Search form

LUCAS 23

Jesús ti i tyojel Pilato

(Mt. 27.1-2, 11-14; Mr. 15.1-5; Jn. 18.28-38)

1Che' jini, ti lu' tyejchiyob jini año' bʌ i ye'tyel. Ti' pʌyʌyob majlel Jesús ya' ti i tyojel Pilato.

2Ya'i ti queji i jop'eñob i mul Jesús. Ti yʌlʌyob: Ili winiqui tsa'ix c tyaja lojon che' chʌncol i lolon cʌntisañob lojon c pi'ʌlob ti i contra jini yumʌl. Mi yʌl mach yom mi lojon c cha'len tyojoñel ti i tyojlel jini ñuc bʌ yumʌl am bʌ ti Roma. Che' je'el mi yʌle' jiñʌch Cristo jini yajcʌbil bʌ i cha'an Dios yic'ot ñuc bʌ yumʌl. Che' mi yʌle', che'ob.

3Che' jini Pilato ti' c'ajtibe Jesús: ¿Jatyet ba ñuc bʌ yumʌl i cha'an israelob? che'en. Jesús ti' jac'ʌ: Melelʌch bajche' ma' wʌle', che'en.

4Che' jini Pilato ti' sube jini ñuc bʌ curajob i cha'an israelob yic'ot yaño' bʌ quixtyañujob: Mach'an mic tyajben i mul ili winiqui, che' ti yʌlʌ Pilato.

5Pero más c'am ti queji i yʌlob: Chʌncox i cʌntisañob pejtyelel quixtyañujob ti i contra jini ñuc bʌ yumʌl lac cha'an cha'an ti i cʌntisa. Ya' ti tyechi i cʌntisa ya' ti Galilea. Wale c'ʌlʌ wʌ'i mi' bej cha'len cʌntisa.

Jesús ba'an Herodes

6Che' ñac ti yubi Pilato chʌncol i tyajob ti t'an Galilea ti' c'ajtibe mi ya' ch'oyol ti Galilea Jesús.

7Che' ñac ti yʌlʌyob ya' ch'oyol ti Galilea Jesús, Pilato ti' choco majlel Jesús ya' ti tyojlel Herodes. Jiñʌch yumʌl ya' ti Galilea como ya'an Herodes ti Jerusalén ti jim bʌ ora je'el.

8C'ajacña i yoj Herodes che' ñac ti yilʌ Jesús como wajalix yom i q'uele' Jesús. Como tsa'ix i yubi ti' tyajayob ti t'an Jesús. Yomox i q'uel ti yubi che' mi quejel i pʌs'e' ñuc bʌ i p'ʌtyʌlel Jesús.

9Cabʌl chʌ bʌ ti' c'ajtibe Jesús, pero Jesús mach'an chʌ bʌ ti' jac'ʌ.

10Ya' añob je'el jini ñuc bʌ curajob i cha'an israelob yic'ot jini ajcʌntisajob cha'an mandar. Ti' wersa jop'beyob i mul Jesús.

11Che' jini Herodes yic'ot i soldadojob ti' lolon q'uele che' bajche' ma'ix chʌ bʌ i c'ʌjnibal Jesús ti' cha'leyob. Cha'an yom i wajleñob ti' xojbeyob Jesús wen c'otyajax bʌ i pislel che' bajche' ñuc bʌ yumʌl ti' cha'leyob. Ti wi'il Herodes ti' cha' choco sujtyel Jesús ya' ba'an Pilato.

12Ti jini jach bʌ q'uin Pilato yic'ot Herodes ti queji i cha' utsbiñob i bʌ como ti yambʌ ora ti' ts'a'q'ueleyob i bʌ.

Mi yʌlob mi quejel i tsʌnsʌntyel Jesús

(Mt. 27.15-26; Mr. 15.6-15; Jn. 18.39―19.16)

13Che' jini Pilato ti' cha' much'quiyob jini ñuc bʌ curajob i cha'an israelob yic'ot año' bʌ i ye'tyel yic'ot yambʌ quixtyañujob.

14Pilato ti' subeyob: Ti la' pʌyʌ tyʌlel jini winic. Ti la' lolon subeyon chʌncol i cʌntisan quixtyañujob ti i contra jini ñuc bʌ yumʌl. Pero tsa'ix c wen c'ajtibe wʌ' ba' añetla chʌ bʌ tyac ti' cha'le. Q'uele awilan, ma' mic saj tyajben i mul che' bajche' chʌncol la' wʌle'.

15Mi jinic Herodes je'el ma'ix ti' tyajbe i mul Jesús. Tsa'ix i cha' choco sujtyel. Q'uele awilan, ma'ix chʌ bʌ och yom ajq'uic ti sajtyel.

16Mi quejel cʌc' ti jajts'ol. Ti wi'il mi quejel j cole', che' ti yʌlʌ Pilato.

