Search form

MATEO 23

Jesús mi' tyaj ti t'an fariseojob yic'ot ajcʌntisajob cha'an mandar i cha'an israelob

(Mr. 12.38-40; Lc. 11.37-54; 20.45-47)

1Che' jini Jesús ti' sube quixtyañujob yic'ot ajcʌnt'añob i cha'an:

2Jini ajcʌntisajob cha'an i mandar israelob yic'ot jini fariseojob wen yujilob pejtyelel i sujmlel ts'ijbubil ti i mandar Moisés.

3Yom mi la' jac'ben i t'an. Yom mi la' cha'len bajche' mi' subeñetla cha'an jini mandar tyac. Pero mach yom la' lolon cha'len bajche' mi la' wilan mi' cha'leñob. Como mi' bajñel ñusan i cha'len bajche' mi' cʌntisañetla la' cha'len.

4Ma'an majch ch'ujbi i lu' ts'ʌctisan ti pejtyelel bajche' mi' cʌntisañob quixtyañujob i yajñelob. Como ti' lolon oc' isʌ jini mandar tsa' bʌ yʌq'ue Moisés. Che' bajche' chʌncol i yʌq'uen i cuche' ñoj al bʌ i cuch quixtyañujob yubil. Pero i bajñelob mach'an mi' saj cotyañob i cuche' tsa' bʌ i bajñel oc'ʌsʌyob mi yic'ot junts'ijtic i yal c'ʌb mi' cotyañob, yubil.

5Ti pejtyelel chʌ bʌ jach mi' cha'leñob che' jach mi' cha'len cha'an mi' q'uejlel ti wen ti quixtyañujob. Jini fariseojob yic'ot ajcʌntisajob mi' cʌchob ti' pam yic'ot ti c'ʌb ts'itya' colem bʌ jun ba' ts'ijbubil i t'an Dios. Más on i ch'ʌjlil i yoc i bujc che' bajche' i tyʌlel mi' xojob yambʌ quixtyañujob.

6Mi' mulañob jini más wen tyac bʌ buchlibʌl ya' ti q'uiñejel tyac. Yic'ot ti i templo israelob yom i buchtyʌl ya' ba' mi buchtyʌl jini quixtyañujob mu' bʌ i q'uejlel ti ñuc.

7Yomob cha'an quixtyañujob mi' saludaliñob ti calle tyac che' bajche' mi an i ñuclel. Che' ti' tyaja ti t'an fariseojob yic'ot ajcʌntisajob cha'an mandar i cha'an israelob Jesús.

8Pero jatyetla, mach yom mi la' chan isan la' bʌ cha'an mi la' wʌq'uen quixtyañujob i pejcañetla ti maestro. Como ti la' pejtyel la' wermañujob la' bʌ. An juntiquil jach la' maestrojon.

9Mach la' pejcan ti la' tyat yambʌ winicob wʌ' ti mulawil. Como an juntiquil jach bʌ la' tyat, jiñʌch jini am bʌ ti panchan.

10Yic'ot mach la' wʌq'uen quixtyañujob i pejcañetla ti i yum, como an juntiquil jach la' yumon, Cristojon yajcʌbil bʌ i cha'an Dios.

11Jini mu' bʌ i q'uejlel ti más ñuc ya' ti' tyojlel Dios, jiñʌch jini mu' bʌ i cha'len cotyaj ti tyojlel i pi'ʌlob.

12Como majchical jach mi' lolon pʌt i bʌ ti ñuc mi quejel i ju'sʌntyel. Pero jini pec'o' bʌ i pusic'al mi quejel i q'uejlel ti ñuc.

13P'ump'uñetla che' bajche' mi quejel la' ñusan wocol jatyetla fariseojet bʌ la yic'ot ajcʌntisajet bʌ la cha'an mandar. Cha'chajp la' pensal. Como che' bajche' mi la' cʌntisan quixtyañujob chʌncol la' mʌctyʌbeñob i yumiñob Dios. Jatyetla je'el ma'ix mi la' yumin Dios yic'ot ma'ix mi la' wʌc'ob i yumiñob Dios jini yomo' bʌ.

