Search form

Sang'hano 15

Mting'hano uko Yelusalemu

1Wanhu wamwenga weza Antiyokiya kulawa Yudeya na wandusa kuwafundiza wahuwila, “One hamwingile ulungwana fana Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa viyolonga, hamudaha bule kulopoligwa.” 2Mbuli ino iwatenda Paulo na Balinaba waihasanye nawo. Ivo Paulo na Balinaba wasaguligwa hamwe na wahuwila wamwenga wa Antiyokiya wahite Yelusalemu kuwalola watumigwa na walala kwa ichimu cha mbuli iyo.

3Wagaligwa na wahuwila, na viwakalile wohita kufosela Foinike na Samaliya, wawalongela mbuli za kukomboligwa kwa wanhu weli siyo Wayahudi. Mbuli ino iwadeng'heleza ng'hani wahuwila wose. 4Viwafikile Yelusalemu wahokiligwa na wanhu wohuwila na watumigwa na walala, nawo wawalongela yose Mulungu yoyatendile kufosela wawo. 5Mbali wanhu wamwenga wahuwile kulawa muna dibumbila da Mafalisayo wema na walonga, “Wanhu weli siyo Wayahudi wolondeka wamhe Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa.”

6Watumigwa na walala waiting'hana hamwe muladi walonganye mbuza iyo. 7Viwakomeleze kulonganya, Petili kema na kalonga, “Ndugu zangu, movimanya kuwa umwaka Mulungu kanisagula kumwenu niwapetele Mbuli Inogile wanhu weli siyo Wayahudi, muladi wahulike na wahuwile. 8Mulungu yomanya magesa ya chila munhu kalagusa kuwa kawatogola wanhu weli siyo Wayahudi kwa kuweng'ha Muhe Yelile fana viya viyachitendele cheye. 9Hatendile ubagulo wowose hagati yetu cheye na wawo, kawalekelela uhasanyi wawo kwaviya wamuhuwila. 10Lelo habali sambi momgeza Mulungu kwa kuwatwika mbahasha zizamile wanhu waja womuhuwila Yesu, mbahasha ziya cheye wala wasaho zetu hachidaha kwinula? 11Bule! Chohuwila na kukomboligwa kwa unovu wa Mndewa Yesu, fana viya viweli wawo.”

12Bumbila jose dikala hupi dowategeleza Balinaba na Paulo viwosimulila mauzauza na mawewedeko yoyatendile Mulungu kwa wanhu weli siyo Wayahudi kufosela wawo. 13Viwakomeleze kulonga, Yakobo kandusa kulonga, “Ndugu zangu nitegelezeni! 14Saimoni kachilongela viya Mulungu viyawatendele wanhu weli siyo Wayahudi baho mwanduso, kawasagula wamwenga wawo wawe wanhu wake. 15Mbuli zino zilinga fana mbuli za walotezi wa Mulungu, fana Maandiko Yelile viyolonga.

16“Mndewa kalonga,

‘Zihamala mbuli zino nizabwela

na nizazenga kaidi ufalume wa Daudi.

Nizazenga kaidi mahame yake

na nizaugangamiza kaidi.

17Na ivo wanhu wose wasigale wamzahile Mndewa,

wanhu wose weli siyo Wayahudi woniwatangile wawe wangu.

18Ivo viyalongile Mndewa, yatendile mbuli ino imanyike kulawa umwaka.’ ”

19Yakobo kagendelela kulonga, “Lelo niye nolamula vino, chileke kuwagaza wanhu weli siyo Wayahudi wowamuhindukile Mulungu. 20Mbali chiwagalile baluwa kuwalongela sekewaje ndiya zambule mwiko kwa kutambikila nyang'hiti za milungu, wayepule na uashelati na sekewaje ng'onyo jojose dibobotoligwe na sekewang'we damu. 21Kwaviya kulawa umwaka Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa yakala yosomigwa muna zikaye za kutosela chila Isiku ya Mhumulo, na mbuli zake zipetigwa chila bululu.”

Usenga kwa wahuwila weli siyo Wayahudi

22Maabaho watumigwa na walala hamwe na wahuwila wose, walamula kusagula wanhu mgati mmwawo wa kuwagala Antiyokiya hamwe na Paulo na Balinaba. Wawasagula Yuda yatangigwe Balisaba na Sila. Wawo wakala walangulizi mgati mwa wahuwila. 23Watuma usenga uno,

“Ndugu zetu wose muli siyo Wayahudi womukala Antiyokiya na Siliya na Chilikiya, cheye watumigwa na walala ndugu zenu, chomulamsani. 24Kwaviya chihulika kuwa wanhu wengi walawile kumwetu wawagaza kwa kuyagiza mizoyo yenu kwa mbuli zawo, mbali hachiwatumile bule. 25Ivo chose chiitogolela kuwasagula wanhu wamwenga na kuwatuma kumwenu hamwe na mambwiya zetu Balinaba na Paulo. 26Wawo waulava ugima wawo kwa ichimu cha zina da Mndewa wetu Yesu Chilisito. 27Lelo chiwatuma Yuda na Sila kumwenu. Wawo wezalonga wenyewo chiya chochiwandikile. 28Chiwona vinoga kwa Muhe Yelile na kwa cheye chileke kumtwikani mbahasha zizamile kufosa yano yomulondeka kuyamanya. 29Lelo muyepule na vinhu vitambikiligwe nyang'hiti. Sekemuje damu, sekemuje nyama zifidigwe na sekemutende uashelati. Muhayepula na yayo motenda yanogile.”

30Ivo waileka na wahita Antiyokiya, uko wawatanga wahuwila wose na waweng'ha usenga uwo. 31Wanhu viwasomile usenga uwo, wadeng'helela ng'hani kwaviya usenga uja uwaguma moyo. 32Maabaho Yuda na Sila kwaviya wawo wenyewo wakala walotezi wa Mulungu, walonga mengi kuwaguma moyo na kuweng'ha nguvu wahuwila. 33Viwakomeleze kukala uko, wanhu wowahuwile wa Antiokiya wawalaga, wawalondela tindiwalo, maabaho wabwela Yelusalemu kwa waja wakalile wawatumile. 34Mbali Sila kawona vinoga kukala uko. 35Paulo na Balinaba wasigala uko Antiyokiya, wawo na wanhu wamwenga wengi wafundiza na wapeta Mbuli Inogile ya Mndewa.

Paulo na Balinaba woigola

36Vizifosile siku nyingi, Paulo kamulongela Balinaba, “Haya chibwele kuchisogo chikawalaule wanhu wohuwila muna yamabululu yose yochipetile Mbuli Inogile ya Mndewa na kulola viwogendelela.” 37Balinaba kalonda kumsola Yohana yotangigwa Maliki wahite nayo, 38mbali Paulo hagesile kuwa vinoga kumsola Yohana, kwaviya halondile kukala nawo mbaka uhelelo wa sang'hano yawo, mbali Yohana kabwela na kawaleka Pamfiliya. 39Maabaho waihasanya ng'hani mbaka waigola. Balinaba kamsola Maliki wahita Chipulo. 40Mbali Paulo kamsagula Sila na wahuwila wa hanhu baho viwakomeleze kumwika muna unovu wa Mndewa, kasegela. 41Kafosela Siliya na Chilikiya, kuwaguma moyo wahuwila.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index