Search form

MATEO 15

Jini mu' bʌ i bibi'san quixtyañujob

(Mr. 7.1-23)

1Cha'tiquil uxtiquil ajcʌntisa cha'an i mandar israelob yic'ot fariseojob ch'oyolo' bʌ ti Jerusalén ti tyʌliyob ya' ba'an Jesús. Ti yʌlʌyob:

2¿Chucoch mi' ñusañob t'an jini ajcʌnt'añob a cha'an? Ma' mi' pocob i c'ʌb che' mi quejel ti uch'el che' bajche' mi xijq'uelob cha'an jini tsa' bʌ i ch'ujbiyob lac yumob ti ñoj oniyix. Che' ti yʌlʌyob.

3Jesús ti' jac'ʌ: Ixcu jatyetla, ¿chucoch mi la' ñusan i xic'ojel Dios cha'an jach la' wom la' ch'ujbin t'an cha'an bajche' ti' bajñel xiq'uiyob i bʌ i cha'len lac yumob ti ñoj oniyix?

4Como Dios ti yʌlʌ: Ac'ʌ ti ñuc la' tyat la' ña'. Jini mu' bʌ i yʌl'en i tyat i ña', la' sajtic. Che' an ti mandar.

5Pero jatyetla, weñʌch mi la' lolon ale' che' an winic mu' bʌ i suben i tyat i ña': Mach ch'ujbi j cotyañetla como ti pejtyelel chʌ bʌ jach an c cha'an tsa'ix cʌq'ue Dios, che'etla.

6Mi la' wʌle' cha'an majchical jach mi yʌl che' bajche' jini mach wersa mi' cotyan i tyat i ña', che'etla. Mi la' cha'len che' bajche' ma'ix i c'ʌjnibal i xic'ojel Dios cha'an jach la' wom la' jac'ben bajche' ti' bajñel xiq'uiyob i bʌ lac yumob ti ñoj oniyix.

7Cha'chajp la' pensal. Weñʌch bajche' ti' tyajayetla ti t'an Isaías, jini tsa' bʌ i xiq'ui yʌle' Dios ti ñoj oniyix. Dios ti' c'ʌmbe i ti'. Ti yʌlʌ:

8Ti i ti' jach mi' q'uelon ti ñuc ili quixtyañujob.

Pero ma' mi' ch'ujbiñon ti' pusic'al.

9Ma'ix i c'ʌjnibal mi' lolon cha'len che' bajche' chʌncox i ch'ujutisañon,

como mi' cʌntisan i xic'ojel jach quixtyañu.

Che' ti yʌlʌ Dios ti i ti' Isaías, che' Jesús.

10Che' jini Jesús ti' cha' pʌyʌyob tyʌlel jini quixtyañujob. Ti' subeyob. Ñʌch'tyañla. Wen ch'ʌmbenla isujm.

11Jini mu' bʌ i yochel ti i ti' quixtyañujob mach'an mi' bibi'tisañob. Mi' bibi'tisan quixtyañujob mu' bʌ i loq'uel ti' pusic'al. Jiñʌch mach'ʌ yom i yilan Dios. Che' ti yʌlʌ Jesús.

12Che' jini, jini ajcʌnt'añob i cha'an ti' lʌc'ʌyob Jesús. Ti' subeyob: ¿A wujil ba che' ti wen mich'ʌ fariseojob che' ñac ti yubiyob tsa' bʌ a wʌlʌ? Che' ti yʌlʌyob.

13Jesús ti' jac'ʌ: Chʌ bʌ jach bʌ cʌntisa mach'ʌ tyʌlem ya' ba'an c Tyat ti panchan mi quejel i jilel.

14La' ajnic. Muts'ulob i wut jini chʌncol bʌ i pʌs'en bij yambʌ muts'ulo' bʌ i wut, yubil. Che' jini che' juntiquil muts'ul bʌ i wut mi' pʌs'en bij yambʌ muts'ul bʌ i wut, ti cha'ticlelob mi yajlelob ochel ti jowol bʌ lum. Che' ti yʌlʌ Jesús.

