Search form

MATEO 21

Jesús ti ochi ti Jerusalén

(Mr. 11.1-11; Lc. 19.28-40; Jn. 12.12-19)

1Che' ñac lʌc'ʌlix añob ti Jerusalén ya' ti c'otiyob ti lum Betfagé bʌ i c'aba' ya' ti lʌc'ʌlel wits Olivajol bʌ i c'aba'. Che' jini Jesús ti' xiq'ui majlel cha'tiquil ajcʌnt'añob i cha'an.

2Ti' subeyob jini cha'tiquil: Cucula ya' ti jini lum ya' ti' tyojel la' wut. Ya'i mi quejel la' tyaje' cot cʌchʌl juncojt burra. Ya'an yic'ot i yal. Tiquila. Pʌyʌla tyʌlel.

3Mi an majch chʌ bʌ mi' subeñetla cha'an chʌncol la' tique' yom la' subeñob: Yom i c'ʌñe' lojon c yum. Mu' tyo lojon c wa' cha' pʌye' tyʌlel, che'etla, che' Jesús.

4Chʌ'ʌch ti ujti cha'an mi ts'ʌctiyel jini tsa' bʌ ajli ti Dios ti ñoj oniyix che' ñac ti' c'ʌñʌ i ti' juntiquil tsa' bʌ i xiq'ui yʌle' Dios. Ti yʌlʌ:

5Ma' subeñob jini quixtyañujob ya' ti lum Sión bʌ i c'aba':

Q'uelela chʌncol i tyʌlel wʌ' ba' añetla ñuc bʌ yumʌl la' cha'an. Pec' mi' mel i bʌ. C'ʌchʌl ti burro mi tyʌlel.

Jiñʌch saj burro, i yal jini yujil bʌ cuchejel.

Che' mi yʌle' ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios, che'en Jesús.

6Che' jini, jini ajcʌnt'añob i cha'an Jesús ti majliyob. Ti' cha'leyob bajche' ti subentiyob.

7Ti' pʌyʌyob tyʌlel jini ña' burra yic'ot i yal ya' ba'an Jesús. Ti' tyasibeyob i pat i yal burro ti i pislelob. Jesús ti' c'ʌchtyʌ majlel jini burro.

8Ya'an cabʌl quixtyañu. Ti' tyʌsbeyob majlel i pislelob ya' ti bij. Yaño' bʌ ti' tsepeyob jubel i c'ʌb tyac tye'. Ti' lin ac'ʌyob majlel yopol tye' ti bij.

9Jini ñaxaño' bʌ majlelob bʌ quixtyañujob yic'ot jini chʌncol bʌ i tyʌlelob ti' pat Jesús c'am ti' cha'leyob t'an. Ti yʌlʌyob: La' sujbic a ñuclel i jiñʌjlelet bʌ ñuc bʌ yumʌl David. Tijicñayet jatyet chʌncol bʌ a tyʌlel cha'an che' yom lac Yum Dios. La' sujbic i ñuclel Dios. Che' ti yʌlʌyob ti c'am bʌ t'an.

10Che' ñac ti ochi ti Jerusalén Jesús, lu' muc'ob ti t'an quixtyañujob. Lu' yom i q'uelob. Cabʌlob ti queji i yʌlob: ¿Majchqui jini? che'ob.

11An tsa' bʌ i jac'ʌyob: Jiñʌch Jesús, juntiquil tsa' bʌ i xiq'ui yʌle' Dios, ch'oyol bʌ ti Nazaret ya' ti pañimil Galilea bʌ i c'aba', che'ob.

Jesús ti' xiq'uiyob loq'uel ajchoñoñel mʌñoñel ya' ti templo

(Mr. 11.15-19; Lc. 19.45-48; Jn. 2.13-22)

12Che' jini, Jesús ti ochi ya' ti templo ba' mi' ch'ujutisañob Dios. Ya' ti pat templo an cabʌl mu' bʌ i mʌn mu' bʌ i chon animal tyac. Ti' lu' chocoyob loq'uel. Ti' ch'a' chocbeyob i mesa tyac jini ajq'uex tyaq'uiñob yic'ot i buchlib tyac jini mu' bʌ i choñob x'ujcutsu'.

13Ti' subeyob: Ya' ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios mi yʌle': Jini cotyot mi quejel i pejcʌntyel ti yotyotlel oración, che'en. Pero jatyetla tsa'ix la' sutqui ti yotyotlel ajxujch'ob. Che' ti yʌlʌ Jesús.

