Search form

Sang'hano 13

Balinaba na Sauli wosaguligwa na kutumigwa

1Mgati mwa bumbila da wahuwila wa Chilisito da Antiyokiya kukala na walotezi wa Mulungu na wafundiza, nawo wakala Balinaba, na Saimoni yoyatangigwe Mtitu, na Lukiyo yolawila Chilene, na Sauli, na Manaeni yoyaleligwe na Helode. 2Viwakalile wotosa kwa Mndewa na kufunga kuja, Muhe Yelile kawalongela, “Nibagulileni Balinaba na Sauli kwa ichimu cha sang'hano iniwatangile.”

3Viwakomeleze kufunga na kutosa, wawekila makono na kawaleka wahita.

Uko Chipulo

4Balinaba na Sauli wagaligwa na Muhe Yelile, wahulumukila Seleukiya, na kulawa uko wengila muna ingalawa mbaka Chipulo. 5Viwafikile Salami, wapeta Mbuli ya Mulungu muna zikaye za kutosela za Wayahudi. Yohana Maliki kakala mtazi wawo.

6Wahita visiwa vose va Pafo, uko wamfika Muyahudi imwe muhawi, mulotezi wa uvwizi yotangigwa Bali Yesu. 7Munhu iyo kakala mbwiya wa Seligiyo Paulo, mkulu wa ichisiwa, munhu yeli na luti. Seligiyo Paulo kawatanga Balinaba na Sauli wahite kumwake kwaviya kalonda yahulike Mbuli ya Mulungu. 8Mbali iyo imuhawi Bali Yesu, zina jake dimwenga Elima, kalonda yamtende imkulu ija wa ichisiwa yaleke kuhuwila na kaisosokanya nawo. 9Mbali Sauli, zina jake dimwenga Paulo, kuno kamema Muhe Yelile, kambunhulila yameso Elima, 10kalonga, “Weye mwana wa Mwihi! Weye ni mwihi wa chila chinhu chinogile. Kumema uvwizi na ubozi wose, na siku zose huleka bule kuuzeha ukweli wa Mndewa! 11Sambi mkono wa Mndewa wizakwamha, na weye kwizakuwa chipofu na hwizawona bung'hulo da zuwa kwa lusita ludodo.”

Bahobaho kungugu na ziza vimwizila, na kahita uko na uko kolonda munhu wa kumwamha mkono yamulangulize. 12Mkulu wa ichisiwa viyawonile yaja yalawilile, kahuwila kwaviya kazanywa kwa mafundizo ya mbuli za Mndewa.

Antiyokiya yili uko Pisidiya

13Paulo na wayage wang'ola ingalawa kulawa Pafo mbaka Pelige, bululu da Pamfiliya. Uko Yohana Maliki kawaleka, kabwela Yelusalemu. 14Wagendelela na umwanza kulawa Pelige kuhita Antiyokiya yili uko Pisidiya. Muna Isiku ya Mhumulo wengila mwiikaye ya kutosela na wakala hasi. 15Chitabu cha Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa na ichitabu cha walotezi wa Mulungu havisomigwa, wakulu wa kaye ya kutosela ya Mulungu watuma usenga, “Wandugu, one muhawa na mbuli ya kuwalongela wanhu wano, walongeleni.” 16Paulo kenuka kenula mkono wake na kandusa kulonga,

“Mweye Waisilaeli wayangu na mweye wanhu womumtosela Mulungu! Nitegelezeni!” 17Mulungu wa wanhu wano wa Isilaeli kawasagula wasaho zetu, kuwatemela mate wanhu wawo baho hawakalile wageni muna isi ya Misili, na kwa udaho wake mkulu kawalava muna isi iyo 18na kwa miyaka malongo mane kawafunyila umoyo kudibwilingu. 19Kayabananga makabila saba muna isi ya Kanani na kaweng'ha wanhu wake isi ija iwe yawo. 20Yano yose yakala kwa miyaka magana mane na malongo matano.

“Hamwande, Mulungu kaweng'ha walotezi wa Mulungu mbaka muna zisiku za mulotezi wa Mulungu Samweli. 21Maabaho wanhu viwapulile wawe na mfalume, Mulungu kaweng'ha Sauli, mwana wa Kishi wa kabila da Benjamini yawe mfalume wawo kwa chipindi cha miyaka malongo mane. 22Mulungu viyamulavile Sauli, kamtenda Daudi yawe mfalume wawo. Mulungu kalonga mbuli ya Daudi, ‘Nimuwona Daudi, mwana wa Yese, munhu yaunogele umoyo wangu. Yeye kezatenda chila chinhu chonimulonda yachitende.’ 23Kulawa muna welesi wa Daudi, Mulungu kawagalila wanhu wa Isilaeli Mulopozi Yesu, fana viyalongile. 24Yang'hali Yesu hanakwandusa sang'hano yake, Yohana kawapetela wanhu wose wa Isilaeli waleke uhasanyi wawo na wabatizigwe. 25Nayo Yohana viyakalile kokomeleza usang'hano wake, kawalongela wanhu, ‘Mweye mwogesa niye nayelihi? Si niye bule imumgoza. Mbali imwe kokwiza kuchisogo changu, iyo niye sifaya bule hata kwiinama na kufungula nzabi za vilatu vake.’

