Search form

Sang'hano 16

Timoseyo koilumba na Paulo na Sila

1Paulo kafika Delibe na Lisitila, uko kukala na munhu imwe yomuhuwila Yesu. Munhu iyo katangigwa Timoseyo. Mami yake kakala Muyahudi yoyamuhuwile Mndewa, mbali tati yake kakala siyo Muyahudi. 2Wahuwila wose wa Lisitila na Ikoniya wamulongela yanogile Timoseyo. 3Paulo kalonda yamsole Timoseyo yahite nayo, ivo kamwingiza ulungwana kwaviya Wayahudi wakalile isi ija wavimanya kuwa tati yake Timoseyo kakala Mgiliki. 4Na viwakalile wang'hali wofosa muna yamabululu, waweng'ha wanhu waja malagilizo yoyalavigwe na watumigwa na walala wa Yelusalemu, wawalongela wayamhe. 5Ivo wahuwila wongezeka kuwa na nguvu muna uhuwilo na wanhu wongezeka chila siku.

Malaguso ya Paulo

6Wafosa muna isi ya Filigiya na Galatiya kwaviya Muhe Yelile kawalemesa sekewapete usenga muna zisi za Asiya. 7Viwafikile hana imhaka na Misiya, walonda wahite Bisiniya, mbali Muhe wa Yesu kawalemesa. 8Wafosela Misiya, wahulumukila Tulowa, 9Chilo chiya Paulo kawona malaguso ya munhu wa Makedoniya kema, kamulamba, kalonga, “Izo Mekodoniya uchitaze!” 10Paulo viyakomeleze kuwona malaguso, baho chiisasala kuhita Makedoniya, kwaviya chiwona kuwa Mulungu kachitanga chikawapetele Mbuli Inogile wanhu wa uko.

Lidiya kokomboka uko Filipi

11Kulawa Tulowa chikwela ngalawa mbaka Sametilake, siku diwinzile chifika Neapoli. 12Kulawa uko chihita isi ya Filipi, bululu kulu dili muna isi ya Makedoniya, hanhu heli na mtawala wa Chilumi. Chikala muna dibululu dino kwa siku nyingi. 13Muna Isiku ya Mhumulo chilawa kunze ya dibululu na chihita kuna ulwanda, hanhu haja chigesa hana hanhu ha Wayahudi kuiting'hana hamwe kutosa. Chikala hasi na chilonga na wanaake wowaiting'hane haja. 14Mgati mwa iwaja wowachihulike kukala na mwanamke imwe yomdumba Mulungu. Zina jake Lidiya, mwanamke iyo kolawa muna dibululu da Siyatila. Iyo kakala kochuuza viwalo vidung'hu va hela nyingi. Mndewa kafungula moyo wake na kahokela yaja yoyalongile Paulo. 15Yeye na wanhu wa kaye yake viwakomeleze kubatizigwa kachilamba chihite ukaye yake, kalonga, “One muniwona niye nomuhuwila Mndewa, izoni mukale ukaye yangu.” Na kachilamba ng'hani chihite.

Paulo na Sila wokwikigwa muna ichifungo

16Siku dimwe vichikalile chohita hanhu ha nhambiko, mndele imwe yakalile na chinyamkela wa kulagula kaiting'hana na cheye. Kakala kawapatila wenevale wake hela nyingi kwa ulaguzi wake. 17Kamuinza Paulo na cheye kuno koguta nyangi, “Wanhu wano ni wasang'hani wa Mulungu mkulu yeli uchanyha! Womulongelani viya vondamukomboligwe!” 18Katenda ivo kwa siku nyingi mbali Paulo havilondile, kamuhindukila na kamulongela iyo, “Kwa zina da Yesu Chilisito, nokulongela mulawe munhu ino!” Bahobaho chinyamkela kamulawa munhu ija.

