Search form

LUCAS 9

Ti' xiq'ui majlel ti subt'an Jesús jini docejob

(Mt. 10.5-15; Mr. 6.7-13)

1Jesús ti' pʌyʌ tyʌlel ti docejlel ajcʌnt'añob i cha'an. Ti yʌq'ueyob i p'ʌtyʌlel cha'an mi' choc tyacob loq'uel chʌ bʌ tyac bʌ xibajob yic'ot cha'an i lajmisan c'am'an tyac.

2Ti' xiq'ui i subeñob t'an cha'an bajche' mi' cha'len yumʌl Dios. Ti' subeyob je'el cha'an mi' lajmisañob ajc'am'añob.

3Jesús ti' subeyob: Mach yom chʌ bʌ mi la' ch'ʌme' majlel cha'an ya' ti bij, mi ñʌ'tye'ic, mi la' morralic, mi la' wajic, mi la' tyaq'uinic. Mach yom mi la' ch'ʌme' majlel yambʌ la' bujc, che'en.

4Ti ba'ic jach bʌ otyot mi la' c'otyel ya' mi la' wʌyel jintyo che' mi la' cha' tyejchel majlel.

5Ya' ti jini lum ba' mach yom i yotsañetla, loq'uenla majlel ya' ti jini lum. Chijcunla loq'uel i ts'ubejñal la' woc cha'an mi' ña'tyañob mach wen bajche' mi' cha'leñob.

6Ti loq'uiyob majlel jini docejob. Ti ñumiyob majlel ti pejtyel saj lum tyac. Ti' subeyob t'an cha'an laj cotyʌntyel. Ti' lajmisʌyob ajc'am'añob ti pejtyelel lum tyac ba' ti ñumiyob.

Ti tsʌnsʌnti Juan tsa' bʌ yʌc'ʌ ch'ʌm ja'

(Mt. 14.1-12; Mr. 6.14-29)

7Jini yumʌl Herodes bʌ i c'aba' ti yubi chʌ bʌ ti' cha'le Jesús. Mach yujil isujm Herodes chʌ bʌ yom i pensalin cha'an Jesús. Como an tsa' bʌ i yʌlʌyob ti cha' tyejchi loq'uel Juan ba'an sajtyemo' bʌ.

8An yaño' bʌ tsa' bʌ i yʌlʌyob cha'an Jesús: Jiñʌch Elías. Tsa'ix cha' tyʌli Elías tsa' bʌ i xiq'ui i yʌle' Dios, che'ob. Yaño' bʌ ti yʌlʌyob: Tsa'ix cha' tyejchi loq'uel ba'an sajtyemo' bʌ juntiquil tsa' bʌ i xiq'ui i yʌle' Dios ti ñoj oniyix, che'ob.

9Pero Herodes ti yʌlʌ: Joñon ti cʌc'ʌ ti tsepol loq'uel i jol jini Juan. ¿Majchqui che' jini, mu' bʌ i cha'len ñuc tyac bʌ i troñel mi cubin? che'en. Herodes bej yom i q'uele' Jesús.

Jesús ti' we'sʌyob cinco mil winicob

(Mt. 14.13-21; Mr. 6.30-44; Jn. 6.1-14)

10Che' ñac ti cha' c'oti ba'an Jesús jini yajcʌbilo' bʌ ajsubt'añob ñumel ti' subeyob Jesús chʌ bʌ tyac ti' cha'leyob. Che' jini Jesús ti' pʌyʌyob majlel ya' ti tyʌquin bʌ joch lum lʌc'ʌl ti lum Betsaida bʌ i c'aba'.

11Pero che' ñac ti' ña'tyʌyob quixtyañujob baqui ti majliyob, ti' tsʌcleyob majlel. Jesús ti' pʌyʌyob ba'an. Ti' subeyob t'an cha'an bajche' mi' cha'len yumʌl Dios. Ti' lajmisʌ ajc'am'añob.

