Search form

MATEO 12

Ajcʌnt'añob i cha'an Jesús ti' tyuc'uyob trigo ti yorojlel c'aj oj

(Mr. 2.23-28; Lc. 6.1-5)

1Junyajlel che' i q'uinilel c'aj oj ti ñumi Jesús ti mal trigojol yic'ot ajcʌnt'añob i cha'an. Añob i wi'ñal jini ajcʌnt'añob. Che' jini ti queji i tyuc'ob trigo che' bʌ bajche' arroz yilal. Ti' c'uxuyob.

2Che' ñac ti yilʌ jini fariseojob chʌ bʌ muc' ajcʌnt'añob i cha'an Jesús, ti' subeyob Jesús: Q'uele ajcʌnt'añob a cha'an chʌncol i cha'leñob toñel tic'bil bʌ che' ti q'uinilel c'aj oj. Che' ti yʌlʌyob.

3Pero Jesús ti' subeyob: ¿Mach'a ba'an ti la' q'uele ya' ti jun bajche' ti' cha'le David ti ñoj oniyix che' ñac ti yubi wi'ñal David yic'ot i pi'ʌlob?

4Ti ochi ya' ti yotyot Dios. Ti' ch'ʌmʌ waj tsa' bʌ ajq'ui ti mesa tsa' bʌ i yʌc'ʌyob cha'an i majtyan Dios. Ti' c'uxu David. Ti yʌq'ue i pi'ʌlob je'el. Pero tic'bil cha'an ma' majch mi' c'uxe' jini waj. Jin jach curajob mi' c'uxob. Che' ti yʌlʌ Jesús.

5¿Mach'a ba'an ti la' q'uele bajche' ts'ijbubil ti i mandar Moisés cha'an jini curajob ma' muc'ob ti c'aj oj? Mi' cha'leñob toñel ti templo che' ti yorojlel c'aj oj. Pero ma'an majch mi yʌlob cha'an xmulilob cha'an ti caj.

6Pero mic subeñetla wʌ' añon más ñucon bajche' jini templo.

7Mach'an ti la' ch'ʌmbe isujm jini Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios ba' mi yʌle': Jini com bʌ yi jiñʌch cha'an mi la' p'untyan la' pi'ʌlob cha'an la' wom la' cotyañob. Más wen mij q'uele' jini, che' bajche' che' mi la' wʌq'ueñon pulem bʌ c majtyan. Chʌ'ʌch ts'ijbubil ti' t'an Dios, che'en. Mi tsa'ic la' ch'ʌmbe i sujmlel ili t'an mach'an ti la' lolon subu i mul quixtyañujob che' mach'an i mulob, che'en.

8Jesús ti' subeyob je'el. Joñoñʌch i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob. An tic wenta cʌle' chʌ bʌ yom ujtic ti q'uinilel c'aj oj. Che' ti yʌlʌ Jesús che' cu i yʌc'bal.

Juntiquil winic tyʌquin bʌ junts'ijt i c'ʌb

(Mr. 3.1-6; Lc. 6.6-11)

9Che' jini Jesús ti loq'ui majlel ya'i. Ti ochi ti i templo israelob.

10Ya'an juntiquil winic tyʌquin bʌ junts'ijt i c'ʌb. Ya'an quixtyañujob yom bʌ i jop'beñob i mul Jesús. Jin cha'an ti' c'ajtibeyob: ¿Yom ba lajmisʌntyel juntiquil xc'am'an ti q'uinilel c'aj oj, o mach yom? Che' ti' c'ajtibeyob Jesús.

11Jesús ti' jac'beyob: Mi an tsa' bʌ yajli juncojt la' tiñʌme' ti pozo, ¿mach'a ba'an mi la' majlel la' wa' loc'san ti ora aunque i q'uinilelic c'aj oj? che'en.

12Pero yoque más an i c'ʌjnibal quixtyañu che' bajche' tiñʌme'. Che' jini ma' tiq'uil cha'an i cha'lentyel wen bʌ che' ti q'uinilel c'aj oj, che'en.

13Che' jini Jesús ti' sube jini winic tyʌquin bʌ i c'ʌb: Sʌts'ʌ a c'ʌb, che'en. Che' ñac ti' sʌts'ʌ i c'ʌb ti wa' lajmi. Lajal wen ti cʌyle bajche' yambʌ i c'ʌb.