14P'ump'uñetla che' bajche' mi quejel la' ñusan wocol jatyetla fariseojet bʌ la yic'ot ajcʌntisajet bʌ la cha'an mandar. Cha'chajp la' pensal. Como mi la' lolon chilbeñob i yotyot tyac xmeba' ixicob cha'an bajche' mi la' lotiñob. Mi la' lolon mele' tyam bʌ oración cha'an mi la' mʌctyʌbeñob quixtyañujob i ña'tyan bajche' mi la' cha'len. Cha'an chʌ'ʌch mi la' cha'len más tyo wocol mi quejel la' wʌq'uentyel la' xot'e la' mul.

15P'ump'uñetla che' bajche' mi quejel la' ñusan wocol jatyetla fariseojet bʌ la yic'ot ajcʌntisajet bʌ la cha'an mandar. Cha'chajp la' pensal. Mi la' majlel ti ñajt tyac bʌ pañimil. Mi la' c'axel ti junxejlel colem ja' cha'an la' sajcan juntiquil mu' bʌ la' wʌq'uen i q'uextyan i pusic'al cha'an bajche' mi' ch'ujbin Dios cha'an mi' ch'ujbin bajche' mi la' lolon cʌntisañob. Pero che' tsa'ix i sutqui i bʌ quixtyañu cha'an ti la' caj, más leco bajche'etla mi quejel i yajñelob. Ti pejtyeleletla mi quejel la' ñusan wocol ti xot'mulil ti c'ajc.

16P'ump'uñetla che' bajche' mi quejel la' ñusan wocol jatyetla ajcʌntisajetla, como che' bajche' muts'ul la' wut bʌ ajpʌs bijetla yubil. Mi la' lolon ale' mi an majch mi' tyaje' ti t'an templo cha'an mi' wa'chocon i t'an, mach wersa mi' cha'len jini tsa' bʌ yʌlʌ. Pero mi ti' tyaja ti t'an jini oro am bʌ ti templo wersa mi' cha'len chʌ bʌ yes ti yʌlʌ, lolon che'etla.

17Mach'an mi la' ña'tyan. Muts'ul la' wut. ¿Baqui bʌ más ñuc mi la' wʌl? ¿Jim ba jini oro? ¿Mach'a ba jini templo ba' mi' tyaj i c'ʌjnibal oro cha'an Dios?

18Yic'ot je'el mi la' wʌle': Mi an majch mi' tyaje' ti t'an i yajñib i majtyan Dios cha'an mi' wa'chocon i t'an, mach wersa mi' cha'len jini tsa' bʌ yʌlʌ. Pero mi ti' tyaja ti t'an i majtyan Dios am bʌ ti yajnib i majtyan Dios, mi la' wʌle' cha'an wersa mi' cha'len jini tsa' bʌ yʌlʌ, lolon che'etla.

19Mach'an mi la' ña'tyan. Muts'ul la' wut. ¿Baqui bʌ más ñuc? ¿Jim ba i majtyan Dios o mach'a ba i yajnib i majtyan Dios ba' mi' tyaj i c'ʌjnibal i majtyan Dios?

20Como jini mu' bʌ i tyaje' ti t'an i yajnib i majtyan Dios cha'an mi' wa'chocon i t'an, mach jinic jach jini i yajnib i majtyan Dios mi' tyaje' ti t'an pero mi' tyaj ti t'an je'el ti pejtyelel chʌ bʌ tyac an ti pam i yajnib.

21Jini mu' bʌ i tyaj ti t'an templo cha'an i wa'chocon i t'an mach jinic jach jini templo mi' tyaje' ti t'an pero mi' tyaj ti t'an Dios je'el mu' bʌ i yajñel ya' ti templo.

22Yic'ot je'el mu' bʌ i tyaje' ti t'an jini panchan cha'an mi' wa'chocon i t'an mach jinic jach panchan mi' tyaj ti t'an pero mi' tyaje' ti t'an je'el jini ñuc bʌ i buchlib Dios yic'ot jini am bʌ ti' buchlib.

