Search form

JUAN 7

I yijts'iñob Jesús mach'an ti' ch'ujbiyob

1Ti wi'il Jesús ti ajni ya' ti pañimil Galilea bʌ i c'aba'. Mach yom i bej cha'len xʌmbal ya' ti pañimil Judea. Come an i pi'ʌlob israelob año' bʌ ye'tyel yom bʌ i tsʌnsañob.

2Lʌc'ʌlix i yorojlel q'uin i cha'an israelob che' mi' melob lejchi' pat tyac cha'an i c'ajtisañob bajche' ti ajniyob ti tyʌquin bʌ joch lum che' ñac ti loq'uiyob tyʌlel ti Egipto ti ñoj oniyix.

3I yijts'iñob Jesús ti' sube: Cucu ti q'uiñejel ya' ti pañimil Judea cha'an jini mu' bʌ i tsʌcleñetyob ya' bʌ añob ya'i mi' q'uelob je'el chʌ bʌ ma' cha'len. Mach yom a cʌytyʌl wʌ'wʌ'i.

4Mi an majch yom i yʌc' i bʌ ti cʌjñel mach chʌ'ic jach mi' mucu ñiq'ui pʌs ñuc tyac bʌ i p'ʌtyʌlel. Che' mi chʌncolʌch a pʌs ñuc tyac bʌ a p'ʌtyʌlel yom a pʌs ti' tyojlel cabʌl quixtyañu. Che' ti yʌlʌ i yijts'iñob Jesús.

5Chʌ'ʌch ti yʌlʌyob como mi jinic i yijts'iñob ti' ch'ujbiyob cha'an yajcʌbil i cha'an Dios Jesús.

6Che' jini, Jesús ti' subeyob: Max tyo c'ot i yorojlel cha'an mic majlel ya'i. Pero cha'an bʌ jatyetla bajche'ical ora lu' weñʌch cha'an mi la' majlel.

7Jini año' bʌ ti mulawil mach'an mi' ts'a'q'ueletla. Pero joñon bʌ yi mi' ts'a'q'ueloñob como mic tsictisan cha'an mu' bʌ i cha'leñob mulilʌch.

8Cucuxla ti q'uin. Max tyo ba'an mi quejel c majlel. Como max tyo ts'ʌctyay i yorojlel c majlel, che'en.

9Che' ñac ti ujti i suben i yijts'iñob, Jesús tsa' tyo cʌyle ti Galilea.

Ti q'uiñejel cha'an lejchi' pat tyac

10Pero che' ñac tsa'ix ujti i majlel i yijts'iñob Jesús, ti majli Jesús je'el ti q'uiñejel. Pero che' jach ti mucu majli. Ma' ti' pʌsʌ i bʌ ti' tyojlel quixtyañujob.

11Jini israelob año' bʌ i ye'tyel ti' sajcʌyob Jesús ya' ti q'uiñejel. Ti yʌlʌyob: ¿Baqui an jini winic wale iliyi? che'ob.

12Cabʌl ya' bʌ añob ti q'uiñejel ti' tyajayob ti t'an Jesús.

13Pero ma' majch ti yʌlʌ ti c'am bʌ t'an como ti' bʌc'ñʌ israelob año' bʌ ye'tyel.

14I xiñilix q'uiñejel cha'an lejchi' pat che' ñac ti ochi Jesús ti templo. Como c'ʌlʌ ocho q'uin ti' meleyob q'uiñejel ti jajabil. Ti queji ti cʌntisa Jesús.

15Tyoj bʌc'ñʌjelob ti yubi jini israelob. Ti yʌlʌyob: ¿Bajche'qui isujm che' cabʌl chʌ bʌ yes yujil ili winic che' ma'ix ti' chajpʌ i bʌ cha'an mi yochel ti ajcʌntisa ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios? che'ob.

16Jesús ti' jac'ʌ: J cʌntisa mach c bajñel ña'tyʌbal. I cha'añʌch jini tsa' bʌ i chocoyon tyʌlel.

17Mi an majch yom i cha'liben yom bʌ Dios, mi quejel i ña'tyan mi tyʌlem ti Dios jini j cʌntisa mu' bʌ cʌle' o mic bajñel ña'tyʌbal jach.

18Jini mu' bʌ i bajñel sub i t'an yom jach i sujbel ti ñuc ti quixtyañujob. Pero jini yom bʌ i yʌc' ti tsictiyel i ñuclel Dios tsa' bʌ i choco tyʌlel mi' sube' melel bʌ t'an.

19¿Mach'a ba an ti yʌq'uetla mandar Moisés pero mi junticleticla mi la' jac'ben i mandar? ¿Chucoch la' wom la' tsʌnsañon? Che' ti yʌlʌ Jesús.

