Search form

MATEO 7

Mach yom la' lolon ale' mi an i mul yambʌ

(Lc. 6.37-38, 41-42)

1Mach yom la' lolon al mi an i mul juntiquil che' max tyo ti yoque tsictyay mi an o mi mach'an. Che' jini ma'an mi yʌl Dios añʌch la' mul je'el cha'an ti caj a t'an.

2Lajalʌch bajche' mi la' lolon ale' an i mul la' pi'ʌlob, chʌ'ʌch je'el mi quejel i yʌletla an la' mul.

3¿Bajche'qui isujm che' ch'ujbi a wilan i ts'ubil tye' ti' wut a wermañu che' mach'an ma' pensalin mi an colem xujc'u' tye' ti a wut, yubil?

4Che' an xujc'u' tye' ti a wut yubil, ¿bajche'qui ch'ujbi a suben a wermañu: Aq'ueñon c loc'sʌbeñet i ts'ubil tye' ti a wut? che'et.

5Cha'chajp la' pensal. Jini yom bʌ yi, ma' ñaxan loc'san jini colem xujc'u' tye' am bʌ ti a wut, yubil. Che' jini, ch'ujbi a wen q'uel cha'an ma' loc'sʌben i ts'ubil tye' am bʌ ti' wut a wermañu. Chʌ'ʌch ti' cha'le cʌntisa Jesús cha'an jini más an bʌ i mul mu' bʌ i lolon ale' an i mul i pi'ʌl.

6Mach yom la' wʌq'uen ts'i' chʌ bʌ ch'ujul. Che' mich' jini ts'i' mi' c'uxetla. Mach yom mi la' wʌq'uen chityam chʌ bʌ ñoj lets bʌ i tyojol. Como che' jach mi' tyejq'ue' ti lum. Che' bajche' jini, mach yom la' suben i t'an Dios mu' bʌ laj q'uel ti ch'ujul jini mu' bʌ i junyajlel wajlen i t'an Dios.

C'ajtinla, sʌclanla, pejcanla

(Lc. 11.9-13; 6.31)

7Bej c'ajtibenla Dios chʌ bʌ yom la' cha'an. Mi quejel i yʌq'ueñetla. Bej sʌclanla. Mi quejel la' tyaje'. C'ajtibenla Dios, che' bajche' chʌncol la' jats'e' i ti' otyot yubil. Mi quejel i jambeñetla.

8Como jini mu' bʌ i c'ajtin mi quejel i yʌq'uentyel. Jini mu' bʌ i sʌclan mi quejel i tyaje'. Jini mu' bʌ i jats'e' i ti' otyot mi quejel i jambentyel.

9¿Am ba juntiquiletla tyatyʌlet bʌ la mu' bʌ quejel la' wʌq'uen la' walobil tyun che' mi c'ajtin waj?

10¿Mu' ba quejel la' wʌq'uen lucum che' mi' c'ajtin chʌy?

11Che' jini, jatyetla, aunque simaroñetla, a wujila la' wʌq'uen la' walobil wen tyac bʌ. Lac Tyat am bʌ ti panchan más tyo mi quejel i yʌq'uen wen tyac bʌ jini mu' bʌ i c'ajtin.

12Bele' cha'libenla wen bʌ la' pi'ʌlob che' bajche' mi la' mulan i cha'libeñetla je'el. Como jiñʌch mu' bʌ i xic'onla lac cha'len i mandar Moisés yic'ot tsa' bʌ i ts'ijbuyob jini tsa' bʌ i xiq'ui yʌle' Dios ti ñoj oniyix.

Saj bʌ i ti' bij

(Lc. 13.24)

13Che' wʌ' tyo añetla ti mulawil cha'lenla xʌmbal ti bij saj bʌ i ti' yubil. Colem i pochtyʌlel, ñuc i ti' jini bij ba' mi' majlelob ti xot'mulil. An cabʌl mu' bʌ i yochelob ya'i.

14Pero saj i ti' jini saj bʌ bij ba' mi yochelob mu' bʌ i yʌq'uentyelob tsiji' bʌ i cuxtyʌlel. Mach'an cabʌl mu' bʌ i yochelob ya'i.

Ti i wut mi cʌjñel tye'

(Lc. 6.43-44)

15Cʌñʌtyan la' bʌ cha'an jini xlot bʌ ajcʌntisajob mu' bʌ i lolon alob cha'an i t'añʌch Dios chʌncol i puc majlel. Mi' lolon pʌsob i bʌ che' bajche' ñoj uts bʌ tiñʌme' mi' lolon cha'len, pero ti' pusic'al an i simaronlel che' bajche' ñoj simaron bʌ ma'tye'lel ts'i' yubil. [Tiñʌme' yom i yʌle' oveja.]

