Search form

Sang'hano 5

Ananiya na Safila

1Kukala na munhu imwe yatangigwe Ananiya na mke wake Safila. Nawo iviya wachuuza mgunda wawo. 2Mbali Ananiya kabagula hela zimwenga kafisa, hela zisigale kazigala kwa watumigwa. Mke wake kaimanya mbuli iyo. 3Petili kamulongela, “Ananiya, habali komulekela Lufyende yakulangulize na kukutenda umvwizile Muhe Yelile kwa kufisa hela zimwenga ziupatile kwa kuchuuza mgunda? 4Umgunda viukalile ung'hali hunauchuuza, ukala wako, viukomeleze kuchuuza, zihela zikala zako. Lelo habali kulamula kutenda chinhu icho? Humvwizile munhu bule mbali kumvwizila Mulungu!” 5Bahobaho Ananiya viyahulike ivo, kagwa hasi, kadanganika. Wanhu wose wowahulike mbuli iyo wadumba ng'hani. 6Wabwanga weza, walufumba sanda lukuli lwake na walulava kunze, maabaho waluwanda.

7Masaa matatu hamwande, mke wake kengila, havimanyile bule chinhu chilawilile. 8Petili kamulongela, “Nilongele, zino izo hela zose zimpatile weye na mulume wako kwa kuchuuza mgunda?”

Nayo kedika, “Ona, ivo.”

9Petili kamulongela, “Habali weye na mulume wako mulamula kumgeza Muhe wa Mndewa? Walume wowamuwandile mulume wako sambi wabahano hana ulwivi, nawo wezakusola na weye iviya!” 10Bahobaho kagwa hasi hana yamagulu ya Petili na kadanganika. Wabwanga waja viwengile, wamuwona kadanganika, ivo wamulava kunze na wamuwanda habehi na mulume wake. 11Bumbila da wahuwila wa Chilisito jose na wanhu wamwenga wose wowahulike mbuli izo wadumba ng'hani.

Mauzauza na mawewedeko

12Vilaguso va mauzauza vingi na mawewedeko vitendigwa na watumigwa kwa wanhu. Wahuwila wose waiting'hana muna Uluhelengo lwa Solomoni. 13Wanhu wakala wowalonga vinogile, hata ivo habule munhu yoyose yeli kunze ya bumbila ijo yagezile kwingila muna dibumbila ijo. 14Mbali wanhu wamuhuwile Mndewa wakala wokongezeka ng'hani, wake kwa walume. 15Kwa ichimu cha mauzauza yoyatendigwe na watumigwa, wanhu wakala woweka watamu muna zinzila na kuwagoneza muna yamakomwa na muna yamalili muladi Petili yahafosa muhavu sisila jake diwadalise wamwenga. 16Lung'husesa lwa wanhu weza kulawa kuna yamabululu yeli habehi na Yelusalemu, wawagala watamu na wanhu wowakalile na vinyamkela, nawo wawahonya wose.

Watumigwa wogazigwa

17Maabaho mkulu wa nhambiko digogogo na wayage wakalile wa chibumbila cha Masadukayo wa hanhu haja, wawawonela migongo watumigwa. 18Wawagwila watumigwa na waweka muna ichifungo. 19Mbali ichilo msenga wa kuulanga wa Mndewa kavugula ulwivi lwa ichifungo, kawalava watumigwa kunze na kawalongela, 20“Hiteni mkeme muna Ikaye ya Mulungu, mukawalongele wanhu wose mbuli ya ugima uno wa sambi.” 21Watumigwa watogola, vikukunguzuke wengila muna Ikaye ya Mulungu na wandusa kufundiza.

