Search form

ROMANOS 6

Mi laj cojlel loq'uel ti' p'ʌtyʌlel mulil

1¿Chʌ bʌ yom mi lac cha'len, che' jini? ¿Yom ba mi lac bej cha'len mulil cha'an Dios mi' más pʌs'eñonla i yutslel i pusic'al?

2Mach'an. Mi sajlic. Sajtyemonixla yubil cha'an ma'ix mi lac bej jaq'ue' mulil. ¿Bajche' ch'ujbi lac bej cha'len mulil, che' jini?

3¿Mach ba la' wujil isujm cha'an ti lac pejtyelel tsa' bʌ lac ch'ʌmʌ ja' mi la cajñel la quic'ot Cristo? Cha'an ti sajti Cristo cha'añonla, che' bajche' chʌncol lac cʌc' lac bʌ ti sajtyel la quic'ot yubil che' mi lac ch'ʌme' ja'.

4Ti sajtiyonla yubil. Cha'an ti lac ch'ʌmʌ ja' che' bajche' ti mujquiyonla la quic'ot Cristo yubil. Jin cha'an che' bajche' ti tyejchi loq'uel Cristo ba'an sajtyemo' bʌ cha'an ti' ñuclel Dios lac Tyat, che' joñonla je'el ti tyejchiyonla yubil cha'an ch'ujbi la cajñel ti tsiji' bʌ laj cuxtyʌlel.

5Como mi añonla ti Cristo cha'an ti sajtyiyonla yubil che' bajche' ti sajti Cristo, mi lac tyejchel ti tsiji' bʌ laj cuxtyʌlel je'el che' bajche' ti tyejchi Cristo.

6Como che' ñac ti' bajle ti cruz Cristo che' bajche' ya' ti bajle tsucul bʌ lac pusic'al yic'ot je'el cha'an i jisʌntyel i simaronlel lac pusic'al cha'an ma'ix bej chuculonla ti' p'ʌtyʌlel mulil.

7Como che' an majch mi sajtyel, tsa'ix cojli ti' p'ʌtyʌlel mulil.

8Mi ti sajtiyonla la quic'ot Cristo, la cujil isujm mi quejel lac cha' cuxtiyel la quic'ot je'el.

9Como la cujil isujm cha'an ti cha' tyejchi loq'uel Cristo ba'an sajtyemo' bʌ, ma'an ba' bʌ ora mi quejel i cha' sajtyel. Mach ch'ujbi i cha' sajtyel.

10Como che' ñac ti sajti Cristo jasʌl junyajlel ti sajti cha'an i lu' xot'beñob i mul quixtyañujob. Pero wale cha' cuxulix cha'an mi' tsictisan i ñuclel Dios.

11Jatyetla, je'el, ña'tyanla che' bajche' sajtyemetixla cha'an mach'an mi' nijcʌbeñetla la' pusic'al mulil. Pero ña'tyanla che' bajche' cha' cuxuletla cha'an mi la' tsictisan i ñuclel Dios, como tyem añonla la quic'ot lac Yum Cristo Jesús.

12Jin cha'an, che' wʌ tyo añonla ti mulawil mach yom mi lac saj cʌc' lac pusic'al i yotsañonla ti mulil. Como mulil mi' jop' i wersa nijcʌbeñonla lac jaq'ue' i tsuculel lac pusic'al.

13Mach yom mi la cʌc' lac bʌc'tyal i cha'len mulil. Pero jini yom bʌ, jiñʌch cha'an la cʌc' lac bʌ ti Dios. Como tsa'ix sajtiyonla la quic'ot Cristo yubil. Wale anix tsiji' bʌ laj cuxtyʌlel. Yom mi la cʌc' lac bʌ ti Dios cha'an i c'ʌñonla lac cha'len wen bʌ lac cha'libal.

14Como mach ch'ujbi i bej yʌsañonla mulil como wale ma'ix añonla ti' wenta jini oniyix bʌ mandar pero añonla ti' wenta i yutslel i pusic'al Dios.

Lajoñel cha'an chʌ bʌ mi lac yumin

15¿Bajche' ma' pensalin che' jini? ¿Yom ba mi lac cha'len mulil che' ma'ix bej añonla ti' wenta oniyix bʌ mandar pero añonixla ti' wenta i yutslel i pusic'al Dios? Mach'an. Mi sajlic.

16Como wen la' wujil isujm che' mi la cʌc' lac bʌ ti' wenta juntiquil yumʌl, i winiconla jini yumʌl che' jini. Wersa mi lac jaq'ue' chʌ bʌ mi' xic'onla lac cha'len. Che' bajche' jini, che' mi la cʌc' lac bʌ cha'an mi lac yumin mulil, wersa mi lac xot'e' lac mul che' mi lac sajtyel. Che' mi la cʌc' lac bʌ cha'an mi lac yumin Dios, mi yʌq'ueñonla la cajñel ti tyoj.

17Ti wajali ti la' wʌc'ʌ la' bʌ la' yumin mulil. Pero wale, wocox i yʌlʌ Dios tsa'ix la' ch'ujbibe ti jump'ej la' pusic'al i cʌntisʌ tsa' bʌ aq'uentiyetla ti Dios.

18Wale tsa'ix cojliyetla ti mulil tsa' bʌ la' yumi. Tsa'ix ochiyetla ti i winiquetla Dios cha'an mi la' cha'len chʌ bʌ tyoj ti' wut.

19(Chʌncol c subeñetla jini t'an ti lajoñel tyac como mero wocol mi la' ch'ʌm'en isujm.) Che' lajal bajche' ti wajali ti la' wʌc'ʌ la' bʌ cha'an mi la' cha'len ba'ical bʌ la' tsuculel yic'ot la' simaronlel jintyo ma'ix i p'isol la' simaronlel. Wale, che' jini, yom mi la' wʌc' la' bʌ cha'an mi la' cha'len chʌ bʌ tyoj ti' wut Dios cha'an mi la' wajñel ti i cha'añetla Dios ti junyajlel.

20Como che' ñac chʌncol tyo la' wʌc' la' bʌ la' yumin mulil mach libre añetla cha'an mi la' cha'len chʌ bʌ tyoj.

21¿Chʌ bʌ yes i c'ʌjnibal jini tsa' bʌ la' cha'le wajali mu' bʌ la' quisnin la' cha' pensalin? Ma'ix sajlic i c'ʌjnibal. Che' jach mi yʌc'onla ti xot'mulil che' mi lac sajtyel.

22Pero wale tsa'ix colbentiyetla ti i p'ʌtyʌlel mulil. Ti ochiyetla ti i winic Dios. Mi la' wochel ti i cha'añet bʌ la Dios. Mi quejel la' wʌq'uentyel la' cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel.

23I tyojol lac mul jiñʌch che' mi quejel lac majlel ti xot'mulil che' mi lac sajtyel, pero lac majtyan mu' bʌ i yʌq'ueñonla Dios jiñʌch laj cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel che' mi la cajñel la quic'ot Cristo Jesús lac Yum.

Jini wen bʌ tʼan

© 1976, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index