Search form

JUAN 4

Jini samaria bʌ x'ixic ti' ti' ja'

1Jini fariseojob ti queji i yubin cha'an más on chʌncol bʌ i tsʌclentyel Jesús bajche' jini mu' bʌ i tsʌclen Juan. Yic'ot más mi yʌc' ch'ʌm ja'.

2Aunque mach'an ti yʌc'ʌ ch'ʌm ja' Jesús pero jini ajcʌnt'añob i cha'an ti yʌc'ʌyob ch'ʌm ja'.

3Cha'an yujil isujm Jesús bajche' ti' pensaliyob jini fariseojob, ti loq'ui majlel Jesús ya' ti Judea cha'an mi cha' sujtyel ti pañimil Galilea bʌ i c'aba'.

4Wersa mi ñumel Jesús ti pañimil Samaria bʌ i c'aba' che' sujtyelix muc'.

5Che' jini ti c'oti ti jump'ej lum Sicar bʌ i c'aba' ya' bʌ an ti Samaria. Ti lʌc'ʌlel Sicar an jumpejt lum i cha'an bʌ Jacob ti ñoj oniyix. Jini lum jiñʌch tsa' bʌ i yʌq'ue José bʌ i c'aba' bʌ yalobil Jacob.

6Ya'an jump'ej pozo mu' bʌ i pejcʌntyel ti i cha'an Jacob como jin ti' piqui ti ñoj oniyix. Cha'an wen lujb Jesús ti xʌmbal ti buchle ya' ti' ti' pozo. Yomox i tyaj xinq'uinil.

7-8Ti majli ajcʌnt'añob i cha'an Jesús ya' ti lum cha'an i mʌn chʌ bʌ mi' c'uxob. Che' jini, ti c'oti juntiquil x'ixic ya' bʌ chumul ti Samaria ti luch ja'. Jesús ti' sube: Aq'ueñon ts'itya' ja' cha'an cape', che'en.

9Che' jini, jini x'ixic am bʌ ti Samaria ti' sube Jesús: ¿Bajche' isujm che' jatyet israelet ma' c'ajtibeñon ja' che' x'ixicon tyʌlemon ti Samaria? che'en. (Como i tyʌlel jini israelob ma' mi' pejcañob i bʌ yic'ot jini año' bʌ ti pañimil Samaria.)

10Che' jini, Jesús ti' jac'ʌ: Muq'uic a ña'tyan chʌ bʌ yom i yʌq'ueñetla Dios, muq'uic a ña'tyan majchonqui chʌncol bʌ j c'ajtibeñet ja', jatyetyʌch mi quejel a c'ajtibeñon ja'. Che' jini joñon mi quejel cʌq'ueñet jini ja' mu' bʌ yʌq'ueñet a cuxtyʌlel, che'en.

11Jini x'ixic ti' sube: C yum, mi anic chʌ bʌ a c'ʌñʌ a luch loq'uel jini ja'. Aro jini pozoji tyam. ¿Baqui ma' tyajbeñon ja' mu' bʌ i yʌq'ueñon j cuxtyʌlel, ma' wʌl? che'en.

12Lac yumob ti ñoj oniyix ti' cʌybeyonla ili i pozo ba' ti' japʌ ja' yic'ot pejtyelel i yalobilob yic'ot i yʌlac' je'el. ¿Más ñuquet ba bajche' Jacob? Che' ti yʌlʌ jini x'ixic.

13Jesús ti' jac'ʌ: Ti pejtyelel mu' bʌ i jape' ili ja' mi cha' quejel i tyʌquin i ti'.

14Pero jini mu' bʌ i jape' jini ja' mu' bʌ cʌq'ueñob ma'ix ba' bʌ ora mi quejel i cha' tyʌquin i ti' yubil. Como jini ja' mu' bʌ cʌq'uen mi yajñel che' bajche' i loq'uib ja' ti' pusic'al cha'an bele' ora cha'an mi yʌq'uentyel i cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel, che'en.

15Che' jini, jini x'ixic ti' sube: Aq'ueñon jini ja' cha'an machic ba'an ba' bʌ ora mic cha' ubin tyʌquin ti', cha'an ma'ix mic bej cha' tyʌlel ti luch ja' wʌ' ti ili pozo, che'en.

16Jesús ti' sube: Cucu, pʌyʌ tyʌlel a ñoxi'al. Che' jini, ma' cha' tyʌlel, che'en.

17Jini x'ixic ti' jac'ʌ: Ma'an c ñoxi'al, che'en. Che' jini, Jesús ti' sube: Melelʌch che' ma' wʌl ma'ix a ñoxi'al, che'en.