23P'ump'uñetla che' bajche' mi quejel la' ñusan wocol jatyetla fariseojet bʌ la yic'ot ajcʌntisajet bʌ la cha'an mandar. Cha'chajp la' pensal. Mi la' wʌq'uen Dios junchajp loq'uem bʌ ti diez tyac jini pimel tyac menta bʌ i c'aba' yic'ot anís yic'ot comino. Pero mach'an mi la' jac' la' cha'len jini más ñuc bʌ cʌntisa ts'ijbubil bʌ ti mandar tyac. Jini más ñuc bʌ jiñʌch jini tyoj bʌ melojel, yic'ot p'untyaya cha'an la' wom la' cotyan la' pi'ʌlob yic'ot i xuc'tyʌlel la' pusic'al ti' tyojlel Dios. Yom mi la' wʌq'uen jujunchajp loq'uem ti diez tyac ofrenda pero yom mi la' cha'len jini yambʌ wen tyac bʌ je'el.

24Muts'ul la' wut bʌ ajpʌs bij yubil. Cha'an mach'an mi la' ña'tyan i sujmlel jini chʌncol bʌ la' cʌntisan mi la' pʌse' che' bajche' ñoj ñuc jini mach'ʌ ba'an ñoj ñuc i sujmlel tyac. Pero mi la' lolon ñusan la' cʌntisan jini ñoj ñuc bʌ i sujmlel tyac. Che' bajche' muq'uic la' chic loq'uel jini us yubil ti jini mu' bʌ la' jape', pero mi la' buq'ue más colem bʌ animal camello bʌ i c'aba' yubil.

25P'ump'uñetla cha'an bajche' mi quejel la' ñusan wocol jatyetla fariseojet bʌ la yic'ot ajcʌntisajet bʌ la cha'an mandar. Cha'chajp la' pensal. Ti q'uelol che' bajche' wen bʌ quixtyañujet bʌ la, pero ti la' pusic'al bele' la' wom xujch' yic'ot mi la' niq'ui mulan chʌ bʌ an i cha'an la' pi'ʌlob. Che'ʌch bajche' mi la' wen poque' i pat vaso yic'ot ch'ejew pero ya' ti mal but'ul ti xujch' yic'ot yambʌ mach'ʌ wen bʌ.

26Muts'ul la' wut bʌ fariseojet bʌ la yubil. Jini yom bʌ jiñʌch cha'an mi la' ñaxan sʌc isan la' pusic'al. Che' jini sʌquetixla ti mal yic'ot ti q'uelol. Che' bajche' mi la' ñaxan poc i mal vaso yic'ot ch'ejew yubil. Che' jini sʌquix ti mal yic'ot ti pat.

27P'ump'uñetla che' bajche' mi quejel la' ñusan wocol jatyetla fariseojet bʌ la yic'ot ajcʌntisajet bʌ la cha'an mandar. Cha'chajp la' pensal. Como lajaletla che' bajche' tyun bʌ i yotyotlel tyac ch'ujlelʌl. C'otyajax sʌsʌc cha'an boñolix ti tyan, pero ya' ti mal bibajax cha'an but'ul ti bʌquel tyac yic'ot chʌ bʌ jach pʌc'benix.

28Chʌ'ʌch añetla yubil. Tyoj mi la' pʌs la' bʌ ti' wut quixtyañujob. Pero but'ul la' pusic'al ti lot yic'ot simaronlel.

29P'ump'uñet bʌ la cha'an bajche' mi quejel la' ñusan wocol jatyetla fariseojet bʌ la yic'ot ajcʌntisajet bʌ la cha'an mandar. Cha'chajp la' pensal. Mi la' mele' tyun bʌ i yotyotlel ti pam ba' ti mujqui ch'ujlelʌl cha'an la' c'ajtisan jini tsa' bʌ i xiq'ue yʌle' Dios ti ñoj oniyix. Mi la' ch'ʌle' i crusil i wentyʌlel ya' ba' ti ch'ujñʌntiyob jini quixtyañujob tsa' bʌ ajniyob ti tyoj ti ñoj oniyix.