14Ti c'otyiyob jini muts'ulo' bʌ i wut yic'ot jini mach'ʌ ba'an i c'ʌjnibal i yoc i c'ʌb ya' ba'an Jesús ya' ti templo. Jesús ti' lajmisʌyob.

15Pero jini ñuc bʌ curajob yic'ot ajcʌntisajob cha'an i mandar israelob, ti quejiyob ti mich'an che' ñac ti yilʌ i señʌjlel ñuc tyac bʌ i p'ʌtyʌlel Jesús yic'ot che' ñac ti yubiyob i t'an alp'eñalob ya' ti templo che' ti c'am bʌ t'an ti yʌlʌyob: La' sujbic a ñuclel, i jiñʌjlelet bʌ ñuc bʌ yumʌl David tsa' bʌ i choco tyʌlel Dios, che'ob.

16Ti' c'ajtibeyob Jesús: ¿Chʌncol ba a wubin chʌ bʌ chʌncol i yʌlob alp'eñalob? che'ob. Jesús ti' jac'ʌ: Chʌncol cubin. ¿Mach'a ba'an ti la' q'uele ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios ba' mi' wʌ tyaje' ti t'an bajche' mi' sub i ñuclel Dios alp'eñalob. Mi yʌle':

Tsa'ix cʌq'ue cha'an jinic tyo saj alp'eñalob yic'ot jini mu' tyo bʌ ti chu'

mi' sub i ñuclel Dios.

Chʌ'ʌch ts'ijbubil ti' t'an Dios, che' ti yʌlʌ Jesús.

17Che' jini Jesús ti' cʌyʌyob. Ti loq'ui majlel ti Jerusalén. Ti majli ya' ti saj lum Betania bʌ i c'aba' ba' ti' ñusʌ ac'bʌlel.

Jesús ti' t'ojti'i tye' mach'ʌ ba'an i wut

(Mr. 11.12-14, 20-26)

18Ti yijc'ʌlel che' ñac chʌncol i sujtyel majlel ti Jerusalén, Jesús ti yubi wi'ñal.

19Ya' ti i ti' bij ti yilʌ juntyejc tye' higuera bʌ i c'aba'. Pero che' ñac ti' lʌc'ʌ jini tye' mach'an ti saj tyajbe i wut. I yopol jach an. Che' jini Jesús ti' sube cha'an ma'ix ba' bʌ ora mi quejel i cha' ac' i wut. Ti jini jach bʌ ora ti wa' queji i tyʌquin jini tye'.

20Tyoj bʌc'ñʌjel ajcʌnt'añob i cha'an che' ñac ti yilʌ bajche' ti ujti. Ti' c'ajtibeyob Jesús: ¿Bajche'qui isujm che' saj ora jach ti tyʌqui jini tye'? che'ob.

21Jesús ti' subeyob: Melel mic subeñetla mi muc'ʌch la' ch'ujbin ti jump'ej jach la' pusic'al cha'an chʌ'ʌch mi quejel i yujtyel, mi ma'an cha'p'ej la' pensal, mach jinic jach ch'ujbi la' cha'len bajche' ti la' wilʌ ti ujti yic'ot jini tye', pero ch'ujbi la' suben jini wits je'el cha'an i ch'uye' loq'uel i bʌ wʌ'wʌ'i, cha'an mi majlel ti ochel ya' ti colem ja'. Mi muq'uic la' ch'ujbin chʌ'ʌch mi quejel i yujtyel.

22Mi muq'uic la' ch'ujbin ti jump'ej la' pusic'al mi quejel la' wʌq'uentyel chʌ bʌ jach yes mi la' c'ajtin ti oración. Che' ti yʌlʌ Jesús.

I p'ʌtyʌlel i t'an Jesús

(Mr. 11.27-33; Lc. 20.1-8)

23Ti ochi ti templo Jesús. Che' mu' tyo ti cʌntisa ya' ti c'otiyob jini ñuc bʌ curajob yic'ot xñoxob año' bʌ i ye'tyel cha'an israelob. Ti yʌlʌyob: ¿Baqui tyʌlem a we'tyel cha'an ma' niq'ui cha'len jini mu' ba a cha'len? ¿Majchqui ti yʌq'uet ili a we'tyel cha'an ma' niq'ui mele'? che'ob.

