Search form

Sang'hano 6

Watazi saba

1Hamwande, wanhu wowamuhuwile Yesu viwakalile wokongezeka, kulawilila kulongelela hagati ya Wayahudi wowolonga Chigiliki na waja wolonga Chiyebulaniya. Waja wolonga Chigiliki walongelela kwaviya wagane wawo wakala wozimizigwa chila siku muna ukugoleligwa ndiya. 2Ivo waja watumigwa longo na waidi wawatanga bumbila jose da wanahina na wawalongela, “Havinogile bule cheye kuleka kupeta Mbuli Inogile ya Mulungu muladi chitende sang'hano ya kugola ndiya. 3Ivo ndugu zetu, saguleni wanhu saba vimwili wowomanyika kuwa wamema Muhe Yelile na weli na ubala, na cheye chizaweng'ha sang'hano iyo. 4Cheye wenyewo chizatosa lusita lose na kutenda sang'hano ya kupeta Mbuli ya Mulungu.”

5Bumbila jose hamwe na watumigwa wamtogoza Mulungu. Ivo Wawasagula Sitefano, munhu yeli na uhuwilo na yamemile Muhe Yelile hamwe na Filipo, Polokolo na Nikanoli na Timona na Palimena na Nikolayo yoyalawile Antiyokiya na munhu yoyengile muna inzila ya kumsondelela Mulungu ya Chiyahudi. 6Waweka haulongozi ha watumigwa, nawo wawatambikila na wawekila makono mchanyha yawo.

7Ivo Mbuli ya Mulungu igendelela kupwililika. Wanahina wongezeka ng'hani uko Yelusalemu, na wakulu wa nhambiko wengi watogola uhuwilo.

Sitefano kogwiligwa

8Mulungu kamulagusa unovu wake ng'hani Sitefano na kumwing'ha ludabwa, katenda mauzauza makulu na mawewedeko mgati mwa wanhu. 9Maabaho wanhu wamwenga wowakalile wa sinagogi doditangigwa Mahulu na da Wachilene na da Waisikandaliya na wamwenga wawo wa Chilikiya na Asiya, wasegela wadahe kuibishila na Sitefano. 10Mbali Muhe Yelile kamwing'ha Sitefano ubala viyakalile kolonga, hawadahile kuihasanya nayo. 11Ivo wawasongeza wanhu wamwenga walonge, “Chimuhulika Sitefano kolonga mbuli za kuwaliga Musa na Mulungu.” 12Kwa kutenda ivo, wawakong'hela wanhu na walala na wafundiza Malaglizo. Ivo wamgwila Sitefano na wamgala haulongozi ha ichitala. 13Maabaho wawagala wakalangama wa uvwizi wowalongile, “Munhu ino haleka kulonga mbuli zihile kwa Ikaye ya Mulungu na Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa. 14Chimuhulika kolonga kuwa Yesu ino wa Nazaleti kezabananga Ikaye ya Mulungu na kugalusa vihendo vose vochihokele kulawa kwa Musa!” 15Wanhu wose wakalile muna ichitala wambunhulila meso Sitefano na wawona kuwa chihanga chake chilinga fana chihanga cha msenga wa kuulanga.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index