Search form

Sang'hano 8

1Sauli nayo kawona vinoga kukomigwa kwa Sitefano.

Sauli kadigaza bumbila da wahuwila wa Chilisito

Siku diya, wahuwila wa Chilisito wose wa Chilisito weli Yelusalemu wandusa kugaya ng'hani. Wanhu wose wowamtogole Yesu wapwililikila isi ya Yudeya na Samaliya, ila watumigwa muhala wasigala. 2Wanhu wamwenga wowomulonda Mulungu weza na wamuwanda Sitefano, na wamtendela nhula fuvu na walila ng'hani.

3Mbali Sauli kandusa kudibananga bumbila da wahuwila wa Chilisito, kahita chila kaye, kawalava kunze wahuwila, wanaake na walume na kuwaguma muichifungo.

Mbuli Inogile yopetigwa uko Samaliya

4Wahuwila wowapwililike, wapeta Mbuli Inogile chila hanhu howahitile. 5Filipo kahita kuna dibululu da Samaliya na uko kawapetela wanhu mbuli ya Chilisito. 6Wanhu waiting'hana kutegeleza vinogile usenga wa Filipo na kuwona mauzauza yaja yoyatendile Filipo, wose wahulika goya chiyakalile yolonga. 7Vinyamkela wawalawa wanhu wengi kwa dizi kulu, na wanhu wengi wowaholole na mbetembete wahonyigwa. 8Ivo kukala na deng'ho kulu muna dibululu diya.

9Munhu imwe yoyatangigwe Saimoni kakala uko, yoyatendile uhawi muna isi iyo, na kawazanya wanhu wa bululu da Samaliya. Kalonga yeye ni munhu mkulu. 10Wanhu wose, wenevale na ngayengaye wakala womtegeleza ng'hani na walonga, “Munhu ino ni ludabwa lwa Mulungu yoimanyika ‘ludabwa lukulu.’ ” 11Wamtegeleza kwaviya lusita mwingi kakala kowazanya kwa uhawi wake. 12Mbali wahuwila usenga wa Filipo woulonga Mbuli Inogile ya Ufalume wa Mulungu na zina da Yesu Chilisito wabatizigwa wanaake na walume. 13Saimoni mwenyewo iviya kahuwila na hamwande kabatizigwa, kakala komkoleleza Filipo na kazanywa na mauzauza yoyatendigwe.

14Watumigwa wakalile Yelusalemu, viwahulike kuwa wanhu wa Samaliya waihokela Mbuli inogile ya Mulungu, ivo wawatuma Petili na Yohana kumwawo. 15Viwafikile wawatosela wahuwila wowamuhokele Muhe Yelile. 16Kwaviya chipindi icho Muhe Yelile hakalile yowahumulukila yoyose viweli, wakala wabatizigwe kwa zina da Mndewa Yesu muhala. 17Maabaho Petili na Yohana wawekila makono, nawo wahokela Muhe Yelile.

18Saimoni viyawonile kuwa wanhu weng'higwa Muhe Yelile kwa kwikiligwa makono na watumigwa, kaweng'ha hela Petili na Yohana, 19kawalongela, “Naniye ning'heni udaho muladi munhu yoyose yondanimwikile makono yangu yahokele Muhe Yelile.”

20Mbali Petili kamwidika, “Weye na hela yako hita kuzimu kwaviya kogesa kuwa kodaha kugula chitumetume cha Mulungu kwa hela! 21Kwabule chinhu chochose muna usang'hano wetu, kwaviya moyo wako haunogile haulongozi ha Mulungu. 22Samha magesa yako yehile, maabaho utambike kwa Mndewa, nayo kodaha kukulekelela kwa kuwa na magesa yano. 23Kwaviya nokuwona kuna usungu na kwa muna ichifungo cha wihi.”

24Saimoni kawalongela Petili na Yohana, “Nolamba, nitambikileni kwa Mndewa muladi yano yomuyalongile sekeyanilawilile.”

25Viwakomeleze kuwalongela viwommanya Yesu na kupeta usenga wa Mndewa, Petili na Yohana wabwela Yelusalemu. Viwakalile wang'hali wobwela, wapeta Mbuli Inogile muna ivibululu ya Samaliya.

Filipo kombatiza mkulu wa Esiyopiya

26Msenga wa kuulanga wa Mndewa kamulongela Filipo, “Hita ubanzi wa hasi kuna inzila ya kudibwilingu yoihulumuka kulawa Yelusalemu kuhita Gaza.” 27Ivo Filipo kaisasala goya na kandusa kuhita Gaza. Lusita ulo ulo kukala na mkulu imwe wa Esiyopiya, munhu iyo kakala yolawa Yelusalemu kutosa. 28Viyakalile yang'hali kohita ukaye, kakala muna tololi dodibululigwa na vihongwe kosoma chitabu cha Isaya, mulotezi wa Mulungu. 29Muhe Yelile kamulongela Filipo, “Hita habehi na ditololi ijo na ukale habehi najo.” 30Filipo kakwenhuka habehi ya ditololi ijo na kamuhulika munhu iyo kosoma chitabu cha Isaya, mulotezi wa Mulungu. Baho Filipo kamuuza, “Vino koyamanya yayo yousoma?”

31Munhu iyo kedika, “Nizadahaze kuyamanya one munhu hanifambulile bule?” Kamulongela Filipo yakwele mchanya na kukala hamwe nayo. 32Hanhu ha Yamaandiko Yelile yoyakalile yosoma hakala hano,

“Fana ng'hondolo yogaligwa kuchinjigwa,

fana mwanang'hondolo viyonyamala viyokanhigwa mazoya,

nayo halongile mbuli bule. 33Kagumigwa chinyala na kawoniligwa

Habule munhu yodaha kulonga kusonhela welesi wake,

Kwaviya ugima wake hano hana isi ufika kuuhelelo.”

34Mkulu iyo kamuuza Filipo, “Nipulile, mulotezi ino wa Mulungu kolonga mbuli za yelihi? Kolonga zake mwenyewo hebu za munhu hebu iviya za imwenga?” 35Maabaho Filipo kandusa kumulongela, kasang'hanila Yamaandiko Yelile yano, kampetela Mbuli Inogile ya Yesu. 36Viwakalile wang'hali wogendelela muna inzila, wafika hanhu heli na mazi na munhu ija kalonga, “Vino hanhu hano hana chochose cha kumgoma sekenibatizigwe?” 37Filipo kalonga, “Wahahuwila kwa moyo wako wose kodaha kubatizigwa.” Nayo kalonga, “Nohuwila kuwa Yesu Chilisito ni Mwana wa Mulungu.” 38Baho mkulu kadimiza diya ditololi na wose waidi wahulumuka muna yamazi, na Filipo kambatiza. 39Viwakalile wolawa muna yamazi, Muhe wa Mndewa kamsola Filipo, na mkulu ija hamuwone kaidi mbali kagendelela na mwanza wake kuno kodeng'helela. 40Filipo kalawilila uko Azoto na viyakalile kofosa kapeta Mbuli Inogile muna yamabululu yose mbaka kafika Kaisaliya.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index