24Jesús ti' jac'ʌ: Joñon je'el an chʌ bʌ com j c'ajtibeñetla. Mi ti la' jac'ʌ, che' jini mi quejel c subeñetla baqui tyʌlem que'tyel, che'en.

25¿Majchqui ti' xiq'ui jini Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌm ja'? ¿Jim ba Dios o jim ba quixtyañujob? Che' ti yʌlʌ Jesús. Che' jini ti queji i bajñel subeñob i bʌ: ¿Bajche'qui yom mi lac jaq'ue'? Mi ti la cʌlʌ Dios ti xiq'ui mi quejel i cha' c'ajtibeñonla, ¿chucoch mach'an ti la' ch'ujbi? Che' mi quejel i yʌle', che'ob.

26Pero mi ti la cʌlʌ winicob ti' xiq'ui, cho'onla, mux lac bʌc'ñan quixtyañujob como mi' lu' ña'tyañob jini Juan jiñʌch juntiquil tsa' bʌ i xiq'ui yʌle' Dios, che'ob.

27Che' jini ti' subeyob Jesús: Mach cujil lojon isujm majchqui ti' xiq'ui cha'an i yʌq'ue' ch'ʌm ja' jini Juan, che'ob. Che' jini Jesús ti' subeyob: Chʌ'ʌch joñon je'el, mach'an mic subeñetla baqui ch'oyol i p'ʌtyʌlel c t'an cha'an mic cha'len ili tyac. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Lajoñel cha'an cha'tiquil alobob

28Jesús ti' bej cha'le t'an. Ti yʌlʌ: ¿Bajche' mi la' pensalin jini mu' bʌ c subeñetla? An juntiquil winic an cha'tiquil alo' bʌ i yalobilob. Ti' sube juntiquil: Calobil, cucu ya' ti toñel tic ts'ujsubol che' mi ñumel ili q'uin, che'en.

29Pero jini alob ti' jac'ʌ: Mach com c majlel, che'en. Pero ti wi'il ti' q'uextyʌ i pensal. Ti majli ti toñel bajche' ti subenti.

30Ti ñumi ts'itya' ora jini winic ti majli ya' ba'an yambʌ i yalobil. Ti' xiq'ui majlel ti toñel je'el. Jini cha'ticlel bʌ i yalobil ti' jac'ʌ: Muc'ʌch quejel c majlel, c tyat, che'en. Pero mach'an ti majli.

31Che' jini, ti jini cha'tiquil bʌ, ¿majchqui ti yoque cha'le bajche' yom i tyat? ¿Jim ba jini ñaxan bʌ? ¿Jim ba jini wi'ilix bʌ? che'en Jesús. Ti' jac'ʌyob: Jini ñaxan bʌ, che'ob. Che' jini Jesús ti' subeyob: Melel mic subeñetla cha'an jini xlot bʌ xch'ʌm tyojoñel yic'ot x'ixicob mu' bʌ i choñob i bʌ mi quejel i yumiñob Dios che' mach'an mi la' yumin Dios jatyetla.

32Como jini Juan tsa' bʌ yʌc'ʌ ch'ʌm ja' ti tyʌli i cʌntisañetla bajche' yom mi la' wajñel ti tyoj. Pero mach'an ti la' ch'ujbi cha'an melel i t'an. Pero jini xlot bʌ xch'ʌm tyojoñelob yic'ot x'ixicob mu' bʌ i choñob i bʌ ti' ch'ujbiyob. Pero jatyetla aunque ti la' wilʌ bajche' ti' q'uextyʌyob i pensal, mach'an ti la' q'uextyʌ la' pensal la' cʌye' la' mul cha'an la' ch'ujbin i t'an. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Lajoñel cha'an jini simaron bʌ ajtroñelob

(Mr. 12.1-12; Lc. 20.9-19)

33Jesús ti' subeyob: Ñʌch'tyanla jini yambʌ lajoñel. An juntiquil i yum otyot ti yʌc'ʌ ti pʌc'ol jumpejt ts'ujsubol. Ti' joy corrajli. Ti' chajpʌ i yajñib ba' mi' pets'beñob loq'uel i ya'lel. Ti' ts'ʌpʌ chan bʌ i q'ueloñib, jiñʌch chan bʌ wa'lib cha'an i q'uintyan pañimil. Ti yʌc'ʌ ti majñʌntyel jini jumpejt ts'ujsubol. Che' jini ti majli ti ñajt bʌ pañimil.