18Como tsa'ix ajni a wic'ot jo'tiquil a ñoxi'al. Jini a wic'ot bʌ wale iliyi mach a ñoxi'alic. Tsiquil melelʌch bajche' ti a wʌlʌ, che'en.

19Che' ñac jini x'ixic ti yubi i t'an, ti' sube Jesús: Wale mic ña'tyan jatyet juntiquil tsa' bʌ i xiq'ui a wʌle' Dios, che'en.

20Lojon c yumob ti ñoj oniyix jini samaritanojob ti' ch'ujutisʌyob Dios wʌ' ti ili wits. Pero jatyetla, israelet bʌ la mi la' wʌl ya' ti Jerusalén yom lac ch'ujutisan Dios, che'en.

21Jesús ti' sube jini x'ixic: Ch'ujbin c t'an cha'an tyal i yorojlel mi quejel la' ch'ujutisan c Tyat ti panchan che' mach cʌñʌ la' tyʌlel mi wʌ'ic ti ili wits mi ya'ic mi la' majlel ti Jerusalén cha'an la' ch'ujutisan, che'en.

22Jatyetla samaritanojet bʌ la, mach'an mi la' ña'tyan chʌ bʌ mi la' ch'ujutisan. Pero joñon lojon israelon bʌ lojon mi lojon c ña'tyan. Como tyal i cotyʌntyel pejtyelel quixtyañujob ba'an israelob, che'en.

23Pero cha'an ti tyʌliyon, tyal i yorojlel mi quejel i ch'ujutisan c Tyat ti' pusic'alob che' mach'an chʌ bʌ an che' mi yoque ch'ujutisan c Tyat am bʌ ti panchan cha'an chʌ'ʌch yom mi ch'ujutisʌntyel ti jini mu' bʌ i ch'ujutisan c Tyat, che'en.

24Como Dios mach'an tsiquil como ti' ch'ujlel jach an. Jini yom bʌ i ch'ujutisan Dios yom i yoque ch'ujutisan ti i pusic'al che' mach'an chʌ bʌ mi' q'uele', che'en.

25Jini x'ixic ti' sube: Cujil isujm mi quejel i tyʌlel Mesías mu' bʌ i pejcʌntyel ti Cristo. Che' mi tyʌlel mi quejel i lu' tsictisʌbeñonla i sujmlel, che'en.

26Jesús ti' sube: Joñoñʌch jini Mesías chʌncolon bʌ ti t'an a wic'ot.

27Ti jim bʌ ora ti cha' c'oti ajcʌnt'añob i cha'an. Tyoj bʌc'ñʌjel ti yubiyob cha'an ti yilʌyob muc' ti t'an Jesús yic'ot juntiquil x'ixic ch'oyol bʌ ti Samaria. Pero mach'an majch ti' c'ajtibe chʌ bʌ yom o chuqui chʌncol i yʌlob.

28Che' jini, jini x'ixic ti' cʌyʌ i yuc'un. Ti majli ti lum ba' ti' sube quixtyañujob:

29La'la. Q'uelela juntiquil winic tsa' bʌ i lu' subon ti pejtyelel chʌ bʌ tyac tic cha'le. ¿Mach'a jinic jini Cristo mi la' wʌl? che'en.

30Che' jini, ti loq'uiyob majlel ti lum. Ti majliyob ya' ba'an Jesús.

31Che' max tyo ti c'oti jini quixtyañujob ajcʌnt'añob i cha'an ti' subeyob Jesús: Maestro, cha'len uch'el, che'ob.

32Pero Jesús ti' subeyob: An chʌ bʌ mij c'ux mach bʌ ba'an mi la' ña'tyan, che'en.

33Jini ajcʌnt'añob i cha'an ti' c'ajtibeyob i bʌ: ¿Am ba majch ti' ch'ʌmbe tyʌlel chʌ bʌ mi' c'uxe'? che'ob.

34Pero Jesús ti' subeyob: Che' bajche' cuch'el che' mic cha'len chʌ bʌ yom jini tsa' bʌ i chocoyon tyʌlel yic'ot che' mic jolontisan i toñel, che'en.

35Jatyetla mi la' wʌl: Cʌyʌ tyo chʌmp'ej uw cha'an c'ajbal, che'etla. Pero joñon mic subeñetla: Q'uelela jini cholel. C'ʌnix. I yorojlelix c'ajbal yubil, che'en.

36Jini mu' bʌ ti c'ajbal mi' ch'ʌm i tyojol ti' wut mu' bʌ i tyuc'ob. I wut mi quejel i yajñel ti bele' ora. Jini mu' bʌ ti pac' yic'ot jini mu' bʌ ti c'ajbal lajal c'ajacña i yoj mi yubin, che'en. Como ti' laja jini c'ajbal che' bajche' quixtyañu mu' bʌ quejel i ch'ujbin Jesús.

