Search form

LUCAS 10

Jesús ti' choco majlel setenta ajsubt'añob

1Che' ñac ujtyem i yʌl tyac iliyi lac Yum ti yajcʌ yambʌ setentajob. Ti' xiq'uiyob majlel ti pejtyelel jini lum tyac yic'ot ajchumtyʌl tyac ba' mi quejel i c'otyel Jesús je'el.

2Jesús ti' subeyob jini ajcʌnt'añob i cha'an: Melelʌch an cabʌl c'ajbal yubil pero ma'ix cabʌl ajtroñel, che'en. Che' ti yʌlʌ ti lajoñel che' an cabʌl yom bʌ i cotyʌntyel. Pero ma'ix cabʌl ajsubt'añob. Jesús ti yʌlʌ: Jin cha'an c'ajtibenla i Yum c'ajbal cha'an i choque' majlel ajtroñelob ti c'ajbal, che' ti yʌlʌ Jesús.

3Jesús ti yʌlʌ: Cucucla. Mic choquetla majlel ti subt'an che' bajche' ovejajetla joyol bʌ ti simaron bʌ animal, che'en.

4Mach yom mi la' ch'ʌme' majlel mi la' morralic, mi yajnibic la' tyaq'uin, mi yanic bʌ la' zapatos. Mach yom mi junticlec cabʌl jalijel la' wʌq'uen saludo tyac ti bij.

5Che' mi la' wochel ti jump'ej otyot mi la' wʌq'uen saludos. Mi la' wʌle': La' tyʌlic i ñʌch'tyʌlel i pusic'al ili añob ti ili otyot, che'etla, che' ti yʌlʌ Jesús.

6Jesús ti yʌlʌ: Mi ya'an quixtyañu yom bʌ i q'ueletla mi quejel i tyaje' i ñʌch'tyʌlel i pusic'al. Pero mi mach yom i yubin la' t'an ma'ix mi yʌq'uentyel i ñʌch'tyʌlel i pusic'al.

7Cʌylenla ya' ti otyot. C'uxula, japʌla chʌ bʌ jach yes mi la' pʌs'entyel. Jini ajtroñel añʌch cha'an i yʌq'uentyel i yuch'el cha'an i tyojol yubil. Mach yom mi la' c'axel ti yambʌ otyot cha'an jijliquetla.

8Che' mi la' c'otyel ti jump'ej lum ba' mi' pʌyetla ochel, c'uxula chʌ bʌ mi yʌq'ueñetla.

9Lajmisanla jini ajc'am'añob ya' bʌ añob ti jini lum. Subenla: I yorojlelix wale che' yom i cha'len yumʌl Dios wʌ' ba' añetla, che'etla.

10Pero mi ti c'otiyetla ti jump'ej lum ba' mach yom i q'ueletla loq'uenla ya' ti calle. Subenla:

11Jinic tyo i lumil lojon coc i cha'an ili lum mic chijcun lojon loq'uel cha'an mi la' ña'tyan mach wen bajche' ti la' cha'le. Pero ña'tyanla yomox i cha'len yumʌl Dios wʌ' ba'añetla, che'etla.

12Mic subeñetla che' ti yorojlel melojel más wocol mi quejel i yʌjq'uel ti xot'mulil ili quixtyañujob che' bajche' jini año' bʌ ti lum Sodoma bʌ i c'aba', che' ti yʌlʌ Jesús.

Jini mach'ʌ ba'an ti' ch'ujbiyob

(Mt. 11.20-24)

13P'ump'uñetla ya' añet bʌ la ya' ti lum Corazín bʌ i c'aba'. P'ump'uñetla ya' añet bʌ la ya' ti lum Betsaida bʌ i c'aba' cha'an wocol mi quejel la' wubin. Tsa'ic pʌs'entiyob ti ñoj oniyix ya' bʌ añob ti lum Tiro yic'ot Sidón jini ñuc bʌ c p'ʌtyʌlel tsa' bʌ c cha'le wʌ' ba' añetla tsa'ix i q'uextyʌyob i pusic'al i cʌyob i mul. Tsa'ix i xojoyob i'ic' bʌ pislel. Tsa'ix i mujluyob i bʌ ti tyan cha'an i señʌjlel i ch'ʌjyemlel cha'an i mul, che' ti yʌlʌ Jesús.

14Pero ti i yorojlel melojel mi quejel la' más aq'uentyel más wocol bʌ xot'mulil bajche' ti' ñusʌyob jini año' bʌ ti Tiro yic'ot Sidón.