17I tyʌlelʌch che' ti i yorojlel pascua bʌ q'uin Pilato mi' cole' juntiquil quixtyañujob cʌchʌl bʌ cha'an chʌ'ʌch mi' mulan quixtyañujob.

18Pero ti motin quejiyob ti oñel. La' sajtic ili winic. Colox Barrabás, che'ob.

19Ti cʌjchi jini Barrabás cha'an ti' nijcʌ quixtyañujob ti' contra gobierno ti jini lum. Che' je'el ti' cha'le tsʌnsa.

20Pilato ti' cha' pejcʌyob jini quixtyañujob como yom i cole' Jesús.

21Pero más ti quejiyob ti oñel. Ti yʌlʌyob: La' tsʌnsʌntic ti cruz, che'ob.

22Ti uxyajlel Pilato ti yʌlʌ: Pero, ¿chuqui ti simaronlel ti' cha'le? Mach'an tic tyajbe i mul cha'an mi tsʌnsʌntyel. Mu' jach cʌc' ti jajts'ol. Mi quejel j cole', che' ti yʌlʌ Pilato.

23Pero jini quixtyañujob ti quejiyob ti oñel cha'an i wersa c'ajtibeñob cha'an mi tsʌnsʌntyel ti cruz Jesús. Chʌ'ʌch je'el ti' cha'leyob oñel jini ñuc bʌ curajob. Jin cha'an ti aq'uentiyob bajche' yomob.

24Pilato ti yʌc'ʌ i t'an cha'an mi yujtyel bajche' ti' c'ajtibeyob.

25Che' jini ti yʌc'ʌ ti cojlel jini winic tsa' bʌ i c'ajtiyob cha'an mi cojlel am bʌ ti cʌchol cha'an ti' ñijcʌyob ti i contra ñuc bʌ yumʌl yic'ot tsa' bʌ i cha'le tsʌnsa. Ti yʌc'ʌ Jesús ti i c'ʌb winicob cha'an mi' melob bajche' yomob.

Bajche' ti sajti ti cruz Jesús

(Mt. 27.32-44; Mr. 15.21-32; Jn. 19.17-27)

26Che' ñac chʌncol i pʌyob majlel Jesús ya' ti bij cha'an i joc'chocoñob ti cruz ti' tyajayob juntiquil winic Simón bʌ i c'aba' ch'oyol bʌ ti Sirene. C'otyel muc' ti ma'tye'el. Ti' xiq'uiyob cha'an i q'uechben majlel ti wi'il pat jini cruz.

27Cabʌl quixtyañujob ti' tsʌcleyob majlel. Cabʌl x'ixicob chʌncolob ti uq'uel yic'ot oñel cha'an ti i ch'ʌjyemlel.

28Pero Jesús ti' q'ueleyob. Ti' subeyob: X'ixicob añet bʌ la ti Jerusalén mach yom mi la' wuc'tyañon. Pero yom mi la' wuc'tyan la' bʌ yic'ot la' walobilob.

29Como tyal i yorojlel che' mi quejel i yʌlob: C'ajacña i yoj jini mach'ʌ ba'an ti' cha'le albʌl yic'ot mach'ʌ ba'an ti' tsu'sʌyob i yalobil, che'ob.

30Che' jini quixtyañujob mi quejel i suben jini wits: Yajlen wʌ' ba'añon lojon. Mi quejel i suben bujtʌl tyac: Mujluñon lojon, che' mi quejel i yʌlob.

31Mi chʌ'ʌch mi' tyʌc'lañon joñon mach'ʌ ba'an c mul, ¿chuqui mi quejel la' wic'ot che' xmuliletla? Wen wocol mi quejel la' ñusan, che' ti yʌlʌ Jesús.

32Ti' pʌyʌyob majlel je'el cha'tiquil xñusa mandar yic'ot Jesús cha'an i tsʌnsañob yic'ot Jesús.

33Che' ñac ti c'otiyob ti bujtyʌl Bʌquel Jolʌl bʌ i c'aba' ti' joc'chocoyob Jesús ti cruz yic'ot je'el jini cha'tiquil xñusa mandar. Juntiquil an ti i ñoj Jesús. Yambʌ ti i ts'ej.

34Che' ñac chʌncol tyo i joc'chocon Jesús ti cruz, Jesús ti yʌlʌ: C Tyat, ñusʌbeñob i mul como mach yujilob isujm chʌ bʌ muc'ob. Jini soldadojob ti' cha'leyob yajcaya cha'an i ña'tyañob majchqui mi quejel i ganarin i pislel Jesús.

35Ya'an quixtyañujob chʌncol i q'uelob. Jinic tyo año' bʌ i ye'tyel ti' wajleyob. Ti yʌlʌyob: Ti' cotyʌ yaño' bʌ. Wale iliyi la' i cotyan i bʌ mi melelʌch Cristo jini yajcʌbil bʌ i cha'an Dios.

36Jini soldadojob je'el ti' wajleyob che' chʌncol i lʌque' Jesús cha'an i jop' i yʌq'uen paj bʌ vino.