15Che' jini, Pedro ti' sube Jesús: Subeñon lojon i sujmlel jini lajoñel, che'en.

16Jesús ti' jac'ʌ: ¿Mach'a ba'an ti la' ña'tyʌ i sujmlel jatyetla je'el? che'en.

17¿Mach'a ba'an mi la' ña'tyan cha'an chʌ bʌ jach mi yochel ti lac ti' ti lac ñʌc' jach mi majlel? Che' jach mi ñumel ti lac ñʌc'.

18Pero tyʌlem ti i pusic'al mu' bʌ i loq'uel ti i ti' quixtyañu. Jiñʌch mu' bʌ i bibi'tisan quixtyañu. Jiñʌch jini mach'ʌ yom i yilan Dios, che'en.

19Como ti' pusic'al quixtyañu mi loq'uel mach'ʌ wen bʌ i pensal, yic'ot tsʌnsa, yic'ot che' mi' pejcan yambʌ x'ixic, yic'ot che' mi' cha'len i tontojlel quixtyañu, yic'ot xujch', yic'ot lot, yic'ot jop't'an, che'en.

20Jiñʌch mu' bʌ i bibi'tisan quixtyañujob, jiñʌch mach'ʌ yom i yilan Dios. Ma' mi' bibi'tisan quixtyañu che' mi' cha'len uch'el che' ma' mi' pocob i c'ʌb bajche' ti' bajñel xiq'uiyob i bʌ i cha'len lac yumob ti ñoj oniyix. Che' ti yʌlʌ Jesús.

X'ixic ch'oyol bʌ ti Canaán ti' ch'ujbi Jesús

(Mr. 7.24-30)

21Jesús ti loq'ui majlel. Ti majli ya' ti lum tyac Tiro yic'ot Sidón bʌ i c'aba'.

22Ya' an juntiquil x'ixic ch'oyol bʌ ti pañimil Canaán pero ya' chumul ya' ti lum ba' ti c'oti Jesús. Ti tyʌli ya' ba'an Jesús. Ti c'am bʌ t'an ti yʌlʌ: C Yum, i jiñʌjlelet bʌ David tsa' bʌ i choco tyʌlel Dios, p'untyañon cha'an ma' cotyañon, che'en. Ñoj wocol chʌncol i ñusan quixic'al cha'an an xiba ti' pusic'al, che'en.

23Pero Jesús ma' ti' saj jac'be i t'an jini x'ixic. Che' jini, ajcʌnt'añob i cha'an Jesús ti' sube Jesús: Suben cha'an sujtic jini x'ixic como ti c'am bʌ t'an chʌncol i tsʌcleñonla majlel, che'ob.

24Che' jini ti yʌlʌ Jesús: Dios ti' chocoyon tyʌlel cha'an mij cotyan jini israelob jach bʌ max tyo bʌ ba'an mi' ch'ujbiben i t'an, como jiñʌch che' bajche' tiñʌme' tsa' bʌ sʌtyʌ i bijlel yubil, che'en. [Tiñʌme' yom i yʌle' oveja.]

25Pero jini x'ixic ti bej tyʌli i lʌq'ue' Jesús. Ti' ñocchoco i bʌ ti yebal i yoc. Ti yʌlʌ: C Yum, cotyañon, che'en.

26Jesús ti' sube: Mach yom mi chilbentyel i waj alp'eñalob cha'an jach mi chocbentyel yal ts'i' yubil, che'en. Chʌ'ʌch ti yʌlʌ Jesús cha'an ñaxan yom cotyʌnticob israelob.

27Pero jini x'ixic ti' jac'ʌ: Melelʌch bajche' ma' wʌl, c Yum. Pero jini i yal ts'i' am bʌ ti ye' mesa mi' c'uxe' i xejt'il waj mu' bʌ i p'ʌtsañob alp'eñalob, che'en.

