Search form

Sang'hano 12

Manhesa mengi

1Siku ziya mfalume Helode kawagwila wahuwila wamwenga wa bumbila da wahuwila wa Chilisito, na kawagaza. 2Kawalongela wakalizi wamkome kwa panga Yakobo ndugu yake Yohana. 3Viyawonile Wayahudi wanogeligwa na chiya chiyatendile, kagendelela na kahita kumgwila Petili. Yano yalawilila muna zisiku za Didugila da Magate hayanagumigwa Lusu. 4Viyakomeleze kumgwila Petili kamwika mchifungo, muna yamakono ya mabumbila mane ya wakalizi wane wane. Helode kalonda Pasaka ihamala yamulekelele haulongozi ha wanhu. 5Petili viyakalile yang'hali mchifungo, wahuwila wamtosela kwa Mulungu.

Petili kolekeleligwa

6Ichilo chiya Helode yang'hali hanamulava Petili kunze haulongozi ha wanhu, Petili kakala kagona hagati ha wakalizi waidi, kazingilizigwa minyololo midi na wakala wokaliza ulwivi lwa ichifungo. 7Bahobaho, msenga wa kuulanga wa Mndewa kalawila, bung'hulo dimwemwesa muna ichiheleto chiya. Msenga wa kuulanga iyo kamtowa Petili mulubavu na kamulamsa. Kalonga, “Hima! Inuka!” Na baho minyololo iwamzingilize muna yamakono ilagala. 8Maabaho msenga wa kuulanga ija kamulongela, “Iyawale viwalo vako na vilatu vako.” Petili katenda ivo. Maabaho kamulongela, “Iyawale koti jako na unisondelele.” 9Petili kamsondelela kunze ya ichifungo, mbali havimanyile bule yoyatendigwe na msenga wa kuulanga yakala yolawilila kweli, ila kagesa kawona malaguso. 10Wafosa chituwo cha mwanduso cha wakalizi na che kaidi, maabaho wafika muna ulwivi lwa zuma lwa kwingilila muna dibululu. Lwivi luwafungukila lwenyewo, nawo walawa kunze. Viwakalile wang'hali wohita muna inzila imwe, bahaja msenga wa kuulanga iyo kamuleka Petili.

11Petili viyavimanyile chochimulawilile, kalonga, “Lelo novimanya kweli kuwa Mndewa kamtuma msenga wake wa kuulanga yanilave muna yamakono ya Helode na kulawa chila chinhu chowachilolele Wayahudi chitendeke.” 12Viyakalile kogesa ivo, kahita kuna ikaye ya Maliya, mami yake Yohana, zina jake dimwenga Maliki. Uko wanhu wengi waiting'hana na kutosa. 13Petili kahodiza ulwivi lwa kunze, na msang'hani yotangigwa Loda keza kumwidika. 14Nayo viyamanyile dizi da Petili, kadeng'helelela ng'hani mbaka kakimbila bila kuvugula ulwivi na kawalongela wanhu kuwa Petili kema kunze ya ulwivi. 15Wamulongela, “Kuna lukwale.” Mbali yeye kakanhamiza kulonga kuwa ikala ivo. Walonga, “Iyo ni msenga wa kuulanga wake!”

16Petili kagendelela kuhodiza na viwavugule na kumuwona, wazanywa. 17Petii kawapungila mkono wanyamale, kawalongela Mndewa viyamulavile muna ichifungo. Maabaho kawalongela wagale mbuli iyo kwa Yakobo na waja wahuwila wamwenga, maabaho kasegela kahita hanhu hamwenga.

18Viifikile imitondo, wakalizi wengilwa na mkangagile kwa chiya chimulawilile Petili. 19Helode kalagiliza wamzahile, mbali hawamuwonile bule. Ivo kawauza waja iwakalizi na kalagiliza wakomigwe.

Maabaho Helode kasegela Yudeya kahita Kaisaliya, kakala uko lusita ludodo.

Ifa ya Helode

20Helodi kawehila ng'hani wanhu wa Tilo na Sidoni, ivo wahita hamwe kumulola. Teng'hu watenda umbwiya na Balasito, yakalile msang'hani yokwaminika muna ikaye ya mfalume muladi yawataze. Maabaho wahita kwa Helode na wampula kuwe na tindiwalo, kwaviya zisi zawo zihuwila isi ya mfalume kupata ndiya.

21Muna isiku yoisaguligwe Helode kayawala viwalo vake va chifalume na kakala muna ichigoda chake cha ufalume, kawalongela wanhu. 22Wanhu walandula madizi, “Dino siyo dizi da munhu, mbali da imwe wa milungu!” 23Bahobaho msenga wa kuulanga wa Mndewa kamgwisa hasi Helode kwaviya hamtunhize Mulungu. Kadigwa na sango na kadanganika.

24Mbuli ya Mulungu igendelela na kwenela.

25Balinaba na Sauli viwakomeleze usang'hano wawo, wabwela kulawa Yelusalemu, wamsola Yohana yoyatangigwe Maliki.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index