Search form

LUCAS 3:1

Juan tsa' bʌ yʌc'ʌ ch'ʌm ja' ti' cha'le subt'an

(Mt. 3.1-12; Mr. 1.1-8; Jn. 1.19-28)

1Che' añʌch quince jabil ti' cha'le yumʌl jini ñuc bʌ yumʌl Tiberio bʌ i c'aba', Poncio Pilato ti' cha'le yumʌl ya' ti Judea bʌ pañimil. Herodes ti' cha'le yumʌl ya' ti Galilea bʌ pañimil. I yijts'in Felipe ti' cha'le yumʌl ti Iturea yic'ot Traconite bʌ pañimil. Lisanias ti' cha'le yumʌl ti Abilinia bʌ pañimil.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index