28Jesús ti' sube jini x'ixic: X'ixic, ti jump'ej a pusic'al tsa'ix a ch'ujbi cha'an ch'ujbi c cha'len bajche' ma' c'ajtibeñon. La' aq'uentiquet che' bajche' a wom, che'en. Ti saj ora jach ti lajmi i yalobil.

Jesús mi' lajmisan yonlel xc'am'añob

29Jesús ti loq'ui majlel. Ti ñumi majlel ya' ti' ti' colem joyol bʌ ja' Galilea bʌ i c'aba'. Ya' ti letsi ti wits. Ti buchle.

30Cabʌl quixtyañujob ti c'oti ya' ba'an Jesús. Ti' pʌyʌyob tyʌlel mach'ʌ ba'an i c'ʌjnibal i yoc yic'ot muts'ulob i wut, yic'ot x'uma'ob, yic'ot mach'ʌ ts'ʌcʌl yoc i c'ʌb, yic'ot cabʌl yaño' bʌ. Ti' pʌyʌyob tyʌlel ti yebal yoc Jesús. Ti' lajmisʌyob.

31Tyoj bʌc'ñʌjel ti yubi quixtyañujob che' ñac ti yilʌ bajche' ti lajmisʌntiyob. Como x'uma'ob ti cha' quejiyob ti t'an. Cha' wenix i yoc i c'ʌb jini mach'ʌ ts'ʌcʌl yoc i c'ʌb. Ti cha' queji ti xʌmbal jini mach'ʌ ba'an i c'ʌjnibal i yoc. Ti cha' c'oti i wut jini muts'ulo' bʌ i wut. Ti queji i subob i ñuclel Dios mu' bʌ i ch'ujutisañob israelob.

Jesús ti' we'sʌyob cuatro mil winicob

(Mr. 8.1-10)

32Che' jini Jesús ti' pʌyʌ tyʌlel jini ajcʌnt'añob i cha'an. Ti yʌlʌ: P'ump'un mij q'uelob quixtyañujob como c'ʌlʌ uxp'ej q'uin wʌ' añob la quic'ot. Ma' chʌ bʌ ti' c'uxuyob. Mach com xic'ob sujtyel ti yotyot che' wi'ñayobix ame mi c'un'añob ti bij. Che' ti yʌlʌ Jesús.

33Che' jini, ajcʌnt'añob i cha'an ti yʌlʌ: ¿Bajche'qui ch'ujbi c lojon tyaje' waj wʌ' ti joch lum cha'an ñaj'acob ñoj cabʌl quixtyañu? che'ob.

34Jesús ti' c'ajtibeyob: ¿Jayq'uej waj an la' cha'an? che'en. Ti yʌlʌyob: An siete yic'ot an cha'cojt uxcojt saj chʌy, che'ob.

35Che' jini Jesús ti' subeyob quixtyañujob cha'an mi buchtyʌlob ti lum.

36Che' jini ti' ch'ʌmʌ jini waj yic'ot chʌy. Ti' sube Dios wocox i yʌlʌ. Che' jini ti' xet'e. Ti' ac'ʌyob ajcʌnt'añob i cha'an. Ti' lu' pucbeyob majlel ba'an pejtyelel quixtyañu.

37Ti' lu' c'uxuyob. Ti lu' ñaj'ʌyob. Che' jini, che' ti ujtiyob ti uch'el ti' lotyoyob siete colem chiquib but'ul i colojbal xejt'il tyac.

38Cuatro mil winicob tsa' bʌ i c'uxu jini waj yic'ot chʌy. An x'ixicob yic'ot alp'eñalob je'el pero ma' ti' tsiquiyob jaytiquil.

39Jesús ti' subeyob sujtyel quixtyañujob. Che' jini ti majli ti barco ti pañimil Magdala bʌ i c'aba'.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index