15Jixcu añet bʌ la ti lum Capernaum bʌ i c'aba' chʌncol la' lolon ña'tyan mi quejel la' q'uejlel ti ñuc c'ʌlʌ ti chan. Mi quejel la' majlel ba' mi majlel i ñusan wocol cha'an ti caj i mul.

16Jini mu' bʌ i ñʌch'tyʌbeñetla la' t'an mi ñʌch'tyʌbeñon c t'an je'el. Jini mu' bʌ i p'ajetla, mi' p'ajon je'el. Jini mu' bʌ i p'ajon, mi' p'aje' Dios tsa' bʌ i chocoyon tyʌlel, che' ti yʌlʌ Jesús.

Ti cha' c'oti ba'an Jesús jini setentajob

17Tijicñayob ti cha' c'otiyob ba'an Jesús jini setenta ajsubt'añob. Ti yʌlʌyob: C Yum, cha'an ti caj a c'aba' jinic tyo xibajob ti' ch'ujbibeyon lojon c t'an, che'ob.

18Jesús ti yʌlʌ: Chʌ'ʌchi. Ti quilʌ bajche' ti yajli Satanás che' bajche' i c'ʌc'al chajc.

19Tsa'ix cʌq'ueyetla la' p'ʌtyʌlel cha'an la' pets' tyeq'ue' lucum yic'ot tya' chʌb yic'ot cha'an mi la' jotben i p'ʌtyʌlel laj contra. Mach'an chʌ bʌ mi quejel i tyumbeñetla.

20Pero mach jin jach yom c'ajacña la' woj cha'an mi' ch'ujbibeñetla la' t'an jini xibajob pero yom c'ajacña la' woj je'el cha'an ts'ijbubil la' c'aba' ya' ti panchan, che' ti yʌlʌ Jesús.

C'ajacña i yoj Jesús

(Mt. 11.25-27; 13.16-17)

21Ti jim bʌ ora wen c'ajacña yoj ti yubi Jesús cha'an ti Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios. Ti yʌlʌ: Mic subeñet a ñuclel c Tyat, i yumet panchan yic'ot mulawil como ti a wʌq'ue i ch'ʌm'eñob i sujmlel jini mu' bʌ yajñel bajche' alʌl mach'ʌ ba'an mi' q'uel i bʌ ti ñuc. Pero mach'an ti a wʌq'ue i ch'ʌm'en i sujmlel jini am bʌ cabʌl i ña'tyʌbal i cha'an jach bʌ mulawil yic'ot wen yujilo' bʌ mi' lolon ña'tyañob. Chʌ'ʌch wen, c Tyat, como chʌ'ʌch yom a pusic'al. Che' ti' cha'le oración Jesús.

22Jesús ti yʌlʌ: Tsa'ix lu' aq'uentiyon tic wenta tic Tyat pejtyelel chʌ bʌ tyac an. Ma'an majch mi' yoque cʌñon mi i Yalobilon Dios. Jini jach i bajñel Dios mi' yoque cʌñon cha'an i Yalobiloñʌch. Mach'an majch mi' cʌñe' majchqui jini c Tyat, joñon c bajñel jach mij cʌñe' c Tyat yic'ot pejtyelel com bʌ cʌq'uen i cʌñe', che'en.

23Che' jini ti' q'uele jini ajcʌnt'añob i cha'an. Che' jini ti bajñel subeyob: C'ajacñayob i yoj jini mu' bʌ yoque ilañob jini mu' bʌ la' wilan.

24Como mic subeñetla cabʌl jini tsa' bʌ i xiq'ui i yʌle' Dios yic'ot yumʌlob ti ñoj oniyix yomob i q'uelob jini chʌncol bʌ la' wilan. Pero mach'an ti yilʌyob. Yom i yubiñob jini chʌncol bʌ la' wubin pero mach'an ti yubiyob. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Lajoñel cha'an jini ch'oyol bʌ ti Samaria

25Che' jini juntiquil ajcʌntisa cha'an mandar i cha'an israelob ti majli i pejcan Jesús cha'an i yilpusic'len Jesús. Ti' c'ajtibe: Maestro, ¿chuqui yom mic cha'len cha'an mic tyaje' j cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel? che'en.

26Jesús ti' jac'ʌ: ¿Bajche' ts'ijbubil ti' mandar Dios? che'en.

