Search form

LUCAS 19

Jesús yic'ot Zaqueo

1Che' jini, ti ochi majlel Jesús ti lum Jericó bʌ i c'aba'. Ti bej ñumi majlel.

2Ya'an juntiquil rico bʌ winic Zaqueo i c'aba'. An i ye'tyel cha'an ch'ʌm tyojoñel.

3Jini Zaqueo yom i q'uele' Jesús cha'an i cʌñe'. Pero mach ch'ujbi i yilan como ya'an cabʌl quixtyañu. Pec' jach jini Zaqueo.

4Che' jini, ajñel ti majli Zaqueo. Ti letsi ti juntyejc tye' sicómoro bʌ i c'aba' cha'an i q'uele' Jesús como mi quejel i ñumel Jesús ya' ti bij.

5Che' ñac Jesús ti ñumi ya' ba'an jini tye' ti' q'uele letsel. Ti yilʌ Zaqueo. Ti' sube: Zaqueo, juben ti ora como wale iliyi an cha'an poj ajnicon ti a wotyot, che' ti yʌlʌ Jesús.

6Che' jini, Zaqueo ti wa' jubi. C'ajacña yoj ti' pʌyʌ majlel Jesús.

7Che' ñac ti yilʌyob ti pejtyelelob ti queji i tyajob ti t'an Jesús. Ti yʌlʌyob: Tsa'ix majli ti jijlel Jesús ya' ti yotyot juntiquil xmulil, che'ob.

8Che' jini ti wa'le Zaqueo ba'an lac Yum. Ti' sube: Q'uele awilan, c Yum, mi quejel cʌq'uen p'ump'uño' bʌ t'oxol ti pejtyelel chʌ bʌ an c cha'an. Mi tic lolon chilbe i cha'an quixtyañu mi quejel c cha' sutquiben chʌnyaj i ñumeñal, che' ti yʌlʌ Zaqueo.

9Jesús ti' sube: Wale iliyi tsa'ix cotyʌnti jini am bʌ ti ili otyot. Como loq'uemet je'el ti jiñʌjlel Abraham.

10Jin cha'an ti tyʌliyon Joñon i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob cha'an c sʌclan cha'an j cotyan xmulilob, che' ti yʌlʌ Jesús.

Lajoñel cha'an diez tyaq'uin

11Che' chʌncol tyo i ñʌch'tyañob i t'an Jesús quixtyañujob che' chʌncol i yʌle' ili tyac ti' subeyob yambʌ lajoñel. Como lʌc'ʌlix añob ti Jerusalén. Ti' pensali quixtyañujob cha'an i yorojlelix i cha'len yumʌl Dios ya' ti Jerusalén.

12Che' jini Jesús ti' subeyob: An juntiquil winic mu' bʌ i q'uejlel ti ñuc. Ti majli i yʌq'uentyel i ye'tyel ti yumʌl. Che' jini mi quejel i cha' julel.

13Che' ñac max tyo maj, ti' ñaxan pʌyʌ diez ajtroñelob i cha'an. Ti yʌq'ue ti i wenta ti jujuntiquil junwejch tyaq'uin wen lets bʌ i tyojol. Ti' subeyob: Cha'lenla ganar yic'ot ili tyaq'uin jintyo mic cha' tyʌlel, che'en.

14Pero jini quixtyañujob ti i lumal ti' mich'q'ueleyob jini winic mu' bʌ quejel i yʌq'uentyel i ye'tyel. Ti wi'il ti' chocoyob majlel t'an ya' ba' mi quejel i yʌq'uentyel i ye'tyel. Ti yʌlʌyob: Mach com lojon ochic ili winic ti yumʌl lojon c cha'an, che'ob.

15Pero ti aq'uenti i ye'tyel. Ti cha' sujti majlel ti i lumal. Che' ñac ti cha' c'oti ti' xiq'ui ti pʌyol jini ajtroñelob i cha'an tsa' bʌ aq'uentiyob tyaq'uin cha'an i yubin bajche' yonlel ti ganari ti jujuntiquil.