14Ti loq'uiyob majlel jini fariseojob. Ti queji i motin pensaliñob bajche' ch'ujbi i yʌc' ti tsʌnsʌntyel Jesús.

T'an tsa' bʌ ajli cha'an Jesús

15Che' ñac ti' ña'tyʌ Jesús chʌ bʌ chʌncol i pensaliñob ti loq'ui majlel. Yonlel quixtyañu ti' tsʌcleyob majlel. Jesús ti' lajmisʌ ti pejtyelel xc'am'añob.

16Jesús ti' tiq'uiyob cha'an mach'an mi yʌc'ob ti cʌjñel.

17Chʌ'ʌch ti ujti cha'an mi' ts'ʌctiyel tsa' bʌ wʌ alʌ Dios ti ñoj oniyix che' ti' c'ʌmbe i ti' juntiquil tsa' bʌ i xiq'ui yʌle' Dios Isaías bʌ i c'aba'. Ti yʌlʌ:

18Jiñʌch ili ajtroñel c cha'an tsa' bʌ c yajcʌ.

Mic wen p'untyan. Ñoj wen mij q'uele'.

Mi quej c bujt'isan i pusic'al ti Ch'ujul bʌ c Ch'ujlel.

Mi quejel i suben mach'ʌ israelob cha'an bajche' mi quejel yʌc'ob ti tyoj bʌ melojel quixtyañujob.

19Ma' mi quejel ti periyal. Ma' mi quejel ti c'am bʌ t'an cha'an i yʌc' i bʌ ti cʌjñel.

Ma' mi quejel i yubintyel c'am bʌ i t'an ti calle tyac.

20Jini mi quejel i cuche' ti wen i c'unlel quixtyañujob.

Mi quejel i p'ʌtyʌlisañob

jintyo mi tyʌlel i yorojlel i cha'len tyoj bʌ melojel.

21Ti pejtyelel mach'ʌ israelob mi quejel i ña'tyañob cha'an jiñʌch jini mu' bʌ i cotyan quixtyañujob.

Chʌ'ʌch an ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios, che'en.

Ti' subeyob an i p'ʌtyʌlel xiba yic'ot Jesús

(Mr. 3.19-30; Lc. 11.14-23; 12.10)

22Ti' pʌyʌyob tyʌlel ba'an Jesús juntiquil x'uma' yic'ot muts'ul i wut bʌ quixtyañu am bʌ i xiba ti' pusic'al. Che' ñac Jesús ti' lajmisʌ jini x'uma' yic'ot muts'ul i wut ti wa' queji ti t'an. Ti c'oti i wut.

23Tyoj bʌc'ñʌjel quixtyañujob. Ti queji i c'ajtibeñob i bʌ: ¿Jim ba i jiñʌjlel David mu' bʌ choc tyʌlel Dios? che'ob.

24Pero che' ñac jini fariseojob ti yubiyob chʌ bʌ chʌncol i pensaliñob ti yʌlʌyob: Ili winic mi' choque' loq'uel xibajob ti' p'ʌtyʌlel jach i yajaw xiba mu' bʌ i pejcʌntyel ti Beelzebú. Che' ti lolon alʌyob fariseojob.

25Jesús ti' ña'tyʌ chʌ bʌ chʌncol i pensaliñob ti' pusic'al. Ti' subeyob: Mi ti queji i t'oxob i bʌ año' bʌ ti wenta ba'ic jach bʌ yumʌl, mi ti queji i periyaliñob i bʌ mi quejel i lajmisʌntyel i ye'tyel. Ma'ix mi quejel i jalejel jump'ej lum mi jump'ej otyot ba' mi' t'oxob i bʌ ti periyal.

26Chʌ'ʌch Satanás je'el mach ch'ujbi i bajñel choc loq'uel i bʌ. Mi ti queji i periyalin i bʌ mi quejel i jilel i p'ʌtyʌlel.

27Mi ti i p'ʌtyʌlel Beelzebú mic choque' loq'uel xibajob mi la' wʌl, ¿baqui mi' tyaje' i p'ʌtyʌlel la' pi'ʌlob i choque' loq'uel xibajob, mi la' wʌl? Jin cha'an la' pi'ʌlob mi quejel i tsictisan la' ñajayel.