27Jini ajcʌntisa cha'an i mandar israelob ti' jac'ʌ: P'untyan la' Yum jini la' Dios ti pejtyelel la' pusic'al, yic'ot ti pejtyelel la' ch'ujlel yic'ot ti pejtyelel la' p'ʌtyʌlel yic'ot ti pejtyelel la' ña'tyʌbal. P'untyan la' pi'ʌlob che' lajal bajche' mi la' bajñel p'untyan la' bʌ. Che' ti' jac'ʌ jini ajcʌntisa.

28Che' jini Jesús ti' sube: Weñʌch bajche' ti a jac'ʌ. Mi chʌ'ʌch ma' cha'len mi quejel a tyaje' a cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel.

29Pero jini ajcʌntisa cha'an mandar yom weñʌch mi yubintyel ti Jesús cha'an jini tsa' bʌ i lolon c'ajtibe. Jin cha'an ti' sube Jesús: ¿Majchqui jini c pi'ʌlob? che'en.

30Che' jini Jesús ti' sube ti lajoñel: An juntiquil israel bʌ winic tsa' bʌ loq'ui majlel ti Jerusalén cha'an i jubel majlel ti Jericó. Ti chujqui ti ajxujch'ob. Ti' lu' chilbeyob chʌ bʌ an i cha'an. Jinic tyo i pislel ti' chilbeyob. Ti' lowoyob. Ti majliyob jini ajxujch'ob. Yomox sajtyel ti' cʌyʌyob jini winic ya' ti bij.

31Che' jini ti queji i ñumel majlel juntiquil cura i cha'an israelob ya' ti bij. Pero che' ñac ti yilʌ jini lojwen bʌ ti ñumi majlel ti junxej bij.

32Che' je'el ti ñumi juntiquil levita mu' bʌ i cotyan curajob ti troñel ti i colem templo israelob ti ñoj oniyix. Che' ñac ti c'oti ba'an jini lojwen bʌ ti bij tsa' jach ñumi ti junxej bij je'el.

33Pero juntiquil winic ch'oyol ti Samaria ya' majlel je'el ya' ti bij. Che' ñac ti yilʌ jini lojwen bʌ ti' wen p'untyʌ.

34Che' jini ti' lʌc'ʌ jini lojwen bʌ. Ti' ts'ʌcʌbe i lojwel tyac ti aceite yic'ot vino. Ti' tyep'e i lojwel tyac. Che' jini ti' c'ʌchchoco. Ti' pʌyʌ majlel ba' mi c'aj i yoj. Ya' ti' cʌñʌtyʌ ya'ya'i.

35Ti yijc'ʌlel che' muq'uix quejel i majlel jini winic ch'oyol bʌ ti Samaria ti' loc'sʌ cha'wejch i tyaq'uin. Ti yʌq'ue i yum jini otyot. Ti' sube: Cʌñʌtyʌbeñon ili winic. Mi más yom tyo i tyojol mu' tyo c cha' tyojbeñet che' mic cha' tyʌlel, che'en.

36Jesús ti yʌlʌ: ¿Bajche' ma' wʌl, che' jini, majchqui ili uxtiquil tsa' bʌ i pʌsʌ i bʌ ti i pi'ʌl tsa' bʌ tyʌc'lenti ti ajxujch'ob? che' ti' c'ajtibe Jesús.

37Jini ajcʌntisa cha'an i mandar cha'an israelob ti yʌlʌ: Jini tsa' bʌ i cha'le p'untyaya, che'en. Che' jini Jesús ti' sube: Cucux, chʌ'ʌch ma' cha'len p'untyaya je'el. Che' ti subenti.

Jesús ti yotyot Marta yic'ot María

38Jesús ti bej majli ti bij. Ti c'oti ti jump'ej saj lum. Ya'an juntiquil x'ixic Marta bʌ i c'aba' tsa' bʌ i pʌyʌ ochel ti yotyot.

39An i yijts'in Marta, María bʌ i c'aba'. María ti buchle ti yebal yoc Jesús cha'an i ñʌch'tyʌben i t'an.

40Pero an cabʌl i pensal Marta cha'an i troñel ti yotyot. Ti tyʌli ba'an Jesús. Ti yʌlʌ: C Yum, ¿mach'a ba'an ma' q'uele' bajche' mi' bajñel cʌyon tic troñel quijts'in? Suben cha'an i cotyañon, che'en.

41Pero Jesús ti' jac'ʌ: Marta, an cabʌl a pensal cha'an jach a troñel.

42An jach junchajb más c'ʌjnibal bʌ. María ti yajcʌ jini más wen bʌ. Mach'an mi quejel i chilbentyel, che'en.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index