20Cha'an ti caj che' ti yʌlʌ Jesús jini quixtyañujob ti' jac'ʌ: An xiba a wic'ot. ¿Majchqui yom i tsʌnsañet? che'ob.

21Jesús ti' subeyob: Cha'an ti caj junchajb tsa' bʌ c cha'le ti q'uiñelel c'aj oj, ti la' pejtyel tyoj bʌc'ñʌjeletla ti la' wilʌ. Ti mich'ʌyetla.

22Pero Moisés ti' xiq'uiyetla jini i tyʌlel bʌ mi la' cha'len tsep pʌchʌlel bʌ i c'aba'. (Pero mach jinic Moisés ti' tyechbeyetla, jiñʌch la' yumob tyo ti ñoj oniyix ti tyechbeyetla.) Jin cha'an mi la' poj aq'uen tsep pʌchʌlel ch'oc alʌl bʌ alob aunque ti yorojlel c'aj oj.

23Cha'an la' ts'ʌctisan i mandar Moisés weñʌch mi la' poj aq'uen tsep pʌchʌlel ch'oc alʌl bʌ alob aunque ti yorojlel c'aj oj. ¿Pero chucoch mi la' mich'q'uelon cha'an ti caj tic lajmisʌ juntiquil winic che' ti yorojlel c'aj oj?

24Mach yom la' wa' alʌ mi an i mul quixtyañu mi max tyo tyictyay mi an i mul. Yom la' wen pensalin bajche' yom cha'an la' cha'len tyoj bʌ melojel. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Jesús ti' subu baqui tyʌlem

25Che' jini, an ya' bʌ chumulob ti Jerusalén ti queji i c'ajtin: ¿Mach ba jinic ili winic mu' bʌ i sajcañob cha'an i tsʌnsañob? che'ob.

26Q'uele awilan ya' chʌncol ti cʌntisa ti cantyʌlel lac wut. Pero mach'an majch mi' niq'ui suben. ¿Jin cu jini año' bʌ i ye'tyel mu' ba i yoque ch'ujbin mi jiñʌch Cristo yajcʌbil bʌ i cha'an Dios jini winic?

27Pero joñonla mi lac ña'tyan baqui tyʌlem ili winic. Pero che' ya' bʌ mi tyʌlel jini yajcʌbil bʌ i cha'an Dios ma' majch yujil isujm baqui tyʌlem. Che' ti' lolon tyajayob ti t'an Jesús.

28Che' ñac ti yubi Jesús ili t'an che' mu' ti cʌntisa ti templo ti yʌlʌ ti c'am bʌ t'an: Mi la' cʌñon. La' wujil baqui tyʌlemon mi la' lolon ña'tyan. Ma' ti tyʌliyon cha'an jach bajñel com tyʌlel. Pero ti tyʌliyon cha'an ti' chocoyon tyʌlel juntiquil melelʌch bʌ i t'an. Mach la' cʌñʌ jini tsa' bʌ i chocoyon tyʌlel.

29Joñon mij cʌñe' como tyʌlemon ya' ba'an. Jini ti' chocoyon tyʌlel, che'en.

30Che' jini, yom i chucob Jesús cha'an i cʌchob. Pero mach'an ti' chucuyob como max tyo ts'ʌctyay yorojlel cha'an mi quejel i chucob.

31Pero cabʌl ti' ch'ujbiyob Jesús. Ti yʌlʌyob: Che' mi tyʌlel jini yajcʌbil bʌ i cha'an Dios, ¿mu' ba i pʌs más ñuc bʌ i p'ʌtyʌlel bajche' ili winic? che'ob.

Fariseojob ti' xiq'ui i chucob Jesús

32Jini fariseojob ti yubiyob chʌ bʌ ti yʌlʌ quixtyañujob cha'an Jesús. Che' jini, jini fariseojob yic'ot ñuc bʌ curajob i cha'an israelob ti' chocoyob majlel policía i cha'an i templojob cha'an i chucob Jesús.

33Che' jini, ti yʌlʌ Jesús: Ma'ix jal wʌ'añon quic'otyetla. Ti wi'il mi quejel c cha' sujtyel ba'an tsa' bʌ i chocoyon tyʌlel.

34Jatyetla mi quejel la' sajcañon pero mach'anix mi quejel la' tyajon. Como mach ch'ujbi la' majlel ba' mi quejel c majlel, che'en.

35Che' jini, jini israelob ti queji i c'ajtibeñob i bʌ: ¿Baqui mi quejel i majlel ba' mach ch'ujbi lac tyaje'? ¿Mu' ba ti quejel i majlel ba'an israelob ya' bʌ puculob ba'an jini griegojob cha'an i cʌntisañob jini mach bʌ israelobic? Che' ti yʌlʌyob.

