Search form

Sang'hano 19

Paulo uko Efeso

1Apolo viyakalile Kolimso, Paulo kafosa zisi zili muna ivilima na kafika Efeso. Uko kawafika wanhu wamwenga wowamsondelele Yesu, 2kawauza, “Vino vimuwile wahuwila mumuhokela Muhe Yelile?”

Wamwidika, “Aka, hata kuhulika kuwa kuna Muhe Yelile hachinahulika bule.”

3Paulo kawauza, “Lelo mubatizigwa ubatizo ulihi?”

Wamwidika, “Ubatizo uyabatize Yohana.”

4Paulo kalonga, “Ubatizo uyabatize Yohana ukala kwa ichimu cha wanhu waja wasamhile uhasanyi wawo, na kawalongela wanhu wa Isilaeli wamuhuwile munhu ija yokwiza kuchisogo chake, niiyo Yesu.”

5Viwahulike ivo, wabatizigwa kwa zina da Mndewa Yesu. 6Paulo viyawekile makono yake, Muhe Yelile kawahumulukila, wandusa kulonga ulonzi umwenga na kulotela. 7Wakala walume longo na waidi.

8Paulo kengila mwiikaye ya kutosela na kulonga na wanhu bila kudumba kwa lusita lwa miyezi mitatu, kageza kuwakwesa weze muna Ufalume wa Mulungu. 9Mbali wamwenga wakala na mizoyo midala ivo hawatogole bule, na wailonga vihile mbuli ya Mndewa. Ivo Paulo kawaleka na kawasola wowahuwile na kulonga nawo chila siku muna ikaye ya kufundizila ya munhu imwe yatangigwe Tilano. 10Mbuli zino zigendelela kwa lusita lwa miyaka midi, muladi wanhu wose wokala muna ikaye ya isi ya Asiya, Wayahudi na wanhu weli siyo Wayahudi, wahulike mbuli ya Mndewa.

Wana wa Sikewa

11Mulungu katenda mauzauza makulu kufosela Paulo. 12Hata vitambala na viwalo vovilawile mulukuli va sang'hano voyayawale kavigala kwa watamu, na watamu wawo wahonyigwa mitamu yawo na vinyamkela viwalawa. 13Wayahudi wamwenga waja wakalile wolava vinyamkela wahita uko na uko wogeza kusang'hanila zina da Yesu. Wawalongela waja wakumbigwe na vinyamkela, “Nowalongela kwa zina da Yesu, ija yopetigwa na Paulo.” 14Kukala na ndugu saba wa tata imwe, Muyahudi yatangigwe Sikewa mkulu wa nhambiko, watenda ivo.

15Mbali chinyamkela kawalongela, “Yesu nimmanya na Paulo nimmanya, mbali mweye wawo welihi?” 16Maabaho munhu ija yakalile na chinyamkela kawazumhila wose kawadaha kawahuma ludabwa na wawo wana wa Sikewa wakimbila kunze mwa kaye ija wakala mwazi na wakala na vilonda.

17Wayahudi wose na wanhu weli siyo Wayahudi wakalile Efeso wahulika mbuli ino, wose wadumba ng'hani, na zina da Mndewa Yesu ding'higwa nhogolwa ng'hulu. 18Wanhu wengi wowahuwile weza, wasamha sang'hano zawo zihile haulongozi ha wanhu. 19Wanhu wamwenga wakalile wotenda uhawi wavigala vitabu vawo na wavilunguza haulongozi ha wanhu. Viwapetile bei ya vitabu ivo, wawona yodaha kufika hela magana magana matano. 20Ivo mbuli ya Mndewa yenela na kuwa na ludabwa lukulu.

Tibwilitibwili uko Efeso

21Vinhu vino vivikomelezeke, Paulo kalamula yahite Yelusalemu kafosela Makedoniya na Akaya, kalonga, “Nihafika uko, iviya nolondigwa nihite Loma.” 22Ivo kawatuma waidi wa watumigwa wake, Timoseyo na Elasito wahite Makedoniya, yeye mwenyewo kakala kuna mkowa wa Asiya.

