bajñel cha'an. I cha'añʌch c Tyat je'el tsa' bʌ i chocoyon tyʌlel.

25Tic subeyetla jini t'an che' wʌ' tyo añon la' wic'ot.

26C Tyat mi quej i choc tyʌlel Ch'ujul bʌ c Ch'ujlel tij q'uexol. Jiñʌch mu' bʌ i yʌq'ueñetla la' ña'tyʌbal, mu' bʌ i ñuc isʌbeñetla la' pusic'al. Jini mi quej i cʌntisañetla pejtyelel chʌ bʌ an tyac. Mi quejel i yʌq'ueñetla la' c'ajtisan pejtyelel chʌ bʌ tyac tic subetla.

27Mij cʌybeñetla i ñʌch'tyʌlel la' pusic'al. Mi cʌq'ueñetla i ñʌch'tyʌlel c pusic'al. Mach che'ic mi cʌq'ueñetla bajche' mi yʌc'ob i cha'año' bʌ mulawil. Mach la' cha'len pensal. Mach la' cha'len bʌq'uen.

28Tsa'ix la' wubi cʌl: Mi quej c majlel. Mi quej c cha' tyʌlel wʌ' ba' añetla. Mi melel mi la' p'untyañon tsa'ix tijicñʌyi la' pusic'al cha'an tic subeyetla mic majlel ba'an c Tyat. Como c Tyat más ñuc bajche' joñon. Tijicñayetla che' jini cha'an tijicñayon.

29Wale tsa'ix c subetla che' max tyo ujt cha'an che' mi yujtyel ch'ujbi la' más ch'ujbiñon.

30Mach'an mi quej c putyun cha'len t'an quic'otyetla como tyal jini mu' bʌ i cha'liben i toñel xiba. Jini xiba muc' ti xic'ojel wʌ' ti mulawil. Pero mach'anix i p'ʌtyʌlel tij contra.

31Chʌ'ʌch yom ujtic cha'an wʌ' bʌ añob ti mulawil mi' ña'tyan mic p'untyan c Tyat. Mic cha'len bajche' ti' xiq'uiyon. Tyejchenla. Coñixla.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index