36¿Chuqui i sujmlel che' mi yʌl: Mi quejel la' sajcañon pero mach'an mi quejel la' tyajon como mach ch'ujbi la' majlel ba' mi quejel cajñel? che'en. Che' ti' cha' tyajayob ti t'an jini tsa' bʌ ujti i yʌle' Jesús jini israelob.

Cuxul bʌ ja'

37Ti yujtibal q'uiñejel ti q'uejli ti más ñuc. Ti jim bʌ q'uin ti wa'le Jesús. Ti yʌlʌ ti c'am bʌ t'an: Mi an majch an i tyʌquin ti' la' tyʌlic ba'añon. La' i jape' ja'.

38Ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios mi yʌle': Jini mu' bʌ i ch'ujbiñon che' bajche' mi quejel i loq'uel cuxul bʌ ja' ti' pusic'al, che'en.

39Cha'an ti yʌlʌ cuxul bʌ ja' chʌ'ʌch ti' tsictisʌ Jesús cha'an mi quejel i yʌq'uentyel Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel jini mu' bʌ i ch'ujbin cha'an Ajcotyaya i cha'an Jesús. Como max tyo tyʌlemic Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios ti jim bʌ ora como max tyo ti tsictiyi i ñuclel Jesús como max tyo sajt, max tyo lets majlel ti panchan.

Cha'chajp i t'an quixtyañujob

40Che' ñac ti yubibeyob i t'an Jesús cha'tiquil uxtiquil quixtyañu ya' bʌ an yic'otyob ti yʌlʌyob: Melel ili winic jiñʌch jini ñuc bʌ mu' bʌ i tyʌlel mu' bʌ i xiq'ue' i yʌle' Dios, che'ob.

41Yaño' bʌ ti yʌlʌyob: Jiñʌch Cristo, yajcʌbil bʌ i cha'an Dios, che'ob. Pero yaño' bʌ ti yʌlʌyob: ¿Loq'uem ba ti Galilea mi tyʌlel jini yajcʌbil bʌ i cha'an Dios? che'ob.

42Como Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios mi yʌl jini Cristo an cha'an loq'uem ti i jiñʌjlel David jini ñuc bʌ yumʌl ti ñoj oniyix. Añʌch cha'an ya' ch'oyol ti lum Belén bʌ i c'aba' mismo jin jach bʌ lum ba' ch'oyol David mi quejel i tyʌlel jini yajcʌbil bʌ i cha'an Dios, che'ob.

43Che' jini, cha'chajp ti' cha'leyob t'an quixtyañujob cha'an Jesús.

44An yom bʌ i cʌchob Jesús pero mach'an majch ti' chucu.

Mach'an ti' ch'ujbiyob año' bʌ i ye'tyel

45Jini policíajob cha'an i templo israelob ti cha' c'oti ya' ba'an fariseojob yic'ot ba'an ñuc bʌ curajob. Ti' c'ajtibentiyob: ¿Chucoch ma' ti la' pʌyʌ tyʌlel Jesús? che'ob.

46Jini policía ti' jac'ʌyob: Mach'an ba' bʌ ora an majch ti' cha'le t'an bajche' muc' ti t'an ili winic, che' ti' jac'ʌyob.

47Che' jini, jini fariseojob ti' subeyob: ¿Tsa' ba la' wʌc'ʌ la' bʌ ti lotintyel je'el?

48¿Am ba junticlec am bʌ i ye'tyel lac cha'an o mi junticlec fariseojob tsa' bʌ i ch'ujbi?

49Pero jini quixtyañujob mach'ʌ ba'an mi' cʌñob mandar lac cha'an mi' ch'ujbiñob. Mu' tyo quejel i xot'e' i mul, che' ti lolon alʌyob.

50Jini Nicodemo tsajni bʌ i pejcan Jesús ti ac'bʌlel jiñʌch juntiquil fariseo bʌ je'el ti yʌlʌ:

51Jini mandar mi yʌl: Mach ch'ujbi lac wʌ sub mi an i mul quixtyañu che' max tyo ubibil i t'an jini winic, che' max tyo ña'tyʌbil chʌ bʌ ti' cha'le. Che' ti' subeyob bajche' ts'ijbubil ti mandar Moisés. Che' ti yʌlʌ Nicodemo.

52Che' jini, ti' jac'ʌyob: ¿Ch'oyolet ba ti Galilea je'el? Wen q'uele Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios. Mi quejel a ña'tyan cha'an mi junticlec ch'oyol bʌ ti Galilea tsa' bʌ i xiq'ui i yʌle' Dios, che'ob.

X'ixic tsa' bʌ i cha'le i tsuculel

53Che' jini, ti jujuntiquil ti sujti ti i yotyot.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index