34Che' ti yorojlel i tyuc'ob ts'ujsub ti' choco majlel i yajtoñel ya' ba'an jini ajcʌñʌtya ts'ujsubol cha'an mi' t'ox ch'ʌmben i wut bajche' ti wʌ alʌyob.

35Pero jini ajcʌñʌtya ts'ujsubol ti' chucuyob jini ajtoñelob. Ti' jats'ʌ juntiquil, ti' tsʌnsʌ yambʌ, ti' julu ti tyun yambʌ.

36Jini i yum ts'ujsubol ti' cha' choco majlel yambʌ ajtroñelob. Pero más onix ti' choco majlel che' bajche' ti ñaxan. Pero jini ajcʌñʌtya ts'ujsubol lajal ti' tyʌc'lʌyob.

37Ti wi'il ti' xiq'ui majlel i yalobil como ti' pensali: Muc'ʌch i wersa q'uelob ti ñuc calobil, che'en.

38Pero che' ñac jini ajcʌñʌtya ts'ujsubol ti yilʌyob jini i yalobil i yum ts'ujsubol ti' subuyob i bʌ: Jiñʌch mu' bʌ i quejel i yochel ti yum jini ts'ujsubol. La' lac tsʌnsan. Che' jini mi quejel lac ch'ʌme' ili ts'ujsubol, che'ob.

39Chʌ'ʌch ti' chucuyob. Ti' loc'sʌyob ti ts'ujsubol. Ti' tsʌnsʌyob. Che' ti' cha'le lajoñel Jesús.

40Che' jini Jesús ti' c'ajtibeyob jini ñuc bʌ curajob yic'ot jini xñoxob año' bʌ i ye'tyel ba'an israelob: ¿Che' mi tyʌlel jini i yum ts'ujsubol chuquiyes mi quejel i tyumben jini ajcʌñʌtya ts'ujsubol mi la' wʌl? che'en.

41Ti' jac'ʌyob: Mi quejel i tsʌnsañob jini simaron bʌ ajcʌñʌtya ts'ujsubol. Ma'ix mi quejel i saj p'untyʌntyel. Che' jini mi quejel i yʌq'uen jini ts'ujsubol ti majñʌntyel yaño' bʌ ajcʌñʌtya ts'ujsubol mu' bʌ quejel i t'ox aq'uen i wut che' ti yorojlel, che'ob.

42Jesús ti' subeyob: ¿Mach'a ba'an ti la' q'uele jini Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios? An ba' mi yʌl:

Jini tyun tsa' bʌ i chocoyob jini ajmel tyun bʌ otyot

ti ochi ti' wentyʌlel oy ti xujc' otyot.

Jiñʌch i cha'libal lac Yum.

Tyoj bʌc'ñʌjel mi laj q'uele' jini tsa' bʌ i cha'le.

Chʌ'ʌch an ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios. Che' ti yʌlʌ Jesús.

43Jesús ti' bej pejcʌyob jini ñuc bʌ curajob yic'ot jini xñoxob ano' bʌ ye'tyel. Ti' subeyob: Jin cha'an mic subeñetla: Ma' mi quejel la' bej aq'uentyel la' cʌñʌtyan i t'an Dios jatyetla israelet bʌ la. Pero mi quejel i yʌq'uentyelob jini mu' bʌ i ch'ujbiben bajche' ts'ijbubil, che'en.

44Yic'ot cha'an jini tyun ujtyel bʌ cʌle', majchical jach mi yajlel ti pam jini tyun mi quejel i bic'tiyel. Pero mi jini tyun mi yajlel ti pam quixtyañu mi quejel i juch'e' bajche' ts'ubejn. Che' ti yʌlʌ Jesús.

45Che' ñac ti yubiyob jini lajoñel tyac, jini ñuc bʌ curajob yic'ot xñoxob año' bʌ i ye'tyel ti' ña'tyʌyob cha'an chʌncol i tyajtyʌlob ti t'an.

46Yomob i chuc Jesús cha'an mi yotsan ti cʌchol pero ti' bʌc'ñʌyob ame mi mich'añob quixtyañujob. Como jini quixtyañujob ti' ña'tyʌyob cha'an Jesús jiñʌch juntiquil tsa' bʌ xiq'ui yʌle' Dios.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index