Search form

Sang'hano 4

Petili na Yohana haulongozi ha dilundo da wakulu wa isi

1Petili na Yohana viwakalile wang'hali wolonga na wanhu, wakulu wa nhambiko wamwenga na mkulu wa wakalizi wa Ikaye ya Mulungu na Masadukayo wamwenga wafika.

2Wehilwa ng'hani kwaviya watumigwa waja waidi wakala wowafundiza wanhu kuwa Yesu kazilibuka. Iyo yolagusa kuwa wanhu wowadanganike wezazilibuka. 3Ivo wawagwila na waweka mchifungo mbaka siku isondelele, kwaviya ikala chigulogulo. 4Mbali wanhu wengi wowahulike usenga wawo wahuwila. Peta ya walume wowahuwile ikala magana malongo matano.

5Siku isondelele, walangulizi wa Wayahudi na walala na wafundinza Malagilizo waiting'hana uko Yelusalemu. 6Waiting'hana na mkulu wa nhambiko Anasi na Kayafa na Yohana na Alekizanda na wanhu wamwenga wowakalile wa lukolo lwa mkulu wa nhambiko digogogo. 7Wawemiza watumigwa waja haulongozi hawo na wawauza, “Kwa ludabwa lulihi na kwa zina da yelihi motenda mbuli zino?”

8Petili kamemezigwa Muhe Yelile, kawalongela, “Walangulizi wa wanhu na walala, 9one chihauzigwa diyelo chinhu chinogile chiyatendiligwe mbetembete na viya viyahonyigwe, 10maabaho mweye wose na wanhu wa Isilaeli muvimanye kuwa munhu ino yemile hano haulongozi wenu kahona kwa kufosela ludabwa lwa zina da Yesu Chilisito wa Nazaleti, yomumuwambile mumsalaba na Mulungu kamzilibula. 11Ino iyo ija yolongigwa muna Yamaandiko Yelile,

‘Biki dowalemile wazenzi

sambi diwa mhanda ya mgomba.’

12Yeye muhala yoyodaha kuchilopola, habule munhu imwenga muna isi yose yoching'higwe na Mulungu yoyodaha kuchilopola.”

13Wanhu wa ichitala wazanywa viwawonile ugangamalo wa petili na Yohana, na kuwamanya kuwa ni wanhu hawasomile. Wavimanya kuwa wawo wakala hamwe na Yesu. 14Mbali hawakalile na mbuli yoyose ya kulonga, kwaviya wamuwona munhu ija yoyahonyigwe kema haja hamwe na Petili na Yohana. 15Wawalongela walawe kunze ya ichitala, maabaho wandusa kuilongela wenyewo. 16Waiuza, “Chiwatende choni wanhu wano?” Wawo wedika, “Chila munhu yokala Yelusalemu kovimanya uzauza dino dowatendile kumwawo, na cheye hachidaha bule kubela. 17Mbali muladi mbuli ino sekeyenele mwa wanhu cholondeka chiwalemese waleke kulonga kaidi na munhu yoyose kwa zina da Yesu.”

18Ivo wawatanga kaidi muna ichiheleto na wawalongela kuwa sekewalonge kaidi wala sekewafundize kwa zina da Yesu. 19Mbali Petili na Yohana wawedika, “Lamuleni mweye wenyewo kuwa dilihi dinogile kutenda kwa Mulungu, kumtegelezani mweye hebu kumtegeleza Mulungu. 20Kwaviya hachidaha bule kuleka kulonga mbuli ziya zochiziwone na kuzihulika.” 21Wawo viwamalile kuwagoma kaidi, wawalekela na wawaleka wahite. Ikala vidala kuwatagusa kwaviya wanhu wose wakala womtunhiza Mulungu kwa yaja yalawilile. 22Munhu ija yatendiligwe uzauza da kuhonyigwa miyaka yake ikala ifosa malongo mane.

Wahuwila wotosa

23Bahobaho Petili na Yohana viwalekeleligwe, wadibwelela bumbila jawo na wawalongela chiya chiwalongeligwe na wakulu wa nhambiko magogogo na walala. 24Wahuwila viwahulike ivo, wose wailumba hamwe na kutosa kwa Mulungu, walonga, “Mkulu na mulumba wa ulanga na isi na bahali na vose viliumo! 25Kulonga kwa Muhe Yelile kufosela wasaho yetu Daudi, msang'hani wako, viyalongile,

‘Habali wanhu weli siyo Wayahudi wamema ludoko?

Habali wanhu wopanga mipango ilibule fambulo?

26Wafalume wa isi waisasala goya,

na walangulizi waiting'hana hamwe,

wamuleme Mndewa na wamuleme Chilisito wake.’

27Kwaviya kweli Helode na Pontio Pilato na wanhu weli siyo Wayahudi na wanhu wa Isilaeli waiting'hana muna dibululu dino kumduwila msang'hani wako Yelile Yesu, youmtendile kuwa Chilisito Mulopozi. 28Waiting'hana muladi watende vinhu viya viuilungile na kupanga kulawa mwanduso kwa udaho wako na malondo yako. 29Lelo Mndewa, kowona viwochitenda chidumbe, uchitogolele cheye wasang'hani wako chilonge usenga wako bila kudumba. 30Golosa mkono wako uhonye, tenda vilaguso va mauzauza na mawewedeko kwa zina da msang'hani wako Yelile Yesu.”

31Viwakomeleze kutambika, hanhu hawaiting'hane hatingisika. Wose wamemezigwa Muhe Yelile na wandusa kugong'onda usenga wa Mulungu bila kudumba.

Wahuwila wakala fana umwe

32Bumbila da wahuwila wakala na magesa yamwe na moyo umwe. Habule hata imwe yalongile chino cha miyangu hebu chino changu, mbali wose waigolela chila chinhu. 33Watumigwa wagendelela kulonga kwa ludabwa mbuli ya kuzilibuka kwa Mndewa Yesu, nayo Mulungu kaweng'ha unovu wake. 34Habule munhu yoyose muna dibumbila yoyahungukiligwe na chinhu. Wose wakalile na migunda hebu kaye wavichuuza, na wagala zihela kwa watumigwa, 35weka magulu yawo ha watumigwa, nawo wazigola kwa chila munhu fana viilondeke

36Yosefu, Mulawi yalawile Chipulo, watumigwa wamtanga Balinaba, fambulo jake, “Munhu yogela moyo,” 37kachuuza mgunda wake, kasola zihela na kaweng'ha watumigwa.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index