12Che' iq'uix quejel ti c'oti jini doce yajcʌbil bʌ ajsubt'añob ñumel ba'an Jesús. Ti' subeyob Jesús: Subeñob majlel quixtyañujob cha'an mi majlel ti c'aj oj yic'ot cha'an mi majlel i sʌclan chʌ bʌ mi' c'uxob ya' ti saj lum tyac yic'ot ba' mi' tyajob ti lʌc'ʌl. Como wʌ'i mach'an chʌ bʌ yes an, che'ob.

13Pero Jesús ti' subeyob: Jatyetla, yom mi la' wʌq'uen chʌ bʌ mi' c'uxob, che'en. Ti' jac'ʌyob: An jach jo'q'uej lojon c waj yic'ot cha'cojt chʌy. Jin jach mi muq'uic lojon c majlel c mʌmbeñob waj cha'an pejtyelel ili quixtyañujob, che'ob.

14Como añʌch che' bajche' cinco mil winicob. Pero Jesús ti' sube ajcʌnt'añob i cha'an: Subeñob buchtyʌl ti jujunmujch' ti cincuenta tyac, che'en.

15Chʌ'ʌch ti' cha'leyob bajche' ti subentiyob. Ti pejtyelel ti buchleyob.

16Che' jini Jesús ti' ch'ʌmʌ jini jo'q'uej waj yic'ot jini cha'cojt chʌy. Ti' q'uele letsel ti panchan. Ti' sube Dios wocox i yʌlʌ. Che' jini ti' xet'e jini waj. Ti yʌq'ueyob jini ajcʌnt'añob i cha'an cha'an mi' lu' pucbeñob ti pejtyelel quixtyañujob.

17Ti' lu' c'uxuyob ti pejtyelel. Tsa'ix ñaj'ʌyob. Tsa' tyo i lotyoyob doce chiquib i colobal i xejt'il tyac.

Pedro ti' subu Jesús ti yajcʌbil bʌ i cha'an Dios

(Mt. 16.13-19; Mr. 8.27-29)

18Junyaj che' lʌc'ʌl an ajcʌnt'añob i cha'an che' chʌncol ti oración Jesús ti bajñel, Jesús ti queji i c'ajtibeñob: ¿Majchonqui mi yʌlob quixtyañujob? che'en.

19Ti' jac'ʌyob: An jini chʌncol bʌ i yʌlob: Juañet tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌm ja', che'ob. Yaño' bʌ mi yʌlob: Elíaset, che'ob. Yaño' bʌ mi yʌlob jatyet juntiquil tsa' bʌ i xiq'ui i yʌle' Dios ti ñoj oniyix tsa' bʌ cha' tyejchi loq'uel ba'an sajtyemo' bʌ, che'ob. Che' ti' jac'ʌyob ajcʌnt'añob i cha'an Jesús.

20Che' jini Jesús ti' c'ajtibeyob: Jixcu jatyetla, ¿majchonqui mi la' wʌle'? che'en. Pedro ti' sube: Jatyet yajcʌbilet bʌ i cha'an Dios mu' bʌ i pejcʌntyel ti Cristo, che'en.

Jesús ti wʌ alʌ mi quejel i sajtyel

(Mt. 16.20-28; Mr. 8.30―9.1)

21Pero Jesús ti' wersa tiq'uiyob cha'an mach'an majch mi' subeñob.

22Jesús ti' subeyob: Wersa mi quejel c ñusan wocol Joñon i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob, che'en. Ti yʌlʌ je'el cha'an wersa mi quejel i mich'q'uejlel cha'an xñoxob año' bʌ i ye'tyel yic'ot ñuco' bʌ curajob i cha'an israelob yic'ot jini ajcʌntisajob i cha'an oniyix bʌ mandar. Mi quejel i tsʌnsʌntyel pero ti yuxp'ejlel q'uin mi quejel i tyejchel loq'uel ba'an sajtyemo' bʌ.