28Joñon bʌ yi ti' p'ʌtyʌlel Dios mic choque' loq'uel xibajob. Jin cha'an tsiquil chʌncol i pʌs i p'ʌtyʌlel Dios wʌ' ba' añetla.

29¿Bajche' ch'ujbi i yochel juntiquil ti yotyot p'ʌtyʌl bʌ winic i chilben loq'uel chʌ bʌ an i cha'an mi ma' ti' ñaxan cʌchʌ jini p'ʌtyʌl bʌ winic? Jin jach mi ti ñaxan cʌchʌ ch'ujbi i chilben chʌ bʌ an i cha'an. Chʌ'ʌch ti yʌlʌ ti lajoñel Jesús cha'an jini xiba che' bajche' p'ʌtyʌl bʌ winic.

30Jini mach bʌ yom i q'uelon, mi' contrajiñon. Jini mach'ʌ ba'an mi' cha'len toñel quic'ot chʌncol jach i jisʌbeñon c toñel, yubil. Che' ti yʌlʌ Jesús.

31Jin cha'an mic subeñetla, ch'ujbiyʌch i lu' ñusʌbentyelob pejtyelel i mul quixtyañujob yic'ot pejtyelel mach'ʌ wen bʌ i t'an mu' bʌ i cha'len ti' contra i pi'ʌlob. Jin jach mach ñusʌbil i mul jini mu' bʌ i cha'len t'an ti' contra Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios che' mi yʌl cha'an ti' p'ʌtyʌlel xiba ti' cha'le jini tsa' bʌ i cha'le Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios.

32Ch'ujbi i ñusʌbentyel i mul majchical jach mi' cha'len t'an tij contra Joñon i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob pero jini mu' bʌ i cha'len mach'ʌ wen bʌ t'an ti' contra Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios mach ñusʌbil i mul mi ti ili bʌ q'uin tyac wale iliyi mi ti tyal tyo bʌ ora.

Tye' mi cʌjñel cha'an ti' wut

(Lc. 6.43-45)

33Mi wen jini tye' mi yʌc' wen bʌ i wut. Mi mach wen jini tye' mi yʌq'ue' mach'ʌ wen bʌ i wut. Mi cʌjñel tye' cha'an bajche' an i wut.

34Jatyetla lajaletla bajche' lucum tyac am bʌ venenojlel ti' ti'. ¿Bajche'qui ch'ujbi la' cha'len wen bʌ t'an che' ñoj simaroñetla? Mach ch'ujbi. Como chʌ bʌ jach mi' but' ti i pusic'al quixtyañu mi tsictiyel ti i t'an.

35Jini wen bʌ quixtyañu mi yʌle' wen bʌ t'an cha'an jini wen am bʌ ti' pusic'al. Jini mach'ʌ wen bʌ quixtyañu mi yʌle' mach'ʌ wen bʌ t'an cha'an jini mach'ʌ wen bʌ am bʌ ti' pusic'al.

36Pero mic subeñetla, che' ti yorojlel melojel jujuntiquil mi quejel i yʌq'uentyel i mel i bʌ cha'an jujump'al lolom jach bʌ t'an tsa' bʌ loq'ui ti' ti'.

37Jiñʌch bajche' ti la' cha'le t'an, chʌ'ʌch mi quejel i tsictisʌntyel la' mul. Mi weñʌch la' t'an, mi quejel la' sujbel ti tyoj. Mi mach wen la' t'an mi quejel la' sujbel ti xmulil.

Yom i q'uelob i señʌjlel i p'ʌtyʌlel Jesús

(Mr. 8.12; Lc. 11.29-32)

38Che' jini ti c'oti ba'an Jesús cha'tiquil uxtiquil fariseo yic'ot yambʌ ajcʌntisajob cha'an i mandar israelob. Ti yʌlʌyob: Maestro, com lojon j q'uele' i señʌjlel ñuc tyac bʌ a p'ʌtyʌlel, che'ob.

39Jesús ti' jac'ʌ: Jini simaron bʌ quixtyañujob mach'ʌ yom i ch'ujbin Dios mi' c'ajtibeñob cha'an yomob i pʌs'entyel i señʌjlel ñuc tyac bʌ c p'ʌtyʌlel. Pero jini jach mi quejel i pʌs'entyelob bajche' ti ajni cha'an seña ti ñoj oniyix juntiquil tsa' bʌ xiq'ui yʌle' Dios Jonás bʌ i c'aba'.

