Search form

MARCOS 4

Lajoñel cha'an ajp'ujp'ujya pac'

(Mt. 13.1-9; Lc. 8.4-8)

1Ti cha' queji ti cʌntisa Jesús ya' ti' ti' colem joyol bʌ ja'. Yonlel quixtyañu ti' much'quiyob i bʌ ya' ba'an Jesús. Cha'an yonlel quixtyañu Jesús ti ochi ti buchtyʌl ti barco am bʌ ti ja'. Pejtyel quixtyañu ti cʌyleyob ya' ti' ti' ja'.

2Ti' cʌntisʌyob ti cabʌl lajoñel tyac. Ti' subeyob:

3Ubinla. Ti loq'ui majlel juntiquil winic ti p'ujp'ujya pac'.

4Che' ñac ti' p'ujp'uj majlel jini pac' ti yajli ts'itya' ya' ti bij. Ti tyʌliyob xma'tye'mut. Ti' lu' buc'u tsa' bʌ p'ajti ti bij.

5Yambʌ ti yajli ti pam xajolel ba' ma' tyam i lumil. Saj ora ti pasi, che' cu mach'an tyam i lumil.

6Che' ti pasi q'uin i ticwʌlel q'uin ti yubi. Ti tyʌqui che' cu mach'an tyam ochem i wi'.

7Yambʌ ti p'ajti cʌytyʌl ti mal ch'ixol. Che' ti wen coli jini ch'ixol ti' yebajli jini pac'. Mach'an ti yʌc'ʌ i wut.

8Yambʌ ti yajli ba' wen bʌ lum. Ti pasi. Tsʌ'ʌch coli. Tsʌ'ʌch wen yʌc'ʌ i wut. Jujump'ej i bʌc' ti yʌc'ʌ treinta i wut, yambʌ sesenta, yambʌ cien. Che' ti yʌlʌ Jesús.

9Ti yʌlʌ: Jini yom bʌ i ch'ʌmben isujm ili t'an, pensalinla. Che' ti yʌlʌ Jesús.

I c'ʌjnibal jini lajoñel tyac

(Mt. 13.10-17; Lc. 8.9-10)

10Che' ñac ti bajñel cʌyleyob, ti queji i c'ajtibeñob Jesús i sujmlel jini lajoñel tyac jini ya' bʌ jomolob, yic'ot jini mu' bʌ i pejcʌntyelob ti docejob.

11Jesús ti' subeyob: Ti aq'uentiyetla la' ch'ʌmben i sujmlel bajche' mi' cha'len yumʌl Dios mach'ʌ bʌ an tsictiyem ti yambʌ ora. Pero jini mach'ʌ ba'an ochemob mi cʌntisʌntyelob ti lajoñel tyac.

12Che' mic subeñob aunque mi' ch'uj ilañob pero che' bajche' ma' mi' c'otyelob i wut mi' cha'len. Aunque mi yubin c t'an pero ma'ix mi' ch'ʌmbeñob isujm. Che' bajche' ma' chʌ bʌ ti yubiyob mi' cha'len ame i cʌyobic i mul ame ñusʌbenticob i mul. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Jesús ti' subeyob i sujmlel jini lajoñel cha'an pac'

(Mt. 13.18-23; Lc. 8.11-15)

13Ti' c'ajtibeyob: ¿Mach'a ba'an mi la' ch'ʌmben isujm jini lajoñel? ¿Bajche'qui mi quej la' ch'ʌmben isujm pejtyel yambʌ lajoñel che' jini? Che' ti yʌlʌ Jesús.

14Jini tsa' bʌ majli ti p'ujp'uya pac' ti lajoñel jiñʌch che' an majch mi' cha'len subt'an.

15Jini tsa' bʌ p'ajti ti bij jiñʌch bajche' quixtyañu mu' bʌ i subentyelob jini wen bʌ t'an. Che' ubibilob i cha'an jini t'an, mi' wa' tyʌlel Satanás. Mi' loc'sʌben ti' pusic'al.

16Chʌ'ʌch je'el tsa' bʌ yajli ti xajolel. Che' mi yubiñob jini wen bʌ t'an ñoj yomajax i ch'ujbiñob.

17Pero mach'an i wi' ti' pusic'al. Jin cha'an ma' mi jalejel. Pero che' mi ts'itya' ubin wocol o che' mi yʌl'entyel cha'an ti' ch'ujbi jini wen bʌ t'an, mi cha' ñajʌyel ti' pusic'al.

18Jini yambʌ pac' tsa' bʌ p'ujp'uyi ti mal ch'ixol jiñʌch che' bajche' mu' bʌ i yubiñob jini wen bʌ t'an,

19pero mi' bej pensalin i cha'an jach bʌ mulawil. Yic'ot tijicña mi lolon yubin che' an cabʌl chʌ bʌ an i cha'an, yic'ot bej niq'ui yom tyo cabʌl yan tyac bʌ. Pejtyel jini mi' yebajlin jini wen bʌ t'an cha'an ma' mi yʌc' i wut.

20Jini p'ujp'ubil bʌ ti wen bʌ lum, jiñobʌch che' bajche' mu' bʌ i wen ubiñob jini t'an. Mi' wen ch'ujbiñob. Mi' wen ac'ob i wut. An mu' bʌ i yʌc' i wut ti treinta, ti sesenta, o ti cien. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Lajoñel cha'an i pat cas

(Lc. 8.16-18)

21Jesús ti' subeyob yambʌ t'an. Ti yʌlʌ: ¿Mu' ba la' ts'ʌbe' pat cas cha'an la' ñup' ti chiquib o mi la' wʌc' ti yebal wʌyibʌl? Mach'an. Mi la' joc'chocon ti' joc'lib cha'an mi tsictiyel i c'ʌc'al.

22Mach'an chʌ bʌ mucul tyac mach'ʌ ba'an mi wi'il tsictiyel. Pejtyel mach'ʌ ba'an tsictisʌbil muc'ʌch i quejel i lu' tsictisʌntyel.

23Jini yom bʌ i ch'ʌmben isujm ili t'an, pensalinla. Che' ti yʌlʌ Jesús.

24Jesús ti' subeyob yambʌ t'an. Ti yʌlʌ: Wen ña'tyanla mu' bʌ la' wubin. Chʌ'ʌch yonlel bajche' mi la' wʌq'uen la' pi'ʌlob, chʌ'ʌch yonlel mi quejel i yʌq'ueñetla Dios. Más on mi quej la' wʌq'uentyel jatyetla mu' bʌ la' wubin ili t'an.

25Jini mu' bʌ i ch'ʌmben i sujmlel i t'an Dios, mi quejel i yʌq'uentyel ti Dios i más ch'ʌmben isujm. Pero jini mach'ʌ yom yubin c t'an mi quejel i chilbentyel loq'uel ti' pusic'al jini ts'itya' tyac tsa' bʌ i cʌñʌ. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Lajoñel cha'an bajche' ti coli pac'

26Jesús ti yʌlʌ: Ti lajoñel chʌ'ʌch an i yumintyel Dios bajche' winic tsa' bʌ i p'ujp'uj pac' ti lum.

27Che' jini mi wʌyel, mi cha' p'ixel. Chʌ'ʌch mi ñusan q'uin yic'ot ac'bʌlel. Jini pʌc'ʌlix bʌ ti bots'ʌ, ti coli. Jini winic mach'an mi' ña'tyan bajche' chʌncol i colel majlel.

28Jiñʌch jini lum mi yʌc' ti colel pʌc'ʌbʌl. Ñaxan mi pasel i yopol. Che' jini mi colel i tye'el, wi'ilix mi yʌc' t'uñul bʌ i wut ya' ti nich.

29Che' c'ʌnix i wut, jini winic mi majlel i c'aje' como i yorojlelix i lojtyel. Che' ti' cha'le cʌntisa Jesús cha'an i yumintyel Dios.

Lajoñel cha'an i bʌc' mostaza

(Mt. 13.31-32; Lc. 13.18-19)

30Jesús ti' subu yambʌ t'an je'el. Ti yʌlʌ: ¿Chuquiyes yic'ot mi lac laje' i yumintyel Dios? ¿Bajche'qui yom lac laje'?

31Ch'ujbi lac laje' yic'ot i bʌc' mostaza. Che' mi p'ujp'untyel ti lum, jiñʌch más i saj bʌ bajche' pejtyel i bʌc' pimel.

32Che' p'ujp'ubilix, más colem mi colel bajche' yan tyac bʌ pimel c'uxbil tyac bʌ i yopol. Colem mi yʌc' i xʌc' tyac. Ch'ujbi i mel i c'u' xma'tye'mut ya' ti' c'ʌb. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Bajche' ti' cha'le cʌntisa Jesús ti lajoñel tyac

(Mt. 13.34-35)

33Chʌ'ʌch bajche' iliyi, Jesús ti' subeyob t'an ti cabʌl lajoñel tyac, i p'isol jach bajche' ti mejli i ña'tyañob.

34Puro ti lajoñel jach ti' cʌntisʌyob quixtyañujob. Che' i bajñel jach ya' añob yic'ot ajcʌnt'añob i cha'an ti' wen tsictisʌbeyob i sujmlel.

Ti lajmisʌ Jesús toñel bʌ ic' yic'ot wits'law bʌ ja'

(Mt. 8.23-27; Lc. 8.22-25)

35Ti jim bʌ q'uin ti ic'an ti queji i subeñob ajcʌnt'añob i cha'an: La' c'axiconla ti junwej ja', che'en.

36Jesús ti' subeyob majlel jini quixtyañujob. Che' jini, jini ajcʌnt'añob i cha'an ti' wa' pʌyʌyob majlel Jesús ti barco. Ti majli yic'otyob yambʌ yalo' barco tyac.

37Che' jini ti queji toñel bʌ ic' ya' ti ja'. Ti queji i wets' ochel ja' ya' ti' mal barco jini ic' jintyo yomox bujt'el ti ja'.

38Wʌyʌl Jesús. Tyots'ol ti' c'ʌnjol ya' ti' xujc barco. Ti queji i p'ixtisañob. Ti quejiyob i subeñob: Maestro, ¿bajche'qui a wʌlʌ mi ti jiliyonla? che'ob.

39Che' jini ti tyejchi Jesús. Ti queji i tiq'ue' jini ic'. Ti' sube jini ja': Ch'ʌbix, ñʌch'lejen, che' ti' sube. Ti wa' lajmi ic'. Ñoj ñʌch'ʌlix ti cʌyle.

40Jesús ti' sube ajcʌnt'añob i cha'an: ¿Chucoch muq'uetla ti bʌq'uen? ¿Chucoch ma' mi la' ch'ujbin? che'en.

41Wen chʌncolob ti bʌq'uen. Ti queji i subeñob i bʌ: ¿Majchqui wale jini che' mi ch'ujbiben i t'an jinic tyo ic' yic'ot ja'? Che' ti yʌlʌyob jini ajcʌnt'añob i cha'an Jesús.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index