23Ti wi'il Jesús ti' subeyob: Mi an majch yom i tsʌcleñon la' i cʌye' mu' bʌ i bajñel mulan i niq'ui cha'len. La' i ñusan wocol ti jujump'ej q'uin cha'an ti caj chʌncol i ch'ujbiñon aunque mi wersa sajtyel. La' i tsʌcleñon majlel.

24Como jini yom bʌ i bajñel lolon cʌñʌtyan i bʌ mi quejel i sʌt'e i cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel pero jini mu' bʌ i yʌc' i bʌ cha'añon mi quejel i cʌñʌtyʌntyel, che' ti yʌlʌ Jesús.

25¿Chutyoqui i c'ʌjnibal i cha'an quixtyañu mi' lolon ganarin pejtyelel am bʌ ti ili mulawil pero mi mach'an ti' tyaja i cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel?

26Mi an majch mi' quisniñon yic'ot che' mi' quisnibeñon ili c t'an, joñon je'el i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob mi quej c quisnin ili quixtyañu ya' bʌ mic tyʌlel ti i ñuclel c Tyat yic'ot ch'ujul bʌ ajtroñelob i cha'an Dios ch'oyol bʌ ti panchan cha'an c cha'len yumʌl.

27Mic subeñetla, melel wʌ' añob mach'ʌ ba'an mi quejel i sajtyelob jintyo mi' ñaxan ilañob che' mi' cha'len yumʌl Dios, che' ti yʌlʌ Jesús.

Ti yʌjni Jesús

(Mt. 17.1-8; Mr. 9.2-8)

28Che' tsa'ix ñumi che' bajche' ocho q'uin i yʌlbal pejtyelel jini t'an, ti letsi majlel Jesús ti jump'ej wits cha'an mi' cha'len oración. Ti' pʌyʌ majlel Pedro, Jacobo yic'ot Juan.

29Che' chʌncol ti oración Jesús, ti yʌjni i ñi' i wut Jesús ti yilʌyob. Ñoj sʌsʌc i pisil. Lemlaw ti majli.

30Che' jini ti tsictiyi cha'tiquil winic. Chʌncolob ti t'an yic'ot Jesús. Jiñʌch Moisés yic'ot Elías jini cha'tiquil.

31Ti tsictiyi ti sutyʌlel jini uxtiquilob wen c'otyajax lemlaw. Chʌncolob ti t'an bajche' mi quejel i sajtyel Jesús ya' ti Jerusalén.

32Aunque wen yom wʌyel Pedro yic'ot i pi'ʌlob, p'ixilob ti cʌyleyob. Ti yilʌyob lemlaw bʌ i c'ʌc'al Jesús. Ti yilʌ je'el jini cha'tiquil ya' bʌ an yic'ot Jesús.

33Che' ñac ñajtix i majlelob ba'an Jesús jini winicob, Pedro ti yʌlʌ: Maestro, wen c'otyajax wʌ' añonla wʌ'wʌ'i. La' c mele' lojon uxp'ej lechi'pat. Jump'ej a cha'an. Jump'ej i cha'an Moisés yic'ot jump'ej i cha'an Elías. Che' ti yʌlʌ Pedro. Pero mach yoque yujil isujm Pedro chʌ bʌ chʌncol i yʌle'.

34Che' chʌncol tyo ti t'an Pedro ti wa' tyʌli tyocal tsa' bʌ i mosoyob. Añob i bʌq'uen cha'an añob ti mal tyocal.

35Che' jini ti yubiyob ajt'an ya' ti mal tyocal tsa' bʌ i yʌlʌ: Jiñʌch p'untyʌbil bʌ calobil. Ñʌch'tyʌbenla i t'an, che'en.

36Che' ñac ti ujti jini ajt'an ti yilʌyob i bajñel jach ya'an Jesús. Ñʌch'ʌl ti cʌyleyob ajcʌnt'añob i cha'an Jesús. Mach'an majch ti' subeyob jini tsa' bʌ i yilʌyob.

