Search form

MATEO 24

Jesús ti wʌ alʌ mi quejel i jisʌntyel templo

(Mr. 13.1-2; Lc. 21.5-6)

1Jesús ti loq'ui ti templo. Ti queji i majlel. Ya' ti c'oti ajcʌnt'añob i cha'an. Ti queji i pʌsben Jesús i c'otyajlel jini templo.

2Pero Jesús ti yʌlʌ: Q'uele bajche' yilal. Pero melel mic subeñetla ma'ix mi quejel i saj cʌytyʌl mi jump'ejlic tyun ti pam yambʌ. Mi quejel i lu' jisʌntyel. Che' ti wʌ alʌ Jesús.

Señʌjlel tyac cha'an i yujtibal mulawil

(Mr. 13.3-23; Lc. 21.7-24; 17.22-24)

3Ti majliyob ti jump'ej wits Olivajol bʌ i c'aba'. Che' ñac ya' buchul Jesús ti c'otiyob ajcʌnt'añob i cha'an, cha'an i bajñel pejcan. Ti yʌlʌyob: Com a subeñon lojon jalajqui mi quejel i ts'ʌctiyel pejtyelel jini. ¿Chuqui ti seña mi quejel i pʌstyʌl che' i yorojlel mi quejel a cha' tyʌlel, che' i yorojlel mi quejel i jilel mulawil? che'ob.

4Che' jini, Jesús ti' subeyob: Yom wen xuc'uletla cha'an ma' majch ch'ujbi i lotiñetla.

5Como cabʌlob mi quejel i tyʌlelob mu' bʌ i quejel i c'ʌmbeñon j c'aba'. Mi quejel i lolon alob: Joñon Cristojon, yajcʌbilon bʌ i cha'an Dios, che'ob mi quejel i yʌlob. Cabʌl mi quejel i lotintyelob.

6Mi quejel la' wubin ti alol an guerra wʌ'i mi ya'i mi ba'ical. Pero mach yom mi la' cha'len bʌq'uen. Chʌ'ʌch mi quejel i wersa yujtyel. Pero max tyo jinic i yujtibal mulawil.

7Junmujch' quixtyañu mi quejel i contrajin yambʌ junmujch'. Yumʌlob yic'ot año' bʌ ti' wenta mi quejel i cha'len guerra ti i contra yambʌ yumʌl. Ti cabʌl pañimil tyac mi quejel wi'ñal yic'ot c'am'an tyac yic'ot yujquel lum tyac.

8Pejtyelel iliyi i tyejchibal jax tyo wocol mu' bʌ quejel i ñusañob quixtyañujob.

9Che' jini mi quejel i chuquetla cha'an i yʌq'uetla ti tyʌc'lʌntyel. Mi quejel i tsʌnsañetla. Ti pejtyelelob año' bʌ ti mulawil mi quejel i ts'a'q'ueletla cha'an tij caj.

10Ti jim bʌ ora cabʌl mi quejel i cʌy i ch'ujbiñon. Mi quejel i ts'a'q'uelob yic'ot mi quejel i yʌc'ob ti' c'ʌb i contrajob jini yaño' bʌ mach'ʌ ba'an ti' cʌyʌ i ch'ujbiñon.

11Mi quejel i tyʌlel cabʌl xlotyob mu' bʌ i lolon yʌlob cha'an xiq'uilob tyʌlel i cha'an Dios. Cabʌlob mi quejel i lolon ch'ujbiñob.

12Mi quejel i ñoj oc'an simaronlel. Cha'an ti caj i simaronlel, cabʌl mi quejel i cʌyob i p'untyañob i pi'ʌlob.

13Pero majchical jach bej xuc'ul mi' cuche' i wocol c'ʌlʌ ti yujtibal wocol tyac mi quejel i cotyʌntyel.

14Mi quejel i sujbel ti pejtyelel pañimil tyac jini wen bʌ t'an cha'an i yumintyel Dios cha'an mi lu' ubiñob ti pejtyelel quixtyañujob. Che' jini mi quejel i tyʌlel i yorojlel mi jilel mulawil.

15Mi quejel la' wilan mi yujtyel bajche' ti wʌ alʌ tsa' bʌ xiq'ui yʌle' Dios Daniel bʌ i c'aba'. Ti' ts'ijbu cha'an mi quejel la' wilan jini ñoj bibajax bʌ mu' bʌ i jisan cabʌl chʌ bʌ yes tyac ya'ix wa'al ya' ba' mach yom ochic ti ch'ujul bʌ ajnibʌl ti colem templo ya' ti Jerusalén. Jini mu' bʌ i q'uele' ili jun yom i ch'ʌmben isujm che' mi yilan bajche' jini, cha'an jiñʌch jini tsa' bʌ wʌ ajli.

16Che' jini, jini año' bʌ ti Judea che' mi' q'uele' bajche' mi yujtyel yom puts'icob majlel ti wits.

17Ti jim bʌ ora jini am bʌ ti' pat i yotyot mach yom jalec cha'an i yochel i ch'ʌme' loq'uel chʌ bʌ an i cha'an ti i yotyot.

18Jini am bʌ ti cholel mach yom cha' sujtic ti yotyot mi cha'anic i loc'san i pislel.

19Ñoj p'ump'uñob che' bajche' mi quejel i ñusañob wocol jini x'ixicob cʌñʌtyʌbil tyo bʌ i cha'an i yalobil yic'ot jini chʌncol tyo bʌ i tsu'san i yalobil.

20C'ajtibenla Dios ti oración cha'an mach ti yorojlel tsʌñal mi la' wersa majlel ti puts'el, mi ti i q'uiñelel c'aj oj, che'en.

21Ñoj wocol mi quejel i yujtyel ti ili bʌ q'uin tyac. Más wocol che' bajche' ti pejtyelel wocol tyac c'ʌlʌ ti tyejchibal mulawil c'ʌlʌ ti yujtibal mulawil. Mach'an ba' bʌ ora lajal bʌ wocol mi quejel i ñumel.

22Mi mach'an mi' com isan ili q'uin tyac Dios, mach'an majch i cuchu. Pero mi quejel i com isʌntyel cha'an ti caj mi' p'untyan Dios jini tsa' bʌ i wʌ yajcʌ cha'an i yajñel ti i cha'añʌch.

23Che' jini mi an majch mi' subeñetla: Q'uele wʌ' an wʌ'i jini Cristo, yajcʌbil bʌ i cha'an Dios, che'en, o yambʌ mi yʌle': Q'uele ya'an jini yajcʌbil bʌ i cha'an Dios ya'i, che'en, mach yom mi la' ch'ujbin.

24Como mi quejel i tyʌlel cabʌl xlotyob mu' bʌ i lolon subob i bʌ ti Cristo, jini yajcʌbil bʌ i cha'an Dios. An mu' bʌ i lolon yʌlob cha'an xiq'uilob tyʌlel i cha'an Dios. Mi quejel i pʌsob seña tyac yic'ot ñuc tyac bʌ i p'ʌtyʌlel cha'an yom i lotiñob mi jinic yajcʌbilo' bʌ i cha'an Dios mi ti mejliyob.

25Pero tsa'ix c wʌ subetla bajche' mi quejel i yujtyel.

26Jin cha'an mi ti' subeyetla: Q'uele ya'an Cristo ya' ti tyʌquin bʌ joch lum, che'ob, mach yom majliquetla. O mi ti subeyetla: Q'uele wʌ'an Cristo ti mali ili otyot, che'ob, mach yom la' ch'ujbin.

27Como che' lajal bajche' mi tsictiyel i c'ʌc'al chajc c'ʌlʌ ya' ba' mi' pasel q'uin c'ʌlʌ ya' ba' mi' p'ʌjquel q'uin chʌ'ʌch je'el mi quejel c tsictiyel ti' wut pejtyelel quixtyañujob che' mic cha' tyʌlel Joñon i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob.

28Ba'ical jach an chʌ bʌ chʌmen ya' mi quejel i much'quiñob i bʌ xtya'jol. Che' ti yʌlʌ Jesús. Ti lajoñel yom i yʌle' che' but'ul mulawil ti i simaronlel quixtyañujob Jesús mi quejel i tyʌlel i melob.

Bajche' yilal mi quejel i cha' tyʌlel Jesús

(Mr. 13.24-37; Lc. 21.25-33; 17.26-30, 34-36)

29Jesús ti' bej cha'le cʌntisa. Ti yʌlʌ: Che' ti jin jach bʌ ora che' ñumeñix i yorojlel wocol mu' bʌ i wersa ñumel, mi quejel i yic'an jini q'uin. Mach'an mi quejel i lejmel i c'ʌc'al uw. Mi quejel i yajlel tyac jubel ec'. Jinic tyo chʌ bʌ an ti chan mi quejel i nijcʌyel.

30Che' jini ya' ti chan mi quejel i yilañob seña che' mic tyʌlel Joñon i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob. Ti pejtyelelob año' bʌ ti mulawil mi quejel i lu' cha'leñob uq'uel. Mi quejel i yilañoñob Joñon i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob che' mi quejel c tyʌlel ti tyocal tic p'ʌtyʌlel yic'ot ti ñoj c'otyajax bʌ c ñuclel.

31Ti c'am bʌ i t'an trompeta mu' bʌ i yuctisʌntyel mi quejel c xic' tyʌlel ajtroñelob i cha'an bʌ Dios ch'oyolo' bʌ ti panchan. Mi quejel i much'quiñob jini yajcʌbilo' bʌ i cha'an Dios ti chʌnwejlel mulawil c'ʌlʌ ba'ical jach añob.

32Cʌñʌla jini lajoñel cha'an jini higuera tye'. Che' an i buts, che' chʌncol ch'oquiñejel i yopol che' jini mi la' ña'tyan lʌc'ʌlix i yorojlel q'uin tyunil.

33Che' je'el che' mi la' q'uel chʌncol i yujtyel tyac iliyi, lʌc'ʌlix i yorojlel mi quejel c cha' tyʌlel. Mero más lʌc'ʌlix mach tyalon, yubil.

34Melel mic subeñetla mi quejel i yujtyel tyac ti pejtyelel iliyi che' max tyo ti sajtiyob ili quixtyañujob año' bʌ ti ili ora.

35Mi quejel i sʌc jilel majlel ti pejtyelel jini chan yic'ot mulawil, pero c t'an mach saj jil.

36Mach'an majch yujil baqui bʌ q'uin o baqui bʌ ora mi quejel i yujtyel jini, mi ajtroñelobic i cha'an Dios ch'oyolo' bʌ ti panchan. Jini jach c Tyat am bʌ ti panchan yujil isujm. Mi jinic joñon i yalobilon mach cujil isujm.

37Che' lajal che' bajche' ti ujti che' ñac wʌ' an ti mulawil Noé bʌ i c'aba' chʌ'ʌch je'el mi quejel i yujtyel ti yorojlel che' mic cha' tyʌlel Joñon i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob.

38Che' ñac wʌ' an ti mulawil Noé, che' max tyo ti tyʌli jini but' ja', quixtyañujob ti' cha'leyob uch'el, ti' cha'leyob ñujpuñel, ti' sijiyob i yalobilob c'ʌlʌ ti jim bʌ q'uin che' ñac ti ochi Noé ti barco bʌ otyot.

39Mach'an ti' ña'tyʌyob mi an chʌ bʌ yes mi quejel i yujtyel jintyo ti tyʌli but' ja'. Ti lu' jiliyob. Chʌ'ʌch bajche' jini mi quejel i yujtyel che' mic cha' tyʌlel Joñon i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob.

40Ti jim bʌ ora añob cha'tiquil winic ti jumpejt cholel. Juntiquil mi quejel i pʌjyel majlel. Yambʌ mi quejel i cʌytyʌl.

41Cha'tiquil x'ixicob chʌncolob ti motin juch'bal. Juntiquil mi quejel i pʌjyel majlel. Yambʌ mi quejel i cʌytyʌl.

42Yom bej chajpʌbiletla como mach'an mi la' ña'tyan baqui bʌ ora mi quejel i cha' tyʌlel la' Yum.

43Ña'tyanla jini. Mi tsa'ic i ña'tyʌ i yum otyot bajche' ora ti ac'bʌlel mi quejel i c'otyel ajxuch', p'ixilʌch che' jini cha'an ma'an mi yʌc' ochel ti yotyot i ch'ʌme' chʌ bʌ an i cha'an.

44Jini cha'an yom bej chajpʌbiletla. Como che' ma'ix chʌncol la' saj pensalin cha'an mi quej c tyʌlel, Joñon i Pi'ʌlon bʌ Quixtyañujob mi quejel c tyʌlel. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Jini xuc'ul bʌ ajtroñel yic'ot jini mach'ʌ xuc'ul

(Lc. 12.41-48)

45Jesús ti' cha'le lajoñel bʌ t'an. Ti yʌlʌ: Mic subeñetla majchqui jini xuc'ul bʌ ajcʌñʌtya troñel mu' bʌ i wen ña'tyan bajche' mi' cha'len i troñel i yum. I yum mi' cʌye' ti' wenta ti pejtyelel am bʌ ti yotyot cha'an i lu' aq'ueñob i yuch'el ti yorojlel.

46C'ajacña i yoj jini ajcʌñʌtya troñel che' mi quejel i c'otyel i yum i q'uele' ts'ʌcʌl chʌncol i cha'len jini tsa' bʌ subenti i cha'len.

47Melel mic subeñetla: I yum mi quejel i yotsan ti' wenta jini xuc'ul bʌ ajcʌñʌtya troñel ti pejtyelel chʌ bʌ tyac yes an i cha'an.

48Pero mi simaron jini ajcʌñʌtya troñel, mi ti queji i bajñel pensalin cha'an mach wa' c'ot i yum,

49mi ti queji i jats'ob jini yambʌ ajtroñelob i pi'ʌlob ti troñel, mi ti queji ti uch'el yic'ot ti jap lembal yic'ot xq'uixñijelob,

50che' jini mi quejel i c'otyel i yum ti jump'ej q'uin che' ma'an chʌncol i saj pijtyan i c'otyel, che' ti yorojlel che' mach yʌxʌl i yoj.

51Mi quejel i yʌq'uen i ñusan jini más wocol bʌ xot'mulil. Che' jini mi quejel i choque' loq'uel cha'an ya' mi yajñel yic'ot jini cha'chajpo' bʌ i pensal. Ya'i mi quejelob ti uq'uel yic'ot tsʌts mi quejel i c'uxob i yej. Che' ti yʌlʌ Jesús.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index