Search form

Sang'hano 14

Uko Ikoniya

1Uko Ikoniya mbuli zikala fana vizikalile kuja Antiokiya, Paulo na Balinaba wahita muna zikaye za kutosela za Wayahudi walonga kwa ugangamalo mbaka Wayahudi wengi na wanhu weli siyo Wayahudi wahuwila. 2Mbali Wayahudi weli hawahuwila wawasongeza wanhu weli siyo Wayahudi wawaleme wanhu wohuwila. 3Paulo na Balinaba wakala lusita mwingi, walonga kwa ugangamalo mbuli ya Mndewa, iyo kalagusa kuwa usenga wa unovu wa Mulungu ukala kweli kwa kuweng'ha ludabwa lwa kutenda mauzauza na mawewedeko. 4Wanhu wa isi ija waibagula, wamwenga wakala ubanzi wa Wayahudi na wamwenga ubanzi wa watumigwa.

5Maabaho wanhu wamwenga weli siyo Wayahudi na Wayahudi, hamwe na walangulizi wawo, wailungila kuwatendela vihile watumigwa na kuwatowa na mabwe. 6Watumigwa viwaimanyile mbuli iyo wakimbilila Lisitila na Delibe, isi ya Lukaniya na muna zisi zili habehi. 7Uko wagendelela kupeta Mbuli Inogile.

Paulo na Balinaba uko Lusitila na Delibe

8Uko Lisitila kukala na munhu imwe yakalile mbetembete kwandusila kwelekigwa kwake na hadahile kugenda. 9Kamtegeleza Paulo viyakalile yolonga, Paulo kamuwona kana uhuwilo wa kuhonyigwa, ivo kambunhulila yameso 10na kamulandulila dizi, “Ima kwa magulu yako!” Bahaja munhu ija kazumha na kandusa kugenda. 11Lung'husesa lwa wanhu viwawonile chiyatendile Paulo, wandusa kulandula madizi yawo kwa ulonzi wa Chilukoniya, “Milungu iza kumwetu muna ivihanga fana va wanhu!” 12Balinaba katangigwa Zeu, na Paulo kwaviya yeye iyo yakalile mulangulizi wa kulonga katangigwa Helime, 13mkulu wa nhambiko wa imwe wa milungu yatangigwe Zeu, kaye yake ya kutosela ikala kunze mwa dibululu, kagala ng'ombe na maluwa kuna ulwivi lwa bululu kwaviya yeye na mting'hano walonda walave nhosa kwa watumigwa.

14Mbali watumigwa Paulo na Balinaba viwahulike ivo, wavidega viwalo vawo na wakimbila muna ulung'husesa lwa wanhu na waguta nyangi, 15“Habali motenda ivo? Cheye iviya cha wanhu fana mweye. Chongalilani Mbuli Inogile muladi muleke mbuli zili si chinhu na mumuhindukile Mulungu yeli na ugima, yalumbile ulanga na isi na bahali na vinhu vose vili muno. 16Umwaka Mulungu kawalekela wanhu wose watende viwolonda. 17Kalagusa kuwa kabahano kwa yanogile yoyatendile viyatendile, kaweng'ha mvula kulawa kuulanga na mavuno kwa lusita lwake, kaweng'ha ndiya nyingi na kuwadeng'heleza mizoyo yenu.” 18Ingawa watumigwa walonga ivo, ikala vidala kuwalemesa wanhu waleke kuwatambikila wawo.

19Wayahudi wamwenga kulawa Antiyokiya na Ikoniya wawatenda wanhu wamtende vihile Paulo, wamtowa na mabwe na wambulula mbaka kunze ya dibululu, wagesa kadanganika. 20Mbali wanahina viwamzunguluke, kenuka na kabwela kaidi muna dibulu. Siku isondelele yeye na Balinaba wahita Delibe.

Kubwela Antiyokiya yili uko Siliya

21Paulo na Balinaba wapeta Mbuli Inogile uko Delibe na wapata wanahina wengi. Maabaho wabwela Lisitila na Ikoniya na Antiyokiya. 22Wawagangamiza wanahina mizoyo yawo wa mabululu yayo na wawalamba wakale muna uhuwilo. Wawafundiza, “Cholondeka chifosele muna yamanhesa mengi muladi kwingila muna Ufalume wa Mulungu.” 23Paulo na Balinaba viwakomeleze kuwasagulila walala muna chila bumbila da wahuwila wa Chilisito na kutambika hamwe na kufunga waweka muna yamakono ya Mndewa wowamuhuwile. 24Maabaho Paulo na Balinaba wahita kufosela muna iisi ya Pisidiya, wafika Pamfiliya. 25Kuja Pelige wapeta Mbuli Inogile na maabaho wahita Ataliya.

26Kulawa Ataliya, wengila muna ingalawa, wabwela Antiyokiya. Hanhu howapuliligwe unovu wa Mulungu kwa sang'hano ija yowaikomeleze sambi. 27Viwafikile Antiyokiya, waiting'hana hamwe na wanhu wa bumbila wa wahuwila wa Chilisito, wawalongela vinhu vose viyatendile Mulungu hamwe nawo, na viyawavugulile ulwivi lwa uhuwilo wanhu weli siyo Wayahudi. 28Na wakala uko kwa lusita mwingi hamwe na wanahina.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index