Jesús ti' lajmisʌ alob tyʌc'lʌbil bʌ ti xiba

(Mt. 17.14-21; Mr. 9.14-29)

37Ti yijc'ʌlel che' ñac ti jubiyob tyʌlel ti wits cabʌl quixtyañu ti majliyob i tyaje' tyʌlel Jesús.

38Che' jini, juntiquil winic ya' bʌ an yic'otyob ti yʌlʌ ti c'am bʌ t'an: Maestro, awocolic q'uelbeñon calobil como cojach bʌ calobil.

39Jini xiba mi' chuque'. Mi yʌq'uen i cha'len oñel. Mi yʌq'uen ti jits'cuyel. Mi loq'uel i lojc i ti'. Jini xiba mi' tyʌc'lan. Mach yom i cha' cʌye'.

40Tic wersa c'ajtibeyob jini mu' bʌ i cʌmbeñetyob a t'an cha'an mi' choque' loq'uel pero mach'an ti mejli i chocob loq'uel, che' ti yʌlʌ jini winic.

41Jesús ti' subeyob jini quixtyañujob ya' bʌ añob: Max tyo ba'an majch wʌ' bʌ an ti mulawil mi' ch'ujbiñon yubil cha'an tyʌlemon ti Dios. Max tyo wen mi' cha'len. ¿Jayp'ej tyoqui q'uin wersa yom wʌ' añon quic'otyetla? ¿Jayp'ej tyoqui q'uin ch'ujbi j cuchbeñetla i tsʌtslel la' pusic'al? Pʌyʌ tyʌlel a walobil wʌ' ba'añon, che'en.

42Che' ñac ti' lʌc'ʌ Jesús jini alob, jini xiba ti' choco jubel ti lum. Ti yʌc'ʌ ti cha' jits'cuyel. Pero Jesús ti' tiq'ui jini xiba. Ti' lajmisʌ jini alob. Ti' cha' sube i pʌy i tyat.

Jesús ti cha' queji i yʌle' bajche' mi quejel i tsʌnsʌntyel

(Mt. 17.22-23; Mr. 9.30-32)

43Che' ñac lu' tsijc' che'ob i pusic'al ti pejtyelel cha'an bajche' ti' cha'le lajmisaya Jesús, ti' sube ajcʌnt'añob i cha'an:

44Wen ñʌch'tyanla iliyi: Mach yom ñajayic la' cha'an. Joñon i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob mi quejel cʌjq'uel ti i c'ʌb winicob, che'en.

45Pero jini ajcʌn'tañob i cha'an mach'an ti' ña'tyʌyob chʌ bʌ chʌncol i yʌle'. Mach'an ti aq'uenti i ña'tyañob. Ti' bʌc'ñʌyob i c'ajtibeñob Jesús chʌ bʌ yes i sujmlel jini tsa' bʌ i yʌlʌ.

¿Majchqui mi yajñel ti más ñuc?

(Mt. 18.1-5; Mr. 9.33-37)

46Che' jini, jini ajcʌnt'añob i cha'an Jesús ti queji i cʌlʌx pejcañob i bʌ cha'an majchqui más ñuc mi quejel i q'uejlel.

47Pero Jesús yujil isujm chʌ bʌ chʌncol i pensaliñob. Che' jini ti' pʌyʌ tyʌlel ti i t'ejl juntiquil alob ya' ba'an.

48Jesús ti' subeyob: Jini mu' bʌ i pʌye' ochel alʌ cha'an mi' ña'tyañon chʌncox i pʌyon ochel yubil. Jini mu' bʌ i pʌyon ochel chʌncol i pʌy ochel je'el jini tsa' bʌ i chocoyon tyʌlel, che' ti yʌlʌ Jesús. Jini mu' bʌ i más ju'san i bʌ ti la' tyojlel jiñʌch más am bʌ i ñuclel, che'en.

