Search form

Sang'hano 18

Uko Kolimso

1Maabaho Paulo kasegela Asene kahita Kolimso. 2Uko Kolimso kamting'hana Muyahudi imwe yotangigwa Akila, yoyelekigwe na Ponto, yoyezile na muke wake Pilisika kulawa Italiya siku ziya, kwaviya mtawala Chilaudiyo kawalagiliza Wayahudi wose walawe Loma. Ivo Paulo kahita kuwalola, 3na kakala na kusang'hana nawo, kwaviya yeye kakala kosona mahema fana wawo. 4Chila Isiku ya Mhumulo kakala kolonga na wanhu muna ikaye ya kutosela, kageza kuwakwenhula Wayahudi na Wagiliki.

5Sila na Timoseyo viwafikile kulawa Makedoniya, Paulo kasang'hanila lusita lwake lwose kuwapetela Wayahudi kuwa Yesu iyo Chilisito Mulopozi. 6Viwaibishile nayo na kumuliga, kalagusa kuwa hatogole kwa kukung'hunha viwalo vake na kuwalongela, “Mwahaga, manye wenyewo! Niye namwabule, kwandusila sambi nizahita kwa wanhu weli siyo Wayahudi.” 7Maabaho Paulo kasegela, kahita kukala muna ikaye ya munhu yeli siyo Muyahudi, zina jake Tito Yusito, munhu yomtambikila Mulungu, kaye yake ikala habehi na kaye ya kutosela. 8Chilisipo, yakalile mkulu wa kaye ya kutosela ya Mulungu, kamuhuwila Mndewa, hamwe na kaye yake yose. Wanhu wamwenga wengi uko Kolinso wahulika usenga, wahuwila na wabatizigwa.

9Chilo chimwe Mndewa kamulongela Paulo muna yamalaguso, “Sekeudumbe, gendelela kupeta na wala sekeunyamale, 10kwaviya niye nahamwe na weye. Habule munhu yodaha kukulumiza na kukubananga, kwaviya niye nina wanhu wengi muna dibululu dino.” 11Paulo kakala uko lusita lwa mwaka umwe na miezi sita, kowafundiza wanhu mbuli ya Mulungu.

12Galiyo viyakalile mkulu wa Akaya, Wayahudi waiting'hana hamwe, wamgwila Paulo na wamgala kuna ichitala. 13Walonga, “Munhu ino kowatenda wanhu wamtosele Mulungu bila kusondelela Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa!”

14Paulo viyalondile kulonga, Galiyo kawalongela Wayahudi, “One iwile mbuli ya ubamanyi hebu ya wihi, nihadahile kumtegelezani. 15Mbali kwaviya mbuli zino na mazina ya malagilizo ni venu mweye, lamuleni mweye wenyewo. Niye sizakuwa mulamuzi wa mbuli zino!” 16Maabaho kawalava kunze ya ichitala. 17Wawo wose wamgwila Sositene, mkulu wa kaye ya kutosela ya Mulungu, na wamtowa haulongozi ha ichitala. Mbali Galiyo hagesile mbuli iyo hata chidogo.

Paulo kobwela Antiyokiya

18Paulo kakala yang'hali na waja wanhu wahuwile uko Kolimso kwa siku nyingi, kahita na Pilisika na Akila mbaka Siliya. Yang'hali hanasegela Kemkeliya, kawegula mvili zake kwa chimu cha chilagano chiyekile. 19Wafika Efeso, uko Paulo kawaleka Pilisila na Akila. Kengila mwiikaye ya kutosela na kalonga na Wayahudi. 20Baho wamulamba yakale lusita lutali, mbali yeye hatogole bule. 21Mbali viyakalile kosegela, kawalongela, “One Mulungu yahalonda nizakwiza kumwenu kaidi.” Maabaho kakwela muna ingalawa kasegela Efeso. 22Viyafikile Kaisaliya, kahita Yelusalemu na kuwalamusa wahuwila, maabaho kahita Antiyokiya.

23Kakala uko lusita ludodo, maabaho kagendelela na umwanza kwa kufosela mgati mwa isi ya Galatiya na Filigiya kuno kowaguma moyo wanhu waja wowamsondelele Yesu.

Apolo uko Efeso na Kolimso

24Chipindi icho Muyahudi imwe yotangigwa Apolo, mwelekwa wa Waisikandaliya, kafika Efeso. Iyo kakala munhu yeli na udaho na yamanyile vinogile Yamaandiko Yelile. 25Munhu iyo kakala kafundizigwa nzila ya Mndewa na kwaviya muhe wake ukala wodinhila, kandusa kulonga na kufundiza kwa unovu mbuli za Yesu, mbali kammanya Yohana na viya viyakalile kowabatiza wanhu. 26Kandusa kulonga bila kudumba mwiikaye ya kutosela. Pilisika na Akila viwamuhulike, wamsola ukaye yawo na wamfambulila vinogile Nzila ya Mulungu.

27Apolo viyalondile kuhita Akaya, wahuwila wa Efeso wamtaza kwa kuwandikila usenga wahuwila wa Akaya wamuhokele. Nayo viyafikile uko kawataza ng'hani waja wowakalile wahuwila kwa unovu wa Mulungu. 28Kwaviya kawahuma ng'hani Wayahudi haulongozi ha wanhu wose, kalagusa kulawa muna Yamaandiko Yelile kuwa Yesu ni Chilisito Mulopozi.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index