26“Waisilaeli wayangu, welesi wa Bulahimu, na mweye wanhu wose muli siyo Wayahudi womumtosela Mulungu, mbuli ino ya ulopozi igaligwa kumwetu. 27Wanhu wa Yelusalemu na walangulizi wawo hawavimanyile kuwa Yesu kakala yelihi, na hawavimanyile mbuli za walotezi zowosoma chila Isiku ya Mhumulo. Ivo wamtagusa Yesu fana walotezi viwalongile. 28Ingawa hawapatile chimu cha kumtagusa ifa, wamulamba Pilato yamkome. 29Viwakomeleze kutenda chiya chandikigwe muna Yamaandiko Yelile kwa ichimu chake, wamuhulumusa kulawa muna umsalaba na wamwika muna dileme. 30Mbali Mulungu kamzilibula, 31na kwa siku nyingi kakala kowoneka na waja woyengile nawo kulawa Galilaya kuhita Yelusalemu. Wawo sambi ni wakalangama wake kwa wanhu wa Isilaeli. 32Na cheye chowapetela Mbuli Inogile, mbuli ija Mulungu iyailagane na wasaho zetu. 33Mulungu kaifikizila kumwetu cheye, iwana wawo chilagano icho kwa kumzilibula Yesu, fana viyandikikwe muna Izabuli yekaidi,

‘Weye iyo mwanangu,

Diyelo niwa Tati yako.’

34Mulungu kamzilibula na hamulekile lukuli lwake luwole muna dileme, Mulungu kalonga,

‘Nizakwing'ha balaka zelile na za kweli zoniilagane na Daudi.’ 35Na hanhu hamwenga muna ichitabu cha Zabuli kalonga

‘Whizamuleka mtumigwa wako Yelile yawole muna dileme.’

36Kwaviya Daudi viyakomeleze kumsang'hanila Mulungu muna ugima wake, kadanganika na kawandigwa hamwe na wasaho zake, lukuli lwake luwola. 37Mbali Mulungu kamzilibula Yesu, na lukuli lwake haluwolile bule.

38“Ivo ndugu zangu nolonda muvimanye kuwa kufosela Yesu, mbuli ya kulekeleligwa uhasanyi yopetigwa kumwenu, 39na chila munhu yomuhuwila Yesu kotendigwa yabagule vinhu vose vovimtenda yaleke kuwoneka kanoga haulongozi ha Mulungu kufosela Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa. 40Lelo muiteganye sekemwize kupatigwa na yaja yalongigwe na walotezi wa Mulungu.

41“ ‘Tegelezeni mweye muli wazeha,

sang'haneni mwage.

Kwaviya chinitenda sambi,

muna lusita lwenu ni chinhu chili hachihuwila,

hata fana munhu yahawalongela.’ ”

42Paulo na Balinaba viwakalile wolawa muna ikaye ya kumpulila Mulungu, wanhu wawalamba weze kulonga kaidi mbuli zino muna Isiku ya Mhumulo imwenga 43Mting'hano uwo viumalile, Wayahudi wengi na wanhu weli siyo Wayahudi wowakalile wosondelkela nzila ya kumsondelela Mulungu ya Chiyahudi wawasondelela Paulo na Balinaba. Watumigwa wawo walonga nawo, wawaguma moyo wagendelele kukala muna unovu wa Mulungu.

44Isiku ya Mhumulo iwinzile, wanhu wose muna dibululu diya weza kutegeleza mbuli ya Mndewa. 45Mbali Wayahudi viwawonile mting'hano, wawona migongo, wailema mbuli ilongigwe na Paulo na wamuliga, 46Mbali Paulo na Balinaba wawedika bila kuwawonela chinyala, “Chilondeka chimulongeleni mweye teng'hu Mbuli ya Mulungu. Mbali kwaviya moilema na kuwona kuwa hamufaya bule kwa ugima wa siku zose. Lelo chomulekani mweye na kuwagalila wanhu weli siyo Wayahudi. 47Kwaviya Mndewa kachilagiliza vino,

Nikutenda uwe bung'hulo da wanhu weli siyo Wayahudi,

muladi wanhu wa isi yose wadahe kukomboligwa.”

48Wanhu siyo Wayahudi viwahulike mbuli iyo wadeng'helela wautogola usenga wa Mndewa, waja wakalile wasaguligwe kupata ugima wa siku zose, wawa na uhuwilo.

49Mbuli ya Mndewa yenela chila hanhu mwiisi ija. 50Mbali Wayahudi wawatenda walume wakalile wolanguliza bululu na walangulizi wa wanaake siyo Wayahudi wowakalile womdumba Mulungu wawakong'hela Paulo na Balinaba na wawawinga kunze ya bululu ijo. 51Watumigwa wakung'huna timbwisi dikalile muna imigulu yawo fana lamulo. Maabaho wahita Ikoniya. 52Mbali wahuwila weli Antiyokiya wakala wamema deng'ho na Muhe Yelile.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index