19Wenevale wa mndele ija viwawonile lolelo da kupata sente dimala, wawagwila Paulo na Sila na wawabulula mbaka waugulila vinhu haulongozi ha iwakulu. 20Wawagala haulongozi ha wakulu wa Chilumi na walonga, “Wanhu wano ni Wayahudi na wotenda ndwagi muna dibululu jetu. 21Wofundiza vihendo vawo viya havilondeka na malagilizo yetu, cheye ni wakaya wa Loma na hachidaha bule kutogola vihendo vino.”

22Lung'husesa lwa wanhu wailumba na kuwalema Paulo na Sila.

Maabaho wakulu wawahambula iviwalo Paulo na Sila, na walagiliza walanhigwe mibalati. 23Viwakomeleze kuwalanha wawaguma muna ichifungo, mkalizi wa chifungo kalagiliza wakalizigwe ng'hani. 24Nayo viyapatile malagilizo yayo, kawaguma muna ichifungo cha mgati, kawafunga migulu yawo na chibawo.

25Ichilo chikulu Paulo na Sila wakala wotosa na kwimba nyila za kumtogoza Mulungu kuno wafungigwe wamwenga wakala wotegeleza. 26Bahobaho kulawila nyukwa nyukwa kulu da isi, mbaka mhanda za ichifungo zitingisigwa na zinyivi zivuguka na minyololo yawo ihagaya. 27Mkalizi wa ichifungo viyalamke na kuwona zinyivi za ichifungo zivuguligwa, kagesa kuwa wafungwa wose wakala wakimbila. Ivo kasomola zele jake kalonda kuikoma mwenyewo. 28Mbali Paulo kalonga kwa dizi kulu, “Sekeuikome mwenyewo! Wose chabahano!”

29Mkalizi wa ichifungo kapula yagaliligwe chitasa, kakimbilila kuna ichiheleto, katumbala mavindi haulongozi ha Paulo na Sila kuno kogudemeka.

30Maabaho kawalava kunze kawauza, “Wenevale, nolondeka nitende choni muladi nilopoligwe!” 31Wamwidika, “Muhuwile Mndewa Yesu, na kwizakomboka weye hamwe na kaye yako.” 32Maabaho wampetela mbuli ya Mndewa, yeye hamwe na wanhu wamwenga wose muna ikaye yake. 33Ichilo chiya imkalizi wa chifungo kawasola Paulo na Sila na kawasunha vilonda vawo, na bahobaho yeye na wanhu wa kaye yake wabatizigwa. 34Maabaho kawasola Paulo na Sila kawagala kuna ikaye yake na kaweng'ha ndiya waje. Yeye na wanhu wa kaye yake wadeng'helela kwaviya lelo womuhuwila Mulungu.

35Imitondo yake wakulu wa Loma wawatuma wakulu wa wawakalizi kwa wakalizi wa chifungo na kawalongela, “Walekeni wanhu waja wahite.” 36Ija imkalizi wa chifungo kamulongela Paulo, “Wakulu wa Loma walagiliza weye na Sila mulekeliligwe. Lelo modaha kusegela, hiteni kwa tindiwalo.” 37Mbali Paulo kamulongela mkulu wa wakalizi, “Wachilanha mibalati haulongozi ha wanhu wose bila ya kuchitagusa, ingawa cheye ni Waloma. Maabaho wachika muna ichifungo. Lelo wolonda wachilave chinyele nyele. Aka! Leka weze wachilave wenyewo.”

38Wakulu wa wakalizi wawalongela wakulu wa Loma, na viwahulike kuwa Paulo na Sila wakala wanhu wa Loma, wadumba ng'hani. 39Ivo weza na kuwalamba, maabaho wawalava kunze ya ichifungo na kawalamba wasegela muna dibululu diya. 40Paulo na Sila viwalawile muna ichifungo na kuhita kuna ikaye ya Lidiya. Uko waiting'hana na wahuwila, wawalongela mbuli za kuwaguma moyo, maabaho wasegela.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index