37Ti' subeyob Jesús: Mi ñuc bʌ Yumʌlet i cha'an israelob, cotyan a bʌ.

38Ya' ts'ijbubil t'an ti chañelel i jol Jesús ti t'an griego, ti latín yic'ot ti i t'an hebreo. Mi yʌl: Jiñʌch ñuc bʌ Yumʌl i cha'an israelob, che' ts'ijbubil.

39Juntiquil ya' bʌ joc'ol ti cruz ti' wajle je'el. Ti yʌlʌ: Mi Cristojet cotyan a bʌ. Cotyañon lojon je'el, che'en.

40Pero jini yambʌ ya' bʌ joc'ol yic'ot ti' tiq'ui i pi'ʌl. Ti yʌlʌ: ¿Mach'a ba'an ma' bʌc'ñan Dios lajal chʌncox a sajtyel ti cruz?

41Como joñonla añʌch lac mul. Chʌncol lac xot'e' lac mul che' bajche' yom. Pero ili winic ma'ix chʌ bʌ mach wen ti' cha'le, che'en.

42Che' jini ti' sube Jesús: Jesús, c'ajtisañon che' ma' c'otyel ba' mi quejel a cha'len yumʌl, che'en.

43Jesús ti' jac'be: Ubin, mic subeñet wale jach mi quejel a c'otyel quic'ot ti paraíso, che' ti yʌlʌ Jesús.

I sajtibal Jesús

(Mt. 27.45-56; Mr. 15.33-41; Jn. 19.28-30)

44Che' bajche' xinq'uinil. Che' jini ti ic'ʌ pejtyelel mulawil c'ʌlʌ ti och an q'uin ti las tres.

45Ti mʌjqui q'uin. Jini colem pisil joc'ol bʌ ti templo ti tsijli ti xinil.

46Che' jini Jesús wen c'am ti' cha'le t'an: C Tyat, mi cʌq'ueñet c ch'ujlel ti a wenta, che'en. Che' ti ujti i yʌle' jini, ti sajti Jesús.

47Che' ñac jini capitán am bʌ ti i wenta cien soldadojob i cha'an romanojob ti yilʌ chʌ bʌ ti ujti ti' subu i ñuclel Dios. Ti yʌlʌ: Melel ma'ix i mul jini winic, che'en.

48Pejtyelel quixtyañu ya' bʌ añob tsa' bʌ i yilʌyob chʌ bʌ ti ujti ti' jats'ʌyob i tyajn cha'an i ch'ʌjyemlel.

49Pero ya' ñajti wa'alob ti pejtyelel jini cʌñʌlo' bʌ i cha'an Jesús yic'ot jini x'ixicob tsa' bʌ i tsʌcleyob majlel c'ʌlʌ ya' ti Galilea. Chʌncol i q'uelob chʌ bʌ chʌncol i yujtyel.

Ti' ch'ujñʌnti Jesús

(Mt. 27.57-61; Mr. 15.42-47; Jn. 19.38-42)

50An juntiquil winic José bʌ i c'aba'. Ch'oyol ti lum Arimatea bʌ i c'aba' ya' ti Judea bʌ pañimil. Weñʌch jini winic. Tyojʌch i pusic'al. An i ye'tyel ti Comité Junta Suprema bʌ i c'aba' i cha'an bʌ israelob.

51Jini José chʌncol i pijtyan i yorojlel mi quejel i yumintyel Dios. Pero che' ñac ti yʌc'ʌyob i t'an jini yambʌ cha'an i yʌc'ob ti sajtyel Jesús jini José mach'an ti yʌc'ʌ i t'an.

52Che' jini, ti majli ya' ba'an Pilato cha'an i c'ajtiben i bʌc'tyal Jesús.

53Che' ujtye i ju'san ti cruz Jesús ti' bʌc'ʌ ti wen bʌ bʌjquil. Ti' ch'ujñʌ ya' ti muconibʌl melel bʌ ti malil colem tyun. Max tyo ba'an majch ti ch'ujñʌnti ya'i.

54Jiñʌch i q'uinilel che' mi' chajpañob chʌ bʌ jach mi quej i c'ʌñob che' ti q'uinilel c'aj oj ti yijc'ʌlel. Yomox quejel i yorojlel c'aj oj.

55Jini x'ixicob ch'oyolo' bʌ ti Galilea bʌ pañimil tsa' bʌ i c'ʌlʌ tsʌcle majlel Jesús ti majli i q'uele' ba' ti ch'ujñʌnti Jesús. Ti' wen q'uele bajche' ti' sʌts chocoyob Jesús.

56Che' ñac ti cha' sujtiyob ti yotyot ti queji i chajpañob yowocña bʌ pimel i wentyʌlel perfume yic'ot yambʌ ts'ac. Che' jini ti' c'ajayob i yoj ti q'uinilel c'aj oj che' bajche' mi tyumbintyel.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index