Search form

Sang'hano 10

Petili na Kolineliyo

1Uko Kaisaliya kukala na munhu imwe yatangigwe Kolineliyo, mkulu wa wawalangulizi wa chibumbila chimwe cha Walumi chitangigwe “Chibumbila cha wakalizi cha Italiya.” 2Kakala munhu yakalile kondumba Mulungu, yeye na wanhu wa ukaye yake wakala wamtosela Mulungu. Iviya kawataza ng'hani Wanhu weli ngayengaye na kutambika kwa Mulungu siku zose. 3Ikala saa kenda imisi viyawonile malaguso funhu funhu, kamuwona msenga wa kuulanga wa Mulungu komwizila na kamtanga, “Kolineliyo!”

4Kolineliyo kamulola msenga wa kuulanga kwa kudumba na kalonga, “Mwenevale, chino choni?”

Msenga iyo kedika, “Mulungu kanogeligwa na nhosa yako na sang'hano zako kwa ngayengaye, nayo kezakwidika. 5Sambi watume wanhu uko Yopa wakamtange munhu yotangigwa Saimoni, zina jake dimwenga Petili. 6Kokala muna ikaye ya Saimoni yosang'hana mbende, yoyokala habehi na bahali.” 7Maabaho msenga wa kuulanga iyo kasegela, na Kolineliyo kawatanga wasang'hani wake waidi na mkalizi, mkalizi iyo niija yakalile yondumba Mulungu nayoyokwaminika mwa iwaja wowomsang'hanila. 8Kawalongela yose yoyamulawile na kawatuma Yopa.

9Siku isondelele, saa sita imisi wanhu waja viwakalile muna inzila habehi na kufika Yopa, Petili kakwela kuchisuwili muladi yatose. 10Kawona nzala na kalonda ndiya yaje, na ndiya viikalile yosasaligwa kawona malaguso. 11Kawona kuulanga kwa Mulungu kugubuligwa na chinhu fana golole kulu dohumulusigwa muna isi kwa banzi zose nne. 12Mgati ya digolole kukala na chila modeli ya wanyama wose weli na magulu mane, na wowotambala hasi na videge va kuulanga. 13Kahulika dizi domulongela, “Petili, Inuka, uchinje wano na uwaje!”

14Petili kalonga, “Aka, Mndewa! Sinakuja chinhu chochose chambule mwiko hebu hachinasafyigwa.”

15Dizi dimulongela kaidi, “Sekeulonge chinhu chisafyigwe na Mulungu kuwa chambula mwiko.” 16Mbuli iyo ilawilila miyanza mitatu, maabaho golole diya dibwelezigwa kuulanga kwa Mulungu.

17Petili yang'hali kazaganyika na malaguso yano yana fambulo jaki, wanhu waja watumigwe kwa Kolineliyo wafika kuna ikaye ya Saimoni koyakalile, nawo wema kunze ya ulwivi, 18watanga kwa dizi kulu na wauza, “Hano hano mgeni yotangigwa Saimoni Petili?”

19Saimoni yang'hali kokwazanywa na malaguso yayo fambulo jake choni, Muhe Yelile kamulongela, “Petili, hano hana wanhu watatu wokuzahila weye. 20Ivo isasale na uhulumuke, sekeudumbe kuhita nawo kwaviya niwatuma niye.” 21Petili kahumuluka na kawalongela wanhu wawo, “Munhu yomunzahila iyo niye. Habali mwiza?”

22Wamwidika, “Cholawa kwa Kolineliyo, mkulu wa wakalizi, munhu yomdumba Mulungu na kalondigwa na Wayahudi wose. Msenga wa kuulanga wa Mndewa kamulongela yakutange weye ukaye yake muladi yahulike chochose cha kulonga choulinacho.” 23Maabaho Petili kawalongela wanhu wawo wengile muna ikaye muladi wagone kwa siku dimwe

Siku isondelele Petili kaisasala kamala na kandusa kuhita hamwe nawo, na wandugu wengi kulawa Yopa wahita naye. 24Siku de kaidi Petili kafika Kaisaliya, Kolineliyo kakala kowagozela uko, hamwe na ndugu zake na mambwiya zake wa habehi woyawagoneke. 25Petili viyakalile kokwingila muna ikaye, Kolineliyo kalawa kunze kumuhokela, kamtumbalila mavindi na kumwinamina. 26Mbali Petili kamwinula, “Inuka,” kamulongela, “Niye mwenyewo namunhu fana weye.” 27Petili kagendelela kulonga na Kolineliyo viwakalile wokwingila muna ikaye, umo kawafika wanhu wengi waiting'hana hamwe. 28Kawalongela, “Mweye wenyewo movimanya kuwa Muyahudi kalemigwa na malagilizo ya dini yake kukala na munhu yeli siyo Muyahudi hebu kumulaula. Mbali Mulungu kanilagusa sekenimtange munhu yoyose hasafyigwe hebu kambula mwiko. 29Ivo vimunitangile silemile kwiza bule. Lelo nomuuzani, Munitangila choni?”

30Kolineliyo kedika, “Siku mane yafosile saa kenda imisi, nikala muna ikaye yangu notosa. Bahaja munhu yayawale viwalo vizelu chwe kema haulongozi hangu, 31kalonga, ‘Kolineliyo, Mulungu kahulika nhosa zako na hazimiza bule sang'hano yako ya kuwataza ngayengaye. 32Lelo watume wanhu wahite Yopa kumtanga Saimoni zina dimwenga Petili, kokala muna ikaye ya Saimoni yosang'hana mbende, yoyokala habehi na bahali.’ 33Ivo bahaja niwatuma wanhu kumwako, na weye kutenda vinogile kwiza. Lelo cheye wose chabahano haulongozi ha Mulungu, chogozela kuhulika chinhu chochose chiulagilizigwe na Mndewa uchilongele.”

Mbuli za Petili

34Maabaho Petili kandusa kulonga, “Lelo novimanya kuwa kweli Mulungu habagula. 35Mbali kowatogola wanhu wowomtosela yeye na wowosang'hana yanogile haulongozi hake bila kulola lukolo. 36Mweye movimanya usenga uyatumile Mulungu kwa wanhu wa Isilaeli, kupeta Mbuli Inogile ya tindiwalo kufosela Yesu Chilisito, yeli Mndewa wa wose. 37Mweye movimanya chochiwalawilile muna isi yose ya Yudeya, kwandusila Galilaya Yohana viyakomeleze kuwapetela wanhu na kubatiza. 38Movimanya mbuli za Yesu wa Nazaleti na viya Mulungu viyangidile Muhe Yelile na ludabwa. Kahita chila hanhu, katenda yanogile na kawahonya wanhu wose wakalile wolangulizigwa na Mwihi kwaviya Mulungu kakala nayo. 39Cheye cha wakalangama wa chila chinhu chiyatendile mwa Wayahudi na Yelusalemu. Wamkoma kwa kumuwamba mumsalaba. 40Mbali siku nhatu hamwande ya ifa yake, Mulungu kanzilibuka, na kamtenda yawoneke, 41mbali hawoneke na chila munhu, ila kwa waja wakalangama wowasaguligwe na Mulungu, kwa cheye chidile na kung'wa hamwe nayo hamwande ha kuzilibuka kwake. 42Kachilagiliza chiwapetele wanhu Mbuli Inogile na kuwalongela kuwa yeye iyo yasaguligwe na Mulungu yawe mulangulizi wa iwagima na wadanganike. 43Walotezi wose wa Mulungu walonga mbuli zake, walonga kuwa wose wowomuhuwila iyo wezalekeleligwa uhasanyi wawo kwa kufosela udaho wa zina jake.”

Wanhu weli siyo Wayahudi wohokela Muhe Yelile

44Petili viyakalile yang'hali kolonga, Muhe Yelile kawahulumukila wanhu wose wowakalile wotegeleza usenga wake. 45Wahuwila wa Chiyahudi wowengizigwe ulungwana wowezile na Petili kulawa Yopa wazanywa kwaviya Mulungu viyawagidile chitumetume chake cha Muhe Yelile wanhu weli siyo Wayahudi. 46Kwaviya wawahulika wolonga ulonzi umwenga na wamtogoza Mulungu. Maabaho Petili kalonga, 47“Wanhu wano wahokela Muhe Yelile fana vichihokele cheye. Vino munhu yoyose kodaha kuwalemesa sekewabatizigwe na mazi?” 48Ivo kawalagiliza wabatizigwe kwa zina da Yesu Chilisito. Maabaho wamulamba yakale nawo kwa siku ndodo.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index