16Jini ñaxan bʌ ti c'oti. Ti' sube i yum: C Yum, tij ganari yambʌ diez ti a tyaq'uin, che' ti yʌlʌ.

17Jini yumʌl ti' jac'ʌ: Weñʌch bajche' ti a cha'le. Wen bʌ ajtroñelet cha'an xuc'ulet ti a cha'le ti jini saj jach bʌ tsa' bʌ cʌq'uet. Wale mi quejel cotsañet cha'an a wentajin diez lum, che'en.

18Ti c'oti yambʌ. Ti yʌlʌ: C yum, tij ganari yambʌ jo'wejch ti a tyaq'uin, che' ti yʌlʌ.

19Jini ajtroñel je'el ti subenti: Wale mi quejel cotsañet cha'an a wentajin jo'p'ej lum, che'en.

20Che' jini yambʌ ti c'oti ba'an i yum. Ti' sube: C yum, umba'an a tyaq'uin. Tic lotyo ti jump'och cajchilʌl.

21Tic bʌc'ñʌyet como bʌc'ñʌbilet bʌ quixtyañu. Ma' ch'ʌme' mach bʌ ba'an a cha'an. Ma' wʌc' ti c'ajol mach bʌ ba'an ti a pʌc'ʌ, che'en.

22Che' jini, jini yumʌl ti' sube: Simaron bʌ ajtroñelet cha'an ti mismo jiñʌch a bajñel t'an mi quejel c melet, che'en. Mi wʌ awujil isujm bʌc'ñʌbilon bʌ quixtyañu, ma' wʌ ña'tyan mic ch'ʌme' mach'ʌ ba'an c cha'an, mij c'aje' mach'ʌ ba'an tic pʌc'ʌ.

23¿Chucoch, mach'an ti a wʌc'ʌ c tyaq'uin ba' mi' cha'len ganar cha'an mic ch'ʌme' c tyaq'uin yic'ot i jol che' mic cha' julel? che'en.

24Jini yumʌl ti' subeyob jini ya' bʌ añob: Ch'ʌm'en jini tyaq'uin. Aq'uen jini am bʌ diez i cha'an, che'en.

25Ti' cha' subeyob i yum: C yum, pero añʌch diez i tyaq'uin, che'ob.

26Jini yumʌl ti' jac'ʌ: Mic subeñetla jini am bʌ i cha'an mi yʌq'uentyel yambʌ. Pero jini mach'ʌ ba'an i cha'an mi lu' chilbentyel jini i saj jach bʌ i cha'an.

27Pʌyʌla tyʌlel jini j contra mach'ʌ yom i q'uele' che' yumʌlon. Tsʌnsañob wʌ' ba'añon, che'en, che' ti yʌlʌ jini yumʌl. Che' ti' cha'le cʌntisa Jesús.

Jesús c'ʌchʌl ti ochi majlel ti Jerusalén

(Mt. 21.1-11; Mr. 11.1-11; Jn. 12.12-19)

28Che' ti ujti i yʌle' ili t'an Jesús, ti bej majli ti Jerusalén.

29Che' lʌc'ʌl mach c'ot ti lum tyac Betfagé yic'ot Betania bʌ i c'aba' lʌc'ʌl ya' ti wits Olivajol bʌ i c'aba' Jesús ti' choco majlel cha'tiquil ajcʌnt'añob i cha'an.

30Jesús ti' subeyob jini cha'tiquil: Cucuxla ya' ti saj lum ya' bʌ an lʌc'ʌl. Che' mi la' c'otyel ti ti' lum mi quejel la' tyaje' cot cʌchʌl juncojt ts'ijib burro. Tiquila. Pʌyʌla tyʌlel.

31Mi an majch mi' subeñetla: ¿Chucoch mi la' tique'? che'qui. Subenla: Yom i c'ʌñe' lojon c Yum, che' yom mi la' suben, che' ti yʌlʌ Jesús.

32Jini ajcʌnt'añob i cha'an Jesús ti majliyob. Ya' ti' tyajayob bajche' ti' wʌ subeyob Jesús.

33Che' ñac chʌncol i ticob jini burro i yum burro ti' c'ajtibeyob: ¿Chucoch mi la' tique'? che'ob.