Jini mach'ʌ ba'an mi' contrajiñonla chʌncox i cotyañonla

(Mr. 9.38-40)

49Juan ti yʌlʌ: Maestro, ti lojon quilʌ juntiquil winic mu' bʌ i choque' loq'uel xibajob. A c'aba' mi' c'ʌn. Ti lojon c tiq'ui como mach'an mi' tsʌcleñonla ti xʌmbal, che' ti yʌlʌ Juan.

50Pero Jesús ti' sube: Mach la' tiq'ue'. Jini mach'ʌ ba'an mi' contrajiñonla chʌncox i cotyañonla, che'en.

Jesús ti' tiq'ui Jacobo yic'ot Juan

51Che' lʌc'ʌlix i yorojlel che' mi quejel i pʌjyel letsel ti panchan Jesús ti jump'ej jach i pusic'al ti queji i majlel ti Jerusalén.

52Jesús ti' choco majlel winicob che' max tyo ti c'oti Jesús ti jump'ej saj lum ya' ti pañimil Samaria bʌ i c'aba' cha'an mi' sajcʌbeñob ba' mi quejel ti jijlel Jesús.

53Pero jini año' bʌ ti Samaria mach yom i pʌyob ochel Jesús como tsiquil majlel muc' Jesús ti Jerusalén.

54Che' ñac ti' ña'tyʌ Jacobo yic'ot Juan jini ajcʌnt'año' bʌ i cha'an Jesús cha'an mach'an ti' pʌyʌyob ochel Jesús jini año' bʌ ti Samaria ti yʌlʌyob: C Yum, ¿awom ba mic xiq'ue' lojon cha'an mi jubel c'ajc ti chan cha'an mi jilelob che' bajche' ti' cha'le Elías tsa' bʌ i xiq'ui i yʌle' Dios ti ñoj oniyix? che'ob.

55Che' jini Jesús ti' ch'uj q'ueleyob. Ti' tiq'uiyob. Ti' subeyob: Mach'an mi la' ña'tyan bajche' añetla ti la' pusic'al.

56Como Joñon i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob mach'an ti tyʌliyon cha'an quisan quixtyañujob pero ti tyʌliyon cha'an j cotyañob, che'en. Che' jini ti majliyob ti yambʌ saj lum.

Jini yom bʌ i tsʌclen majlel Jesús

(Mt. 8.19-22)

57Che' chʌncol ti xʌmbal majlel ya' ti bij ya'an juntiquil winic tsa' bʌ i sube Jesús: C Yum, com c tsʌcleñet majlel ba'ic jach ma' majlel, che'en.

58Jesús ti' jac'ʌ: An i met xwax. An i c'u' xma'tye'mut. Pero ma'ix c bajñel ajnib ba' mic tyots'tyʌl Joñon i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob, che' ti yʌlʌ Jesús.

59Jesús ti' sube juntiquil yambʌ: Tsʌcleñon majlel, che'en. Pero ti' jac'ʌ: C Yum, la' tyo c ñaxan pijtyan jintyo ba' bʌ ora mic ch'ujñan c tyat, che'en.

60Jesús ti' jac'ʌ: La' i ch'ujñan sajtyemo' bʌ jini mach'ʌ ba'an mi' ña'tyañob. Pero cucux ti subt'an. Subu majlel jini t'an cha'an bajche' mi' cha'len yumʌl Dios, che' ti yʌlʌ Jesús.

61Che' jini yambʌ ti queji i suben Jesús: C Yum, com c tsʌcleñet majlel. Pero la' tyo c ñaxan majlel c sub c bʌ ba'an c pi'ʌlob ti cotyot, che'en.

62Pero Jesús ti' sube: Jini mu' bʌ i lolon otsan i c'ʌb ti pic'o' lum cha'an i tyop'e' majlel lum yubil pero ti wi'il mi' cha' bej q'uele' ti i pat ma'ix i c'ʌjnibal cha'an i cha'liben i troñel Dios, che'en.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index