23Siku izo uko Efeso kulawilila tibwilitibwili kulu kwa ichimu cha Nzila ya Mndewa. 24Kukala na munhu imwe zina jake Demetiliyo, iyo kakala mfuwa hela yoyakalile kotenda vikaye vya hela vya nyang'hiti vya Alitemi. Sang'hano iyo iwatenda Demeteliyo na wayage kuwagalila wahunzi faida nyingi. 25Demeteliyo kawatanga wose hamwe na wanhu wamwenga wakalile na sang'hano ilingile fana ivo na kawalongela, “Walume, movimanya kuwa chopata hela nyingi muna isang'hano ino. 26Lelo modaha kuwona na kuhulika mweye wenyewo yaja yoyotenda Paulo. Kawakong'hela na kuwahindula wanhu watogole kuwa milungu itendigwa na wanhu siyo milungu hata chidogo, siyo Efeso muhala mbali mikowa yose ya Asiya. 27Ivo kuna ng'hondo kuwa sang'hano yetu izakuwa na zina dihile. Siyo ivo muhala, mbali mbuli iyo yodaha kuitenda mwiikaye ya Alitemi imwe wa milungu kuwa siyo chinhu cha mana na ukulu wake wizabanangika. Alitemi iyo imwe wa milungu kotoseligwa muna umkowa wa Asiya na muna zisi zose.”

28Viwahulike mbuli izo wasomigwa mizoyo yawo na wandusa kulandula madizi, “Mkulu ni Alitemi wa Efeso!” 29Bululu jose dimema tibwilitibwili. Wanhu wawagwila Gayo na Alisitaliko, wakaya wa Makedoniya wowakalile muna umwanza hamwe na Paulo, wakimbila nawo mbaka hanhu ha miting'hano. 30Paulo kalonda yahite haulongozi ha lung'husesa, mbali wahuwila wamulemesa. 31Wakulu wamwenga wa isi ya Asiya, wakalile mbwiya zake Paulo, wamtumila usenga wamulamba sekeyahite hanhu ha miting'hano. 32Lung'husesa lukala lwehuka, wanhu wamwenga wakala wolonga chinhu chino na wamwenga wolonga chinhu chiya, kwaviya wanhu wamwenga hawavimanyile waiting'hanila choni. 33Wayahudi wamwenga wamgala Alekizanda haulongozi ha wanhu, na wanhu wamwenga walandula madizi yawo. Nayo kawafunyiza wanhu wanyamale, muladi yaigombele haulongozi ha wanhu. 34Mbali viwamanyile kuwa yeye kakala Muyahudi, wose walandula madizi yawo hamwe kwa masaa maidi, “Alitemi wa Efeso ni Mkulu!”

35Kalani wa bululu viyadahile kuwanyamaliza iwanhu, “Mweye wanhu wa Efeso,” vino mweye hamuvimanyile kuwa bululu da Efeso ni mkalizi wa kaye ya Alitemi imwe wa milungu na chinyago chake chilagala kulawa kuulanga. 36Habule munhu yodaha kubela vinhu vino. Ivo molondeka munyamale na muleke kutenda chinhu chochose himahima. 37Muwagala walume wano hano ingawa hawabawile vinhu va kaye ya mulungu hebu kamuliga mulungu wetu wa chike. 38One Demetiliyo na wasang'hani wayage wana mbuli na munhu wowose, vitala na wasemi wabaho. Wodaha kugala ulonzi wawo uko. 39Mbali one muhalonda mbuli yoyose muna zimbuli zingine, yezasang'hanigwa muna bumbila haswa. 40Kwaviya vino vitendeka diyelo kuna ng'hondo ya kuwa wezachilongela chigala ndwagi, chabule chimu chochose cha ndwagi ino na hachidaha kulonga mbuli yoyose yili na fambulo kwa kutenda vino. 41Viyakomeleze kulonga vino, kadilongela bumbila dihite.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index