34Jini ajcʌnt'añob ti' jac'ʌyob: Yom i c'ʌñe' lojon c Yum, che'ob.

35Ti' pʌyʌyob majlel jini burro ya' ba'an Jesús. Ti' tyasibeyob i pat ti i pislelob. Ti' c'ʌchchocoyob Jesús.

36Che' ya' c'ʌchʌl majlel Jesús ti' tyʌsʌyob majlel i pislel ya' ti bij.

37Che' chʌncol i lʌq'ue' majlel ya' ti ye' wits Olivajol bʌ i c'aba' ti pejtyelel chʌncol bʌ i ch'ujbiñob chʌncol bʌ i tsʌcleñob majlel Jesús ti yʌlʌyob ti c'am bʌ t'an cha'an c'ajacña i yoj. Ti' subeyob i ñuclel Dios cha'an pejtyelel jini ñuc tyac bʌ i p'ʌtyʌlel tsa' bʌ i pʌsʌ Jesús tsa' bʌ i yilʌyob.

38Ti yʌlʌyob: Tijicñayet jatyet Yumʌlet bʌ mu' bʌ a tyʌlel cha'an che' yom lac Yum Dios. La' ñʌch'lec i pusic'al ya' bʌ añob ti panchan. La' sujbic i ñuclel Dios, che'ob.

39Che' jini ya'an fariseojob je'el. Ti yʌlʌyob: Maestro, tiq'ui jini chʌncol bʌ i tsʌcleñet majlel, che'ob.

40Pero Jesús ti' jac'beyob: Mic subeñetla, mi ti ñʌch'leyob ili quixtyañujob mi quejelob ti oñel jini tyun tyac, che' ti yʌlʌ Jesús.

41Che' ñac lʌc'ʌlix an ti Jerusalén che' ñac ti yilʌ Jesús jini lum ti yuc'tyʌ jini año' bʌ ti Jerusalén.

42Ti yʌlʌ Jesús: Tsa'iqui la' ch'ʌmbe isujm mi jim bʌ q'uin iliyi bajche' ch'ujbi la' tyaje' i ñʌch'tyʌlel la' pusic'al. Pero wale ma'ix mi quejel la' saj aq'uentyel la' ña'tyan.

43Como tyal wocol tyac bʌ q'uin che' mi quejel i joy mejlel i ts'ajquil a lum cha'an ti la' contrajob cha'an mach ch'ujbi la' loq'uel majlel. Mi quejel i joy mʌctyañetla. Mi quejel i cha'len guerra ti la' contra.

44Mi quejel i jisʌntyel la' lum. Mi quejel i tsʌnsʌntyel pejtyelel ajchumtyʌl. Ma'ix mi cʌytyʌl jump'ej tyun ti pam yambʌ tyun. Como mach'an ti la' ña'tyʌ che' ñac yom i cotyañetla Dios, che' ti wʌ alʌ Jesús.

Jesús ti' xiq'uiyob loq'uel ajchoñoñel mʌñoñel ya' ti templo

(Mt. 21.12-17; Mr. 11.15-19; Jn. 2.13-22)

45Che' jini ti c'oti Jesús ti pat templo. Ti queji i chocob loq'uel jini mu' bʌ i chon mu' bʌ i mʌn.

46Jesús ti' subeyob: Ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios mi yʌle': Jini cotyot i yotyotlel oración, che'en. Pero jatyetla tsa'ix la' sutqui ti yotyotlel ajxujch'ob, che' ti yʌlʌ Jesús.

47Ti bele' q'uin ti' cha'le cʌntisa Jesús ya' ti templo pero jini ñuco' bʌ cura i cha'an bʌ israelob yic'ot jini ajcʌntisajob cha'an i mandar, yic'ot je'el jini año' bʌ i ye'tyel ti lum ti' sʌclʌyob bajche' ch'ujbi i tsʌnsañob Jesús.

48Pero mach'an ti' tyajayob bajche' ch'ujbi i tsʌnsañob como jini yambʌ quixtyañujob mi' wen ñʌch'tyʌbeñob i t'an Jesús.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index