30Mi la' wʌle': Mi wʌ'ic añon lojon wʌ' ti mulawil che' wʌ' ti ajniyob jini lac yumob ti ñoj oniyix ma'an ti lojon cotyʌyob i tsʌnsan jini tsa' bʌ i xiq'ui yʌle' Dios ti ñoj oniyix, lolon che'etla.

31Pero cha'an chʌ'ʌch mi la' wʌle' chʌncox la' wʌc' ti tsictiyel cha'an i jiñʌjleletla jini tsa' bʌ i tsʌnsʌyob jini tsa' bʌ i xiq'ui yʌle' Dios ti ñoj oniyix.

32Ts'ʌctisan, che' jini, jini tsa' bʌ tyejchi i cha'len jini la' yumob ti ñoj oniyix. Chʌ'ʌch ti subeyob cha'an Jesús ti' wʌ ña'tyʌ cha'an mi quejel i tsʌnsʌntyel.

33Jesús ti yʌlʌ je'el: Jatyetla lajaletla bajche' lucum tyac. ¿Bajche' mi quejel la' puts'tyan xot'mulil ti c'ajc mi la' wʌl? Mach saj ch'ujbi.

34Mi quej c xiq'ue' tyʌlel wʌ' ba' añetla jini mu' bʌ i xiq'ue' yʌle' Dios, yic'ot winicob am bʌ cabʌl i ña'tyʌbal yic'ot ajcʌntisajob. Pero an mu' bʌ quejel la' tsʌnsañob. An mu' bʌ quejel la' joc'tyʌl ti cruz cha'an la' tsʌnsañob. An mu bʌ quejel la' jats' ti pʌchi ya' ti templo tyac. An mu' bʌ quejel la' wen tyʌc'lan. Che' mi majlelob ti yambʌ lum ya' mi quejel la' majlel la' tsʌclañob majlel cha'an la' bej tyʌc'lañob.

35Jin cha'an Dios mi quejel i yotsan ti la' wenta che' bajche' mi ti la' tsʌnsʌyob yubil ti pejtyelelob jini tyoj bʌ quixtyañujob tsa' bʌ tsʌnsʌntiyob c'ʌlʌ ti tsʌnsʌnti jini tyoj bʌ Abel ti ñoj oniyix, c'ʌlʌ ti tsʌnsʌnti Zacarías i yalobil bʌ Berequías tsa' bʌ tsʌnsʌyob ya' ti jajp templo ya' ti t'ejl ba' ti puluyob i majtyan Dios ti ñoj oniyix.

36Melelʌch mic subeñetla cha'an ti caj pejtyelel jini tsa' bʌ ujti c'ʌlʌ ti ñoj oniyix mi quejel i yʌq'uentyel i xot'e' che' bajche' mi i mulobʌch ili quixtyañujob año' bʌ ti mulawil wale iliyi. Che' ti' yʌlʌ Jesús como mi quejel i tsʌnsañob.

Jesús ti yuc'tyʌ Jerusalén

(Lc. 13.34-35)

37Jatyetla añet bʌ la ti Jerusalén mu' bʌ la' tsʌnsan jini tsa' bʌ i xiq'ui yʌle' Dios, mu' bʌ la' jule' ti tyun jintyo ti tsʌnsʌnti jini ajsubt'añob tsa' bʌ i choco tyʌlel Dios. Jayyajlel com c much'quiñetla yubil che' bajche' ña' mut mi luts i yal. Pero mach la' wom.

38Q'uele a wilan la' colem templo mi quejel i joch cʌytyʌl.

39Ma'ix mi quejel la' cha' ilañon jintyo ti yorojlel mi quejel la' wʌl: La' sujbic a ñuclel jatyet mu' bʌ a tyʌlel cha'an che' yom Dios. Chʌ'ʌch mi quejel la' wʌle'. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index