37Melelʌch jini albil bʌ t'an mu' bʌ i yʌl: Juntiquil mi' cha'len pac'. Yañʌch bʌ mi' cha'len c'ajbal. Che' mi yʌle' albil bʌ t'an, che'en.

38Joñon tic chocoyetla majlel ti c'ajbal yubil ba' mach'an ti la' cha'le pac'. Yaño' bʌ ti' cha'le toñel pero jatyetla mi la' cha'len c'ajbal, che'en.

39Cabʌl jini año' bʌ ti lum Sicar ya' ti Samaria ti' ch'ujbiyob Jesús cha'an ti caj jini tsa' bʌ i sube jini x'ixic che' ñac ti yʌlʌ: Ti' subon pejtyelel chʌ bʌ tyac tic cha'le, che'en.

40Che' ñac ti c'oti jini samaritanojob ti' c'ajtibeyob cha'an mi jalejel yic'otyob. Jesús ti jale cha'p'ej q'uin.

41Cabʌl yaño' bʌ ti' ch'ujbiyob Jesús je'el che' ñac ti yubibeyob i t'an Jesús.

42Che' jini, ti' subeyob jini x'ixic: Wale mi lojon c ch'ujbin. Mach cha'anic jach a t'an como tsa'ix lojon cubi i t'an Jesús je'el. Cujil lojon isujm cha'an melel jiñʌch Cristo jini Ajcotyaya i cha'an pejtyelel año' bʌ ti mulawil, che'ob.

Jesús ti' lajmisʌ i yalobil juntiquil am bʌ ye'tyel

43Che' tsa'ix ñumi cha'p'ej q'uin Jesús ti loq'ui majlel ti Samaria. Ti bej majli ti pañimil Galilea bʌ i c'aba'.

44Como Jesús ti wʌ alʌ cha'an ma'ix mi q'uejlel ti ñuc ti i lumal jini mu' bʌ i xiq'ue' i yʌle' Dios.

45Che' ñac ti c'oti ti Galilea weñʌch ti yilʌyob Jesús ya'i como an jini tsajniyobix bʌ je'el ti pascua bʌ q'uin ti Jerusalén. Tsa'ix i lu' ilʌyob pejtyelel tsa' bʌ i cha'le Jesús ya'i.

46Che' jini, Jesús ti sujti ti Caná ya' ti Galilea ba' ti pʌntisʌ ti i ya'lel ts'ujsub jini ja'i. Ya'i an juntiquil ñuc bʌ ajtroñel i cha'an yumʌl. C'am i yalobil ya' ti lum Capernaum bʌ i c'aba'.

47Che' ñac ti yubi jini ñuc bʌ ajtroñel i cha'an yumʌl cha'an tsa'ix cha' loq'ui tyʌlel Jesús ti Judea ti cha' c'oti ti Galilea. Ti majli i q'uel Jesús cha'an i c'ajtin cha'an mi majlel ti yotyot cha'an mi' lajmisan alo' bʌ i yalobil yomox bʌ sajtyel.

48Che' jini, Jesús ti' sube: Jatyetla mach'an mi la' ch'ujbiñon che' ma' mi la' wilan i señʌjlel c p'ʌtyʌlel mi ma' mi la' pʌs'entyel ñuc tyac bʌ c p'ʌtyʌlel, che'en.

49Pero jini ñuc bʌ ajtroñel ti yʌlʌ: La' ti ora, ame sajtic calobil, che'en.

50Che' jini, Jesús ti' sube: Sujtyen ti a wotyot. Mi quejel i lajmel a walobil. Ti' ch'ujbi cha'an melel i t'an Jesús jini winic. Ti sujti majlel ti yotyot.

51Che' yomox c'otyel ti i yotyot, jini ajtoñelob i cha'an ti majli i tyaj tyʌlel. Ti' subeyob: Cuxul a walobil, che'ob.

52Che' jini, ti' c'ajtibeyob bajche'qui ora ti queji i lajmel. Ti' subeyob: Ac'bi ti lajmi ti c'ajc che' ts'itya' ñumenix xinq'uinil, che'ob.

53Che' jini, i tyat jini ajc'am'an ti queji i ña'tyan jiñʌch bʌ ora che' Jesús ti' sube: Mi quejel i lajmel a walobil, che'en. Jini winic yic'ot ti pejtyelel am bʌ ti i yotyot ti queji i ch'ujbiñob cha'an Ajcotyaya i cha'añob Jesús.

54Jiñʌch i cha'yajlelel ti' pʌsʌ ñuc tyac bʌ i p'ʌtyʌlel Jesús ya' ti Galilea. Jiñʌch ti' cha'le Jesús ti Galilea che' cha' sujtyemix tyʌlel ti Judea.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index