40Como che' bajche' Jonás ti' ñusʌ uxp'ej q'uin, uxp'ej ac'bʌlel ti' mal i ñʌc' colem chʌy, Joñon i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob mi quejel c ñusan uxp'ej q'uin, uxp'ej ac'bʌlel ti mal lum.

41Jini tsa' bʌ chumleyob ya' ti Nínive, i lumal Jonás, mi quejel i wa'tyʌl ti yorojlel melojel ti' tyojlel Dios che' mi' melob i bʌ quixtyañujob año' bʌ wale iliyi. Mi quejel i subob la' mul. Como jini año' bʌ ti Nínive ti' q'uextyʌyob i pensal, ti' cʌyʌyob i mul che' ñac Jonás ti' subeyob i t'an Dios. Ti' ch'ujbiyob. Pero joñon wʌ' añon, más ñucon che' bajche' Jonás pero ma'ix mi' ch'ujbibeñon c t'an.

42Je'el jini x'ixic bʌ yumʌl ya' ti sur mi quejel wa'tyʌl ti yorojlel melojel ti tyojlel Dios. Che' mi' melob i bʌ jini quixtyañujob año' bʌ wale mi quejel i subob i mul. Como jini x'ixic ch'oyol bʌ ti más ñajt bʌ pañimil ti tyʌli cha'an i ñʌch'tyan i ña'tyʌbal jini yumʌl Salomón bʌ i c'aba'. Pero más ñucon bajche' Salomón cha'an jach mach'an mi la' ch'ujbiñon. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Jini xibajob tsa' bʌ cha' c'oti

(Lc. 11.24-26)

43Jesús ti' bej cha'le cʌntisa. Ti yʌlʌ: Che' mi loq'uel xiba ti' pusic'al quixtyañu mi' cha'len xʌmbal jini xiba ti tyʌquin bʌ lum tyac. Mi' bej sajcan majlel ba' mi' cha' ochel cha'an i c'aje' i yoj. Che' mach'an mi' tyaje' yambʌ yajnib, mi' pensalin:

44Mi quejel c cha' majlel ti cajnib ba' ti loq'uiyon, che'en. Che' mi cha' c'otyel xiba mi' tyaje' jini quixtyañu ba' ti loq'ui. Che' bajche' jocholix bʌ otyot mi yilan i pusic'al jini quixtyañu. Wen misubil, tyoj isʌbil yubil.

45Che' jini mi majlel jini xiba i pʌy tyʌlel yambʌ siete xibajob más simaroño' bʌ. Mi lu' ochel ti chumtyʌl ti' pusic'al jini quixtyañu. Ti wi'il más p'ump'um mi quejel i yajñel jini quixtyañu che' bajche' ti ñaxan. Chʌ'ʌch lajal bajche' jini mi quejel i yujtyel yic'ot jini simaroño' bʌ quixtyañujob año' bʌ wale iliyi. Mi quejel i más asiyel. Che' ti yʌlʌ Jesús.

I ña' Jesús yic'ot i yijts'iñob

(Mr. 3.31-35; Lc. 8.19-21)

46Jesús chʌncol tyo i cʌntisan quixtyañujob che' ñac ya' ti c'oti i ña' yic'ot i yijts'iñob. Ya' añob ti pañimil. Yomob i pejcan Jesús.

47An majch ti' sube Jesús: Ya'an ti pañimil a ña' yic'ot a wijts'iñob. Yom i pejcañetyob, che'en.

48Pero Jesús ti' sube jini tsa' bʌ tyʌli i pʌye': ¿Majchqui jini c ña' yic'ot quijts'iñob mi la' wʌl? che'en.

49Che' jini ti' sut q'uele jini chʌncol bʌ i cʌmbeñob i t'an. Ti yʌlʌ: Jiñob c ña'ob, quijts'iñob yubil, che'en.

50Como majchical jach mu' bʌ i cha'len bajche' yom i pusic'al c Tyat am bʌ ti panchan jiñʌch quijts'in, jiñʌch c ña' yubil. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index