Search form

MARCOS 7

Jini mu' bʌ i bibi'tisan quixtyañujob

(Mt. 15.1-20)

1Jini fariseojob yic'ot cha'tiquil uxtiquil yambʌ ajcʌntisajob ya' bʌ tyʌlemob ti Jerusalén ti' much'quiyob i bʌ ya' ba'an Jesús.

2Jini ti yilʌyob che' ma' ti' pocoyob i c'ʌb che' ti quejiyob ti we'el cha'tiquil uxtiquil ajcʌnt'añob i cha'an Jesús bajche' mi xijq'uelob cha'an tsa' bʌ i ch'ujbiyob ti ñoj oniyix. Jin cha'an ti' tyajayob ti t'an.

3(I tyʌlel jini fariseojob yic'ot pejtyel yaño' bʌ israelob mi' wen pocob i c'ʌb. Che' ma' jal mi' pocob i c'ʌb mach'an mi' we'ejelob, cha'an i ch'ujbibeñob i t'an tyac i yumob ti ñoj oniyix.

4Che' mi sujtyelob ti mʌñoñel mi ma' mi' pocob i c'ʌb ti caj bajche' mi' ch'ujbiñob ma' mi we'ejelob. Ti' bej cʌñʌyob majlel cabʌl i t'an tyac i yumob ti ñoj oniyix cha'an wen mi' ch'ujbibeñob jini t'an cha'an bajche' yom pocol jini we'ib tyac yic'ot i p'ejt tyac yic'ot i yajnib tyac melel tyac bʌ ti tsucu tyaq'uin yic'ot wʌyibʌl tyac.)

5Jin cha'an jini fariseojob yic'ot ajcʌntisajob cha'an i mandar israelob ti' c'ajtibeyob Jesús: ¿Chucoch ma' mi' ch'ujbiñob i t'an tyac lac yumob ti ñoj oniyix jini ajcʌnt'añob a cha'an? Ma' mi' pocob i c'ʌb che' mi we'ejelob bajche' ti xijq'uiyonla, che'ob.

6Jesús ti' jac'beyob: Melelʌch i t'an Isaías tsa' bʌ i ts'ijbu ti ñoj oniyix cha'an bajche' mi la' wajñel. Cha'chajp la' pensal. Isaías ti' ts'ijbu:

Jini quixtyañujob ti' ti'ob jach mi' ch'ujbiñon

pero i pusic'al ñajt an tic tyojlel.

7Ma' i c'ʌjnibal che' bajche' mi' ch'ujutisañon

che' muc'ob ti cʌntisa ti' t'an jach winicob.

Che' ti' ts'ijbu Isaías.

8Como jatyetla mi la' cʌy i xic'ojel Dios cha'an la' ch'ujbiben i t'an oño't'anix bʌ quixtyañujob cha'an bajche' mi la' poc la' p'ejt tyac yic'ot la' wuch'ib tyac yic'ot chʌ bʌ mi la' niq'ui cha'len tyac. Che' ti' subeyob Jesús.

9Ti' subeyob je'el: Melelʌch, che' jach bajche' alas jach i t'an Dios mi la' cha'len, cha'an jach la' wom la' ch'ujbiben i t'an tyac la' yumob ti ñoj oniyix.

10Como Moisés ti yʌlʌ: Ac'ʌ ti ñuc la' tyat la' ña'. Jini mu' bʌ i yʌl'en i tyat i ña' la' sajtic. Che' an ti mandar Moisés.

11Pero jatyetla weñʌch mi la' lolon ale' che' an winic mu' bʌ i suben i tyat i ña': Mach ch'ujbix j cotyañetla como ti pejtyelel chʌ bʌ jach an c cha'an jiñʌch Corbán che'etla. (Corbán yom i yʌl i majtyan Dios tsa' bʌ i yʌq'ue.)

12Mi chʌ'ʌch mi yʌl bajche' jini, che' jini mach wersa mi' cotyan i tyat i ña' mi la' wʌl.

13Che' mi la' cha'len bajche' jini, ma' i c'ʌjnibal i xic'ojel Dios mi la' cha'len cha'an jach i subal la' yumob ti ñoj oniyix. Jiñʌch mi la' cha' c'ʌn la' cʌntisan la' walobilob. Chʌ'ʌch mi la' bej oc' isan chʌ bʌ tyac bajche' iliyi. Che' ti yʌlʌ Jesús.

14Jesús ti' cha' pʌyʌyob tyʌlel quixtyañujob. Ti' subeyob: Lu' ñʌch'tyanla ti la' pejtyelel. Ña'tyanla.

15Jini an tyac bʌ ti mulawil mach'an mi' bibi'tisañob quixtyañujob che' mi yochel ti' ñʌc'. Mi' bibi'tisañob quixtyañu mu' bʌ i loq'uel ti' pusic'al. Jiñʌch jini mach'ʌ yom i yilan Dios.

16Jini yom bʌ i ch'ʌmben isujm ili t'an, pensalinla. Che' ti yʌlʌ Jesús.

17Che' ñac ti loq'ui Jesús ya' ba'an quixtyañujob ti ochi ti otyot. Che' jini, ajcʌnt'añob i cha'an ti queji i c'ajtibeñob chuqui i sujmlel jini lajoñel.

18Jesús ti' subeyob: ¿Mach'a ba'an mi la' ña'tyan jatyetla je'el? ¿Mach'a ba'an mi la' ch'ʌmben isujm jini mu' bʌ i yochel ti mal quixtyañu mach'an mi' bibi'tisañob? Ma'an bajche' yilal mi yilan Dios.