Mkulu wa nhambiko digogogo na wayage wawatanga hamwe wanhu wose wa ichitala na walangulizi wa Wayahudi, maabaho wawatuma wanhu muna ichifungo wawagale watumigwa waja. 22Mbali wakulu viwafikile, hawawafikile bule wasang'hani muna ichifungo. Ivo wabwela kuna Ichitala na walonga, 23“Vichifikile kuna ichifungo, chifika ulwivi luhindigwa na wakalizi wose wokaliza ulwivi. Mbali vichifungule ulwivi, hachifikile munhu yoyose mgati!” 24Wakulu wa nhambiko magogogo na Mkulu wa wakalizi wa Kaye ya Mulungu viwahulike mbuli iyo wazanywa kwa chiya chiwalawilile watumigwa. 25Maabaho munhu kengila mgati na kawalongela, “Tegelezeni! Wanhu womuwekile muna ichifungo wamuna Ikaye ya Mulungu wofundiza!” 26Ivo mkulu wa wakalizi na wayage wahita na wawasola watumigwa. Hawasang'hanile ludabwa, kwaviya wadumba wanhu sekewawatowe na mabwe. 27Wawagala watumigwa na wawemiza haulongozi ha ichitala, mkulu wa nhambiko kawauza,

28“Chimulongelani sekemufundize kwa zina da munhu ino, mbali loleni chiya chimtendile! Mupwililisa mafundizo yenu Yelusalemu yose na molonda kulonga kuwa cheye chimtenda munhu ija yadanganike!” 29Petili na waja watumigwa wamwenga wedika, “Cholondeka chimuhulike Mulungu, siyo wanhu. 30Mulungu wa wasaho zetu kamzilibula Yesu, vimukomeleze kumkoma kwa kumuwamba munaumsalaba. 31Mulungu kamwinula mbaka ubanzi wake wa kulume kuwa Mulangulizi na Mulopozi, kuwatenda wanhu wa Isilaeli wasamhe muladi Mulungu yawalekelele uhasanyi wawo. 32Cheye ni wakalangama wa mbuli zino, cheye na Muhe Yelile, yeli chitumetume cha Mulungu kwa wanhu womuhulika.”

33Wanhu wa ichitala viwahulike ivo, wehilwa ng'hani na walonda wawakome watumigwa. 34Mbali imwe wawo, Mfalisayo yatangigwe Gamaliyeli, yoyakalile Mfundiza Malagilizo na kadumbigwa na wanhu wose, kema muna ichitala. Kawalongela watumigwa wekigwe kunze lusita luguhi. 35Kawalongela wanhu wa ichitala, “Mweye Waisilaeli wayangu, muiteganye kwa chinhu chimuwatendela wanhu wano! 36Umwaka chidogo kukala na munhu imwe zina jake Seuda, kalonga kuwa yeye ni mkulu, na walume magana mane wamsondelela. Mbali kakomigwa na wanhu wake wose wapwililika na bumbila jake jose dimala. 37Maabaho Yuda wa Galilaya kalawilila chipindi cha kupeta wanhu, kalanguliza lung'husesa, mbali na yeye iviya kakomigwa, na wanhu wose wowamsomdelele wapwililika. 38Lelo nowalongela muyepule na wanhu wano kwa kuwa mbuli ino hebu usang'hano uno wahawa ulawa kwa munhu wizabeneka, 39mbali uhawa ulawa kwa Mulungu, mweye hamwizadaha bule kuwatenda wanhu wano waleke, iviya mwizakuwa momulema Mulungu!”

Wanhu wose wa ichitala wamtogola Gamaliyeli.

40Wawatanga watumigwa mgati na wawalanha mibalati na kuwalongela sekewafundize kaidi kwa zina da Yesu, maabaho wawalekelela wahite. 41Watumigwa viwasegele kuichitala wadeng'helela kwaviya wawona walondeka wapate chinyala kwa ichimu cha zina da Yesu. 42Chila siku wagendelela kufundiza na kupeta Mbuli Inogile ya Yesu Chilisito Mulopozi muna Ikaye ya Mulungu na muna zikaye za wanhu.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index