Search form

MARCOS 11

Ya' ti ochi Jesús ti Jerusalén

(Mt. 21.1-11; Lc. 19.28-40; Jn. 12.12-19)

1Che' ñac lʌc'ʌlix añob ti Jerusalén, ya' ti lum tyac Betfagé yic'ot Betania bʌ i c'aba', ya' ti lʌc'ʌlel wits Olivajol bʌ i c'aba', Jesús ti' xiq'uiyob majlel cha'tiquil ajcʌnt'añob i cha'an.

2Jesús ti' subeyob: Cucula ya' ti jump'ej saj lum ya' bʌ'an ti la' tyojel. Ya' ti' ti' lum che' ochel muq'uetla ya' cot cʌchʌl mi quej la' tyaj juncojt tsijib burro. Max tyo ba'an majch ti c'ʌchtyʌ. Tiquila. Pʌyʌla tyʌlel, che'en.

3Anqui majch ti' subetla: ¿Chucoch che' mi la' cha'len bajche' jini? che'qui ti' subetla. Subenla: Yom i c'ʌñe' lojon c Yum, che' mi la' suben. Saj ora mi quej i choque' tyʌlel. Che' ti yʌlʌ Jesús.

4Che' jini ti majliyob. Ya' ti' tyajayob jini burro ya' cot cʌchʌl ti' ti' otyot ya' ti calle. Ti' tiquiyob.

5Jini ya' bʌ wa'alob ti queji i yʌlob: ¿Chuqui muq'uetla? ¿Chucoch mi a tique'la jini burro? che'ob.

6Che' jini, ti' jac'ʌyob bajche' ti wʌ alʌ Jesús. Che' jini tsʌ'ʌch yʌc'ʌyob i pʌye' majlel.

7Ti' pʌyʌyob majlel jini burro ya' ba'an Jesús. Ti' tyasibeyob i pat jini burro ti' pislelob. Jesús ti' c'ʌchtyʌ majlel.

8Cabʌlob ti' tyʌsʌyob majlel i pislel ya' ti bij. Yaño' bʌ ti' lin ac'ʌyob majlel yopol tye' ti bij tsa' bʌ i seq'ueyob ya'i.

9Jini ñaxaño' bʌ majlel yic'ot wi'ipat bʌ majlel c'am bʌ t'an chʌncolob majlel. Chʌncol yʌlob: La' sujbic i ñuclel Dios. Tijicñayet jatyet mu' bʌ a tyʌlel cha'an che' yom lac yum Dios.

10Tijicñayob jini mu' bʌ i yumiñob Dios che' bajche' ti wʌ subenti lac yum David ti ñoj oniyix. La' sujbic i ñuclel Dios. Che' ti yʌlʌyob jini quixtyañujob.

11Ya' ti ochi Jesús ti Jerusalén, ya' ti pat templo. Ti' lu' yojch'o ochel ti' mali. Che' yomox ic'an ya' ti majli ti Betania bʌ i c'aba' yic'ot ti docejlelob.

Jesús ti' t'ojti'i tye' mach'ʌ ba'an i wut

(Mt. 21.18-19)

12Ti yijc'ʌlel che' ñac ti loq'uiyob ya' ti Betania anix i wi'ñal Jesús.

13Ti' ñajtyʌ ilʌ juntyejc tye' higuera bʌ i c'aba'. Ti majli i q'uele' mi an i wut. Che' ñac ti c'oti, i yopol jach ti' tyajbe. Como max tyo i yorojlel i wut.

14Che' jini, Jesús ti' sube cha'an ma'ix majch mi quej i saj c'uxben i wut ti bele' q'uin. Jini ajcʌnt'añob ti yubiyob.

Jesús ti' xiq'uiyob loq'uel ajchoñoñel mʌñoñel ya' ti templo

(Mt. 21.12-17; Lc. 19.45-48; Jn. 2.13-22)

15Che' jini ti c'otiyob ti Jerusalén. Che' ñac ti c'oti ti pat templo Jesús ti queji i chocob loq'uel mu' bʌ i chon mu' bʌ i mʌn ya'i. Ti' ch'a' chocbeyob i mesa tyac ajq'uex tyaq'uiñob, yic'ot i buchlib tyac chʌncolo' bʌ i choñob x'ujcutsu'.

16Jesús ti' tiq'uiyob cha'an mach i ch'ʌmob majlel i cuch ya' ti' pat templo.

17Ti queji i cʌntisañob. Ti yʌlʌ: Ya' ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios mi yʌle': Jini cotyot mi pejcʌntyel ti i yotyotlel oración cha'an pejtyelel quixtyañujob. Pero jatyetla tsa'ix la' sutqui ti yotyotlel ajxujch'ob. Che' ti yʌlʌ Jesús.

18Che' jini ti yubiyob jini ñuco' bʌ curajob yic'ot ajcʌntisajob cha'an i mandar israelob. Ti' sʌclʌyob bajche' ch'ujbi i tsʌnsañob como chʌncol i bʌc'ñan como ti pejtyel quixtyañu tsijc' che'ob i pusic'al cha'an i cʌntisa Jesús.

19Che' yomox ic'an tsa'ix loq'ui majlel ti lum Jesús yic'ot ajcʌnt'añob i cha'an.

Ti tyʌqui jini higuera bʌ tye'

(Mt. 21.20-22)

20Ti sʌc'an ti yijc'ʌlel ti cha' ñumiyob ya' ba'an jini higuera bʌ tye'. Ti yilʌyob yoque tyʌquinix ti pejtyelel yic'ot i wi'.

21Ti c'ajtiyi i cha'an Pedro. Ti yʌlʌ: Maestro, q'uele, ñoj tyʌquinix ili tye' tsa' bʌ a t'ojti'i, che'en.

22Jesús ti' jac'ʌ: Ch'ujbinla Dios.

23Melel bajche' mic subeñetla. Majchical jach mi' suben ili wits cha'an i ch'uye' loq'uel i bʌ cha'an ochic ti colem joyol bʌ ja', mi muc'ʌch i ch'ujbin ti jump'ej i pusic'al chʌ'ʌch mi quej i yujtyel. Mi ma'an cha'p'ej i pensal, chʌ'ʌch mi quejel yujtyel bajche' ti yʌlʌ.

24Jin cha'an mic subeñetla pejtyel chʌ bʌ mi la' c'ajtin ti oración, ch'ujbinla ti la' pusic'al mi muq'uix quej la' wʌq'uentyel. Che' jini melelʌch mi quejel la' wʌq'uentyel tsa' bʌ la' c'ajti.

25Che' muq'uetla ti oración, mi an majch ma' contrajin, ñusʌbenla i mul, che' jini mi quej i ñusʌbeñetla la' mul la' Tyat am bʌ ti panchan.

26Como che' mach'an mi la' ñusʌben la' bʌ la' mul, che' jini, mach'an mi' ñusʌbeñetla la' mul la' Tyat am bʌ ti panchan. Che' ti yʌlʌ Jesús.

I p'ʌtyʌlel i t'an Jesús

(Mt. 21.23-27; Lc. 20.1-8)

27Ya' ti cha' c'otiyob ti Jerusalén. Chʌncol ti xʌmbal ti pat templo Jesús. Ti queji i lʌc'ob Jesús jini ñuc bʌ curajob yic'ot ajcʌntisajob cha'an i mandar israelob yic'ot xñoxob año' bʌ i ye'tyel.

28Ti' c'ajtibeyob Jesús: ¿Baqui tyʌlem a we'tyel che' mi a niq'ui cha'len jini mu' bʌ a cha'len? ¿Majchqui ti yʌq'uet ili a we'tyel cha'an mi a niq'ui cha'len? che'ob.

29Jesús ti' jac'beyob: Añʌch com bʌ j c'ajtibeñetla je'el. Mi ti la' jac'ʌ mi quejel c subeñetla baqui tyʌlem que'tyel, che'en.

30¿Majchqui ti' xiq'ui jini Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌm ja'? ¿Jim ba Dios o jim ba winicob? Jac'ʌla. Che' ti yʌlʌ Jesús.

31Jiñob ti queji i bajñel subeñob i bʌ. Ti yʌlʌyob: Mi ti la cʌlʌ tyʌlem ti panchan mi quejel i cha' c'ajtibeñonla, ¿chucoch ma'an ti la' ch'ujbibe?

32¿Ch'ujbi ba la cʌle' tyʌlem ti winicob? Como ti' bʌc'ñʌyob quixtyañujob como ti' ña'tyʌyob cha'an ti pejtyelel quixtyañu ti' ch'ujbiyob cha'an Dios ti' xiq'ui yʌle' jini Juan.

33Jin cha'an ti' subeyob Jesús: Mach cujil lojon, che'ob. Jesús ti' subeyob: Chʌ'ʌch joñon mach'an mic subeñetla baqui tyʌlem que'tyel, che'en.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index