19Como mach ya'ic ti' pusic'al mi yochel, ti' ñʌc' jach mi majlel. Muc' jach i ñumel, che' ti' yʌlʌ Jesús. Chʌ'ʌch ti' cʌntisʌyob pejtyelel i bʌl lac ñʌc' lu' weñʌch.

20Jesús ti' subeyob je'el: Jini mu' bʌ i loq'uel ti' pusic'al quixtyañujob jiñʌch mu' bʌ i bibi'tisañob, jiñʌch mach bʌ yom i yilan Dios.

21Como loq'uem ti' pusic'al quixtyañujob mi tyʌlel bibajax bʌ i pensal, yic'ot che' an i tontojlel yic'ot che' mi' pejcan yambʌ winic yambʌ x'ixic, yic'ot tsʌnsa,

22yic'ot xujch', yic'ot che' mi' mich'q'uel chʌ bʌ an i cha'an i pi'ʌl ti chumtyʌl, yic'ot simaronlel, yic'ot lot, yic'ot che' bibajax mi' cha'len, yic'ot che' bajñel jin jach yom chʌ bʌ niq'ui an i cha'an, yic'ot jop't'an yic'ot che' yom i chan isan i bʌ yic'ot ma'ix tyoj mi yajñel.

23Ya' jach lu' loq'uem ti' pusic'al quixtyañujob pejtyel jini mach bʌ wen. Jiñʌch mu' bʌ i bibi'tisañob quixtyañujob, jiñʌch mach bʌ yom i yilan Dios. Che' ti yʌlʌ Jesús.

X'ixic ch'oyol bʌ ti Sirofenicia

(Mt. 15.21-28)

24Jesús ti loq'ui majlel. Ti majli c'ʌlʌl ti lʌc'ʌlel jini lum tyac Tiro yic'ot Sidón bʌ i c'aba'. Ya' ti ochi ti jump'ej otyot. Jesús mach yom ubintic che' ya' an. Pero mach'an ti mejli ti mucul ajñel.

25Ya'an juntiquil x'ixic tsa' bʌ wa' ubi che' ya'an Jesús. An juntiquil xc'alʌl bʌ i yalobil tyʌc'lʌbil bʌ ti xiba. Che' ñac ti yubi che' ya'an Jesús ti wa' tyʌli ba'an Jesús. Ti ñocle ti yebal yoc.

26Ch'oyol ti yambʌ pañimil Sirofenicia bʌ i c'aba'. Ti tyʌli i c'ajtiben Jesús cha'an i choc loq'uel jini xiba' am bʌ ti' pusic'al yalobil.

27Jesús ti' sube: La' ñaxan we'icob alp'eñalob. Como mach yom lac chilben i waj alp'eñal cha'an jach lac choquen yal ts'i', che'en. Chʌ'ʌch ti yʌlʌ cha'an ñaxan yom cotyʌnticob israelob.

28Jini x'ixic ti' jac'ʌ: Melelʌch bajche' ma' wʌl, c Yum. Pero jini i yal ts'i' am bʌ ti yebal mesa mi' c'uxe' i xejt'i waj mu' bʌ i p'ʌtsañob alp'eñalob, che'en.

29Jesús ti' jac'ʌ: Cha'an weñʌch bajche' ti a jac'ʌ, cucux. Tsa'ix loq'ui xiba ti' pusic'al a walobil, che'en.

30Che' ñac ti c'oti jini x'ixic ti yotyot ti' tyaja yalobil tyots'ol ti wʌyib como loq'uemix jini xiba.

Ti' lajmisʌ Jesús xcojc bʌ x'uma'

31Jesús ti cha' loq'ui majlel ya' ti lʌc'ʌlel lum Tiro bʌ i c'aba'. Ti ñumi majlel ti Sidón yic'ot ti lum tyac Decápolis bʌ i c'aba'. C'ʌlʌ ti c'oti ya' ti colem joyol bʌ ja' Galilea bʌ i c'aba'.

32Ti' pʌyʌyob tyʌlel ba'an Jesús juntiquil xcojc. Wocol mi' cha'len t'an je'el. Ti' c'ajtibeyob Jesús cha'an yʌc' i c'ʌb ti jini winic.

33Jesús ti' cha' pʌyʌ majlel jini winic ya' ba' jochol. Ti yotsʌbe i yal c'ʌb ti' chiquin. Ti' tyujbʌ. Ti' tyʌlbe yac' jini xcojc.

34Ti' q'uele letsel ti panchan Jesús. C'am ti' japʌ ic'. Ti' sube jini xcojc: Efata, che'en. Yom yʌl ti lac t'an: La' jajmic, che'en.

35Ti wa' jajmi i chiquin jini winic. Ti tyoj'ʌ yac'. Tyojix ti queji ti t'an.

36Jesús ti' wen tiq'ui jini tsa' bʌ i pʌyʌ tyʌlel jini xcojc cha'an machic i subeñob mi juntiquilic. Che' ñac ti' subeyob Jesús cha'an mach i yʌlob, che' jini ti bej queji i yutsi pucob majlel t'an.

37Cabʌl tsijc' che'ob bʌ i pusic'al quixtyañu. Ti yʌlʌyob: Ñoj wen pejtyel chʌ bʌ yes mi' cha'len. Wen yujil i yʌq'uen i yubin t'an xcojcob, yujil i yʌq'uen i cha'len t'an x'uma'ob, che'ob.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index