16Pero ch'ujbi la' cʌn jini quixtyañujob chʌ bʌ mi' cha'leñob che' bajche' mi la' cʌñe' tye' ti i wut. Como mach'an mi la' tyuq'ue' i wut ts'ujsub ba' ch'ix jach mi colel, mi higo bʌ i wut tye' ba' ts'ujsub jach mi colel.

17Jini wen bʌ tye' mi yʌc' wen bʌ i wut. Jini mach'ʌ wen bʌ tye' mi yʌc' mach'ʌ wen bʌ i wut.

18Jini wen bʌ tye' mach ch'ujbi i yʌq'ue' mach'ʌ wen bʌ i wut. Jini mach'ʌ wen bʌ tye' mach ch'ujbi i yʌq'ue' wen bʌ i wut.

19Pejtyelel tye' tyac mach'ʌ ba'an mi yʌc' wen bʌ i wut mi sejq'uel. Mi pulel ti c'ajc.

20Che' bajche' mi la' cʌñe' tye' ti i wut, che' je'el mi la' cʌñe' xlot bʌ ajcʌntisa cha'an ti' cha'libal. Che' ti' cha'le cʌntisa Jesús.

Mach ti pejtyelelob mi yochelob ti panchan

(Lc. 13.25-27)

21Ti' bej cha'le cʌntisa Jesús. Ti yʌlʌ: Mach ti pejtyelelob mu' bʌ i pejcañon ti i yum mi quejel i yochel ti panchan ba' mi' cha'len yumʌl Dios. Jin jach mu' bʌ i cha'leñob bajche' yom i pusic'al c Tyat am bʌ ti panchan.

22Che' mi quejel i c'otyel i yorojlel melojel ya' ba'an Dios ti panchan cabʌlob mi quejel i subeñob: C Yum, joñon lojon ti lojon c subu majlel a t'an. Ti lojon j c'ʌñʌ a c'aba' cha'an ti lojon c choco loq'uel xiba ti' pusic'al quixtyañujob yic'ot ti a c'aba' ti lojon c pʌsʌ cabʌl ñuc tyac bʌ a p'ʌtyʌlel. Chʌ'ʌch cabʌl mi quejel i yʌlob.

23Che' jini, mi quejel c subeñob: Mach'an ba' bʌ ora tij cʌñʌyetla. Mach c cha'añeticla. Loq'uenla wʌ' ba'añon ti pejtyeletla tsa' bʌ la' cha'le mach'ʌ wen. Chʌ'ʌch mi quej c subeñob, che' Jesús.

Cha'chajb i ts'ajquil i yebal bʌ otyot

(Lc. 6.47-49; Mr. 1.22)

24Jesús ti' bej cha'le cʌntisa. Ti yʌlʌ: Jini mu' bʌ i yubin c t'an, mu' bʌ i ch'ujbin bajche' mi cʌle' jiñʌch che' bajche' juntiquil winic am bʌ i ña'tyʌbal mu' bʌ mele' i yotyot. Pero ñaxan tyam mi' pique' lum cha'an mi' tyaje' tyun ba' mi' wa'chocon i ts'ajquil i ye'bal otyot.

25Ti tyʌli ja'al. Ti wen tyam'ʌ ja'. P'ʌtyʌl bʌ ic' ti' wen jats'ʌ i yotyot. Pero mach'an ti bujchi como tsʌts chucul ti tyun.

26Pero jini mu' bʌ i yubin c t'an pero mach'an mi' ch'ujbin mu' bʌ i subentyel, jiñʌch che' bajche' juntiquil winic mach'ʌ ba'an i ña'tyʌbal mu' bʌ i mele' i yotyot ti pam ji'. Mach'an tyam bʌ i ts'ajquil i yebal otyot.

27Ti tyʌli ja'al. Ti wen tyam'ʌ ja'. Ti ñumi p'ʌtyʌl bʌ ic'. Ti bujchi i yotyot. Ñoj p'ump'un bajche' ti jili i yotyot. Chʌ'ʌch ti' cha'le lajoñel Jesús.

28Che' ñac ti ujti i sube' Jesús jini t'an, tyoj bʌc'ñʌjel ti yubiyob quixtyañujob cha'an i cʌntisa.

29Jesús mach'an ti' cʌntisʌyob bajche' yambʌ ajcʌntisajob. Como tsiquil an i p'